Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede v súlade s § 11 ods.4 písm. k) a § 25 ods.6 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Strede, osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní samosprávnych činností a potrieb obce

 

                                                              Čl. 1

                                            Všeobecné ustanovenia

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Streda pri zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu ich funkcie, ako aj   osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní samosprávnych činností a potrieb obce.  Ďalej upravujú podmienky poskytovania odmien, výšku odmien a spôsob ich vyplácania.

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

 

                                                                Čl.2

                                                   Rozsah pôsobnosti

 

2. Tieto zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Streda

upravujú odmeňovanie:

a) poslanca obecného zastupiteľstva

b) poslanca – zástupcu starostu obce.

c) osoby podieľajúcej  sa na zabezpečovaní samosprávnych činností a potrieb obce.

 

 

                                                              Čl. 3

                                                   Odmeňovanie poslancov

1. Poslancovi patrí odmena za:

a) účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo výške 15 € za zasadnutie

b) účasť na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré je zvolané starostom obce vo výške 15,00 € za zasadnutie

2. V prípade, že účasť poslanca na rokovaniach uvedených v bode 1 písm. a) a b) je kratšia ako polovica času trvania tohto rokovania, kráti sa uvedená odmena na polovicu.

3. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.

4. Podkladom pre priznanie odmeny poslancovi je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, alebo prezenčná listina z pracovného stretnutia poslancov podpísaná prítomnými poslancami.

5.Za obrad  uvítania detí do života, prijatia jubilantov v obradnej sieni, organizáciu podujatia poriadaného obcou, zostavenie prejavu, vystúpenie s prejavom  odmena 15,00 € za obrad.

6. Za účasť na podujatí, v ktorom sa rozhoduje o záujmoch obce, účasť na obhliadke miesta, v rozhodovaní vo veci  - odmena 15,00 €

7. Odmena podľa ods. 1 písm. a) a b) sa vypláca poslancom ročne, v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.

8. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie a aktivitu pri príprave materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, príprave VZN a vnútorných noriem obce a za aktívnu činnosť pri príprave kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy môže byť poskytnutá mimoriadna odmena. Podkladom k jej priznaniu sú okrem iného zvukové a písomné materiály zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a prezenčné listiny z akcií usporiadaných obcou. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorí z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.


 

.                                                                      Čl. 4

                                        Odmeňovanie zástupcu starostu

1. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu [ak zanikol mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods. 1 písm. c) až i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení] patrí plat v zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

 

 

                                                                   Čl.5

                      Odmeňovanie osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní

                                    samosprávnych činností a potrieb obce 

1. Za obrad  usporiadaný  obcou -  recitátorovi, vystúpenie so spevom- odmena15,00 € za obrad

2. Odmena podľa ods.1 písm. a) až d) sa vypláca jedenkrát ročne (po ukončení kalendárneho roka), v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.

3. Odmena podľa ods. 3 sa vypláca ročne, v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.

4. Členom redakčnej rady obecných novín Nitrianskostredský občasník patrí odmena:

a) vedúcemu redakčnej rady vo výške 15,00 € za vydanie jedného čísla obecných novín.

b) členovi redakčnej rady vo výške15 € za účasť na  príprave jedného čísla obecných novín.

Tvorba a dopĺňanie webovej stránky obce - 15,00 € za aktuálne doplnenie /pokiaľ nejde o zamestnanca obce, ktorému to vyplýva z náplne práce/.

5. Odmena podľa ods. 5 písm. a) a b) sa vypláca ročne, v najbližšom výplatnom termíne určenom pre pracovníkov obce.

                                                                      Čl. 6

                                                          Záverečné ustanovenia

1. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Strede a  osôb podieľajúcich sa na zabezpečovaní samosprávnych činností a potrieb obce  ako aj ich zmeny a doplnky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Strede boli schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Strede č.105/2015 dňa 14.12.23015


3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

V Nitrianskej Strede 14.12.2015                 Starostka obce: Ing. Mária Majtánová


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5507249

Úvodná stránka