Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 135
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
50Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č. 491, Orgovánová 2565/7,955 01 TopoľčanyZmluva o poskytnutí audítorských služiebaudít účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch. 800,00 €16.7.2014nestanovený
140506/14-EAGROSERVIS spol. s.r.o. Svodín, prevádzka Komárno, Hadovská cesta 6, 945 01 KomárnoKúpna zmluva2 499,17 €7.5.2014nestanovený
00002Ján Maník, Šalgovická 45, 080 06 ĽuboticeZmluva o dielo č.02/2014 o dodávke stavebných prác projektu ,, Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Streda uzatvorenej v zmysle §536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkrekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Streda v zmysle podmienok verejnej súťaže v rozsahu výkazu výmer a na základe svetelnotechnickej štúdie. 150 340,50 €29.4.2014nestanovený
00004Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyzáväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa zo dňa 11.4.2014 zabezpečiť maximálnu rezernovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinnosti Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojednia, v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technic. podmienkach pripojenia.0,00 €23.4.2014nestanovený
00003Bc.Jana Magdolenová, Belecká 374, 941 48 PodhájskaZmluva o poskytovaní služieb v oblasti ,,civilnej ochrany\zabezpečenie vypracovania dokumentácie civilnej ochrany v rozsahu Zákona NR SR č- 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a prísl. vykonávacích vyhlášok a to spôsobom uvedeným v tenjto zmluve a za dodržiavania právnych noriem platných v SR. 600,00 €23.4.2014nestanovený
0002Vladimír Opačitý VOPA, Jurkoviča 2419 TopoľčanyMandátna zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva Mandatár sa zaväzuje za podmienok v zmluve uvedených pre mandanta vykonať a zriadiť inžiniersku činnosť - stavebný dozor: ,,Obnova verejného priestrianstva pri kultúrnom dome 320,00 €5.3.2014nestanovený
0001Ge-Va, s.r.o., Lehota č.665,951 36 LehotaZmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných úrajov Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa Ge-Va, s.r.o., že vykoná dielo pre objednávateľa Obec Nitrianska Streda 150,00 €16.2.2014nestanovený
2400067Obec Nitrianska StredaZmluvao poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPredmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku18 985,60 €14.2.2014nestanovený
00001Obec Nitrianska StredaZmluva o dielo - Dohoda o zmluvnej cene medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zák.NR SR č.18/1996 o cenáchVykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé - plynné palivo 0,00 €12.2.2014nestanovený
02/2014AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o., Kľakovská 877/3, 966 81 ŽarnovicaO prevádzkovaní verejnej kanalizácieprevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Nitrianska Streda 504,00 €21.1.2014nestanovený
8/100001055Západoslovená vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Topoľčany, Tovarnícka 2208,955 01 TopoľčanyZmluva o dodávke vody z verejneého vodovou a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizáciedodávka vody z verejného vodovodu0,00 €21.12.2013nestanovený
300Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí audítorských služiebDodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy: audít účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. na účtovné obdobie roku 2013 800,00 €11.10.2013nestanovený
17Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01 TopoľčanyDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miesntnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu.0,00 €29.11.2013nestanovený
4.2Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, Nitrianska 2/3, 955 01 ChrabranyZmluva o užívaní časi nehnuteľnostíPredmetom zmluvy je bezodplatné užívanie časti pozemku o veľkosti cca 3m2 na umiestnenie informačných tabúľ-náučných panelov, lavičiek a prísrešku v rámci projektu ,, Spoznávame krásy našich regiónov\\\\.0,00 €7.8.20135.8.2020
003/2013Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku uzatvorená v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho krajanenávaratný finančný príspevok na projekt Architektonická štúdia,,Obnova verejného priestranstva pri kultúrnom dome - Nitrianska Streda - II. etapa 900,00 €8.6.2013nestanovený
Položky 76-90 z 135
Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: 2016
Späť k zmluvám
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5507061

Úvodná stránka