Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnice OZ 2016

 

 

 

 

                                            Zápisnica

Z 1.zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 7.3.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

4.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5.  Schválenie rozpočtového opatrenia č 1/2016

6.  Mandátna zmluva na správu 18 b. j.

7.  PHSR obce Nitrianska Streda

8.  Pošta, rôzne

9.  Diskusia

10. Návrh uznesení

11. Záver

 

 1.Otvorenie

 

         Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov OZ, poslanci Mgr. Igor Rybanský a Ján Kúnovský sa ospravedlnili, prítomný je aj hlavný kontrolór obce ING. arch. Oto Hodál .

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pani starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a požiadala ich, aby hlasovali ,či súhlasia s programom zasadania.

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci:5

Za: 5 (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.1/2016  schvaľuje program O.Z.

           

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

Pani starostka navrhla do návrhovej komisie p. Gričovú a p. Remeňovú a vyzvala prítomných poslancov aby hlasovali.

Hlasovanie: Prítomní poslanci:5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

Ďalej určila za overovateľov zápisnice p. Globana a p.Piačekovú za zapisovateľku určila p. Višenkovú

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.2/2016

 a/ OZ schvaľuje  návrhovú komisiu – Gričová D,   Remeňová M.

b/ berie na vedomie určenie  overovateľov zápisnice: Piačeková E,  Globan R

   a zapisovateľku p. Tatianu  Višenkovú

 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 

Starostka obce prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.3/2016         

Berie na vedomie kontrolu uznesenia, ako  ho predniesla p. starostka Mária Majtánová

 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č 1/2016

 

Pani starostka prečítala rozpočtové opatrenie č.1/2016, neboli k nemu žiadne pripomienky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie: Prítomní poslanci:5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.4/2016         

schvaľuje Rozpočtové opatrenie  č.1/2016

 

6. Mandátna zmluva na správu 18 b. j.

 

Pani starostka predniesla návrh mandátnej zmluvy na správu 18 b.j. od 1 poskytovateľa,  poslanci sa zhodli, že treba zistiť a porovnať aj iných poskytovateľov.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.5/2016         

Berie na vedomie informáciu o Mandátnej zmluve na správu 18b.j.

 

7. PHSR obce Nitrianska Streda

 

Pani starostka oboznámila prítomných, že je potrebné nové PHSR, lebo terajšie nezodpovedá novému zákonu. Vyzvala ich, aby hlasovali za vypracovanie nového PHSR. 

Hlasovanie: Prítomní poslanci:5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.6/2016               

schvaľuje Zámer vypracovania PHSR – Program hospodár. a social. rozvoja  obce Nitrianska Streda na roky 2016 – 2023.

 

8. Pošta, rôzne

 

Pani starostka prečítala žiadosť pani Janky Zelískovej č. domu 333, ktorá žiada o zhotovenie verejného osvetlenie a rozhlasu pred svoj rodinný dom. OZ odporučilo starostke podať žiadosť na VÚC, pretože pozemok pred domom žiadateľky nepatrí obci.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.7/2016               

a/berie na vedomie žiadosť p. Janky Zelískovej, č. 333 o zhotovenie diela verej.   osvetlenia a dedinského rozhlasu.

b/Odporúča starostke napísať žiadosť na VÚC o zriadenie verej. osvetlenia v intraviláne obce N. Streda na ceste II/593.

Pani starostka oznámila poslancom, že zhotoviteľ územného plánu požiadal o vyjadrenie k výkresu rozvojových lokalít a požiadala ich o určenie lokalít na IBV /individuálnu bytovú výstavbu/

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.8/2016              

a/berie na  vedomie výkres rozvojových lokalít

b/navrhuje zapracovať na IBV – Indiv. byt. výstavbu a bytové domy parcelu ,,za humnami“,  ,,pri mlyne“ a ,,patrikovú“.

 

Pani starostka, prečítala správu inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku obce N. Streda a návrh na vyradenie majetku. Potom požiadala poslancov, aby hlasovali či súhlasia s vyradením uvedeného majetku.

Hlasovanie: Prítomní poslanci:5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.9/2016              

a/ berie na vedomie správu inventarizačnej komisie z vykonanej inventarizácie majetku obce N. Streda.

b/schvaľuje návrh na vyradenie z majetku podľa priloženého zoznamu.

 

9. Diskusia

 

Starostka obce vyzvala prítomných, či majú nejaké požiadavky, alebo sa niečo chcú spýtať, tak sa môžu prihlásiť v diskusii. Neboli žiadne otázky. Pani  starostka oznámila poslancom, že najbližšie zastupiteľstvo sa koná 16.5.2016 a informovala o pripravovaných akciách

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.10/2016              

berie na vedomie informáciu p. starostky o pripravovaných akciách:

13.3.2016 -  MDŽ

  1.4.2016 - Kladenie vencov /oslobodenie obce/

30.4.2016 – Predvečer 1. mája –vatra

  7.5.2016  - KST Borina N. Streda poriada výstup na Tribeč

 

10. Návrh uznesení

 

Pani Darina Gričová  prečítala návrh uznesení z 1. zasadnutia OZ v roku 2016.

11. Záver

 

Na záver pani  starostka Ing. Mária Majtánová  poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

 

 

 

 

 

                                            Zápisnica

Z 2.zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 13.5.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Voľba návrhovej komisie ,určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5. Ukončenie nájmu v 18.bj. byt A2

6. Schválenie nového nájomcu v 18.bj. byt A2

7. Pošta, rôzne

8. Diskusia

9. Návrh uznesení

10. Záver

 

 

 

1.Otvorenie

 

         Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov. Pán  Ing. Katrík Štefan a pán Ján  Kunovský sa ospravedlnili. Taktiež sa ospravedlnil aj hlavný kontrolór obce ING. arch. Oto Hodál .

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pani starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a požiadala ich, aby hlasovali ,či súhlasia s programom zasadania. Pristúpili k hlasovaniu.

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci:5

Za: 5 (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský)

 Proti: 0

Zdržal sa:0

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.11/2016 

schvaľuje program zasadnutia OZ

 

 

          

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

Pani starostka navrhla do návrhovej komisie p. Romana Globana  a Evu Piačekovú  a vyzvala prítomných poslancov aby hlasovali.

Hlasovanie: Prítomni poslanci 5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

Ďalej určila za overovateľov zápisnice p. Remeňovú Moniku a

 p. Rybanského Igora , za zapisovateľku určila p. Višenkovú

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.12/2016

a/ schvaľuje členov návrhovej komisie: p. Eva Piačeková                                                                                                         

                                                         p. Roman Globan   

b/berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice p. Monika Remeňová

                                                                          P. Igor Rybanský   

Zapisovateľka: Tatiana Višenková

 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 

Starostka obce prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.13/2016         

berie na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ

 

5. Ukončenie nájmu v 18 b.j. byt A2

Pani starostka prečítala žiadosť p. Černáka- podal výpoveď z nájmu 18 b.j. byt A2.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.14/2016 Berie na vedomie výpoveď nájmu bytu A/2 a nájomnej zmluvy č. 2/2015 od p. Pavol Černák, Nitrianska Streda č.341, nar.11.02.1982 zo dňa 7. mája 2016 ku dňu 31.5.2016  

6. Schválenie nového nájomcu v 18.bj. byt A2

Starostka oboznámila prítomných so žiadosťami o prenájom bytu v obecnej bytovke , ktoré boli do dnešného dňa doručené na obecný úrad. Poslanci sa oboznámili so všetkými žiadosťami a vybrali za nájomcu bytu A2 Halovú Dominiku. Výber odôvodnili tým, že budú uprednostňovaní občania s trvalým pobytom v Nitrianskej Strede. Po ústnej dohode sa pristúpilo  k hlasovaniu.   

Hlasovanie: Prítomni poslanci 5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.15/2016 schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na byt A/2 so žiadateľkou p. Dominika Halová Nitrianska Streda 173 od 1.6.2016

 

7. Pošta, rôzne

Prítomní poslanci dostali od pani starostky otázku, či súhlasia so zverejnením kroniky v takom znení, ako im bola predložená k nahliadnutiu. Všetci sa zhodli na zverejnení v podobe, v akej im bola predložená. Pani starostka vyzvala poslancov, aby hlasovali za zverejnenie kroniky predloženej pani kronikárkou E. Piačekovou.

 Hlasovanie: Prítomni poslanci 5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.16/2016 schvaľuje zápis do kroniky za rok 2015 tak, ako ho predložila kronikárka p. Eva Piačeková

 

Ďalšia v poradí bola žiadosť p. Mateja Majtána o prenájom pozemku- parc.434/1 –tzv.záhradky.

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.17/2016 berie na vedomie žiadosť od p. Matej Majtán o prenájom parcely č. 434/1 tzv. záhradky, na dobu neurčitú.

 

Poslanci sa vyjadrili , že nevidia problém v prenajatí spomínaného pozemku. Momentálne je pozemok zanedbaný a preto bude pre obec výhodné, keď bude pozemok udržiavaný.  V tejto veci sa pristúpilo k hlasovaniu s nasledovným priebehom.

Hlasovanie: Prítomni poslanci 5

Za: 5  (Darina Gričová, Mgr. Monika Remeňová,  Eva Piačeková, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský)

 Proti: 0

 Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.18/2016

schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s p. Matej Majtán na prenájom parcely č. 434/1- záhradky na dobu neurčitú.

8. Diskusia

V tomto bode sa prejednávala výstavba vodnej elektrárne. Pani starostka sa spýtala , v akom stave je podpisovanie petičných hárkov proti výstavbe MVE Nitrianska Streda.                                                                                      Pani Piačeková interpretovala názory občanov o nedostatočnej informovanosti . P. Rybanský dal návrh vyvesovať všetky informácie na úradnú tabuľu.  Pani starostka oponovala, že všetky informácie sú dostupné na obecnom úrade a internetovej stránke obce Nitrianska Streda.                                           Potom sa starostka spýtala prítomných, či má niekto ešte príspevok do diskusie. Neboli žiadne otázky.                                                                                    Pani starostka oznámila poslancom , že ďalšie zastupiteľstvo sa bude konať 13.6. 2016.

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda uznesením    č.19/2016  schvaľuje  termín konania OZ na 13.6.2016

 

9. Návrh uznesení

 

Pán Roman Globan prečítal návrh uznesení z 2. zasadnutia OZ v roku 2016.

10. Záver

 

Na záver pani  starostka Ing. Mária Majtánová  poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

 

 

 

Zapísala: Tatiana Višenková

 

V Nitrianskej Strede, dňa 13.5.2016.2016

 

 

 

 

 

                                            Zápisnica

 

Z 3.zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 13.6.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.   Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a    zapisovateľky

4.   Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5.   Schválenie zadania Územný plán obce

6.   Záverečný účet obce za 2015- schválenie

7.   Prípravy 80 výročia OFK – 18.6.2016

8.   Letný regionálny zraz turistov – 24.-26.6.2016

9.   Pošta, rôzne

10. Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

 

1.Otvorenie

 

        Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov. 2 sa ospravedlnili.

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pani starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a požiadala ich, aby hlasovali ,či súhlasia s navrhnutým programom .

 

Pristúpili k hlasovaniu.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci:5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.20/2016 

schvaľuje program zasadnutia OZ  

 

      

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

 

Pani starostka navrhla do návrhovej komisie p. Ing. Štefana Katríka a Mgr. Igora Rybanského a  vyzvala prítomných poslancov aby hlasovali.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ďalej určila za overovateľov zápisnice p. Romana Globana a p. Evu Piačekovú, Dis.

Za zapisovateľku určila p. Mgr. Evu Hankovú

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.21/2016

schvaľuje návrhovú komisiu

a, v zložení Ing. Katrík Štefan a Mgr. Igor Rybanský

b, berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice v zložení Roman Globan a Eva Piačeková, Dis.

c, berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Evy Hankovej

 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 

Starostka obce prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.22/2016         

berie na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia (OZ)

 

5. Schválenie zadania Územný plán obce

 

V tomto bode programu starostka oboznámila prítomných  s pripomienkami k územnému plánu, ktoré obec obdržala. Doporučila obec. zastupiteľstvu schváliť územný plán a zapracovať do neho všetky pripomienky.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci : 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 23/2016

schvaľuje zadanie územného plánu obce Nitrianska Streda s pripomienkami

 

6. Záverečný účet obce za 2015- schválenie

 

Poslanci OZ boli vyzvaní k pripomienkovaniu záverečného účtu. O slovo sa prihlásil kontrolór obce Ing.arch. Oto Hodál, ktorý prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu, zhodnotil hospodárenie obce a odporučil, aby ho obecné zastupiteľstvo schválilo.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci : 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 24/2016

a, schvaľuje bez výhrad záverečný účet obce Nitrianska Streda za rok 2015

b, berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému návrhu záverečného účtu

c, súhlasí s prevodom celého prebytku rozpočtu obce za rok 2015 vo výške 9979,80 E do rezervného fondu obce

Ďalej bolo prijaté uznesenie - rozpočtové opatrenie č.2 z roku 2016 použiť 10000eur z rezervného fondu na splátku úveru.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci : 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 25/2016

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 v roku 2016, kde prostriedky z rezervného fondu v čiastke 10000eur použije na splátky úveru.

 

7. Prípravy 80 výročia OFK – 18.6.2016

Pani starostka v krátkosti oboznámila prítomných poslancov aj občanov obce s plánom osláv 80 výročia OFK. Spolu s pánom Jurajom Bajcárom dohodli všetky detaily, ktoré sa týkali osláv- príprava sály, výzdoba a  občerstvenie. 

 

 

8. Letný regionálny zraz turistov 24.-26.6.2016

Pán Bošanský informoval prítomných o priebehu zrazu turistov a o požiadavkách spojených s priebehom akcie. 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 26/2016

berie na vedomie informáciu

a, o príprave osláv 80.výročia OFK- 18.6.2016

b, o príprave letného regionálneho zrazu turistov 24.-26.6.2016

 

9. Pošta, rôzne

Osobne sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil pán Hubinský ohľadom mandátnej zmluvy – 18.b.j., ktorú doniesol prepracovanú na základe pripomienok. Po oboznámení sa poslancov s  mandátnou zmluvou vystúpil pán Katrík , ktorý mal otázky ohľadom niektorých bodov v zmluve.

Boli spripomienkované nasledovné body: bod 4e ( starostka aj p. Katrík navrhli tento bod upraviť ), bod 6, bod 10. Pani starostka všetky ostatné pripomienky zaznačila do prinesenej mandátnej zmluvy. Nakoniec vyzvala prítomných poslancov k schváleniu mandátnej zmluvy- po zapracovaní prednesených pripomienok.       

Hlasovanie:

Prítomní poslanci : 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 27/2016

schvaľuje mandátnu zmluvu uzatvorenú podľa        § 566 a následne Obchodného zákonníka paragr. 8a a nasledujúceho zákona číslo 182/1993 Zz o vlastníctve bytov a nebytových priestorov medzi obcou Nitrianska Streda a HERMANN SK, spoloč. s.r.o. Topoľčany po zapracovaní prednesených pripomienok.

Hlavný kontrolór Ing .arch. Oto Hodál prečítal prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016. Starostka sa spýtala na pripomienky ku kontrolnej činnosti. Keďže žiadne neboli, prešlo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci : 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 Obecné zastupiteľstvo ho následne uznesením č.28 schválilo.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 28/2016 schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2.polrok 2016.

 Ďalej Ing. arch. Oto Hodál prečítal správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vykonávanej v obci Nitrianska Streda v roku 2015 a  práva a povinnosti kontrolóra.

Poslanci správu o kontrolnej činnosti zobrali na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 29/2016  berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK vykonávanej v obci Nitr. Streda v roku 2015

Ďalším bodom bolo navýšenie platu starostky obce. Poslanci súhlasili bez pripomienok .

Hlasovanie:

Prítomní poslanci : 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková,  Roman Globan,  Ing. Katrík Štefan, Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 30/2016 schvaľuje plat starostky obce Nitr. Streda zvýšený o 25% od 1.1.201

Pani starostka prečítala poslancom  zamietavú odpoveď z NSK na žiadosť o verejné osvetlenie pred dom pani Zelískovej.

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 31/2016

berie na vedomie odpoveď úradu NSK Nitra na žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia.

 

 

10. Diskusia

Pani starostka poďakovala poslancom za ochotu a pomoc pri organizovaní MDD,  všetkým sponzorom aj všetkým ostatným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tejto veľkej obecnej akcie.  Pani Piačeková nezabudla poďakovať aj pani starostke Ing. Majtánovej za zorganizovanie oslavy MDD a oslovenie sponzorov.

Poslanec OZ Mgr. Igor Rybanský navrhol dohodnúť ďalšie termíny zasadnutí OZ.

Prítomní poslanci sa dohodli na týchto termínoch: 12.9.2016, 7.11.2016, 5.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením č. 32/2016

berie na vedomie plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2016

12.9.

7.11.

5.12.

11. Návrh uznesení

Mgr. Igor Rybanský prečítal návrhy uznesení z 3.zasadnutia OZ v roku 2016

 

12. Záver

 Pani starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

 

 

 

Zapísala: Mgr. Eva Hanková

 

 

 

 

                                               Zápisnica

 

Z 4.zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 27.7.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5. Ukončenie nájmu bytov 4/B, 5/B, 13/A

6. Schválenie nových nájomníkov

7. Pošta, rôzne

8. Diskusia

9. Návrh uznesení

10. Záver

 

 

 

1.Otvorenie

 

         Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní štyria  poslanci – Mgr. Igor Rybanský, Mgr. Monika Remeňová, Darina Gričová, Roman Globan. Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský a Eva Piačeková sa ospravedlnili.

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pani starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a požiadala ich, aby hlasovali ,či súhlasia s programom zasadania. Pristúpili k hlasovaniu.

 

Hlasovanie: Prítomní poslanci:4 ( Gričová, Globan, Remeňová, Rybanský )

Za: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Proti: 0

Zdržali sa: 0

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.33/2016 

schvaľuje program zasadnutia OZ podľa programu, ktorý predniesla p. Ing. Majtánová

        

 

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

Pani starostka navrhla do návrhovej komisie p. Gričovú Darinu, Globana Romana a vyzvala prítomných poslancov, aby hlasovali.

 

Hlasovanie: Prítomni poslanci: 4 ( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Za: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ďalej určila za overovateľov zápisnice Mgr. Moniku Remeňovú a Mgr. Igora Rybanského.

za zapisovateľku určila Mgr. Evu Hankovú.

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.34/2016

a/ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:

Gričová Darina

Globan Roman

b/berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice :

Mgr. Remeňová Monika

Mgr. Rybanský Igor                                                                         

c/berie na vedomie určenie zapisovateľky: sl. Hanková Eva

 

 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 

Starostka obce prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.35/2016         

berie na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

 

 

5.  Ukončenie nájmu bytov 4/B, 5/B, 13/A

Na obecný úrad boli doručené žiadosti:

Od pani Eriky Chuťkovej- výpoveď z nájmu bytu 4/B k 31.8.2016

Od pani Miroslavy Grmanovej – výpoveď z nájmu bytu 5/B k 31.7.2016

Od pani Lenky Kojnokovej- výpoveď z nájmu bytu k 31.7.2016.

Obecné zastupiteľstvo tieto žiadosti zobralo na vedomie

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.36/2016  berie na vedomie žiadosti o ukončenie nájmu:

a, byt č.4/b p. Chuťková Erika, k 31.8.2016

b, byt č.5/b p. Grmanová Miroslava , k 31.7.2016

c, byt č. 13/a p. Kojnoková Lenka , k 31.7.2016

 

6. Schválenie nových nájomníkov

Starostka oboznámila prítomných so žiadosťami o prenájom v obecnej bytovke, ktoré boli do dnešného dňa doručené na obecný úrad. Po dôkladnom zvážení všetkých žiadostí sa pristúpilo k hlasovaniu a byty boli pridelené nasledovne:

Byt č.4/B pre pani Bálešovú Miriam, Urmince 80 od 1.9.2016

Hlasovanie: Prítomni poslanci: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Za: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Byt č. 5/B pre pani Mgr. Konyovú Zuzanu , Horné Obdokovce 416 od 1.8.2016

Hlasovanie: Prítomni poslanci: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Za: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Byt č.13/A pre pani Grznárovú Katarínu, Súlovce 28 od 1.8.2016

Hlasovanie: Prítomni poslanci: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Za: 4( Globan, Gričová, Remeňová, Rybanský )

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.  37/2016 schvaľuje pridelenie nájomných bytov:

a., byt č. 4/b, pre p. Bálešová Miriam Urmince 80, od 1.9.2016

b., byt č. 5/b, pre p. Mgr. Konyová Zuzana, Horné Obdokovce 416, od 1.8.2016

c., byt č. 13/a, pre p. Grznárová Katarína, Súlovce 28 od 1.8.2016

 

7. Pošta. rôzne

Pani starostka oboznámila prítomných so zavádzaním systému likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním v obci Nitrianska Streda. Obec v tomto programe- separácia BRO získala: traktor s čelným nakladačom, vlečkou, drtičom, mulčovačom, radlicou, zametaciu metlu, 300 ks 700 litrových domácich kompostérov, 5 kusov 5000 litrových kompostérov

Kompostéry budú postupne distribuované do všetkých domácností aj s priloženým informačným letákom o kompostovaní.

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č. 38/2016 berie na vedomie informáciu o obdržaní zariadení na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Nitrianska Streda:  traktor s čelným nakladačom, vlečkou, drtič, mulčovač, radlica, zametacia metla, 300 ks 700 litrových domácich kompostérov, 5 kusov 5000 litrových kompostérov. Obec začala s distribúciou kompostérov do domácností.

 

Starostka informovala poslancov o pripravovaných  obecných  akciách : kladenie vencov pri príležitosti SNP 29.8.2016 a pavučinový výstup na Tribeč 1.9.2016. Poslanci informácie o pripravovaných akciách zobrali na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č. 39/2016 berie na vedomie informáciu o obecných akciách:

-29.augusta 2016, kladenie vencov pri príležitosti výročia SNP

-1.septembra 2016, pavučinový výstup na Tribeč

 

Na obecný úrad bola doručená sťažnosť pána Papána, ktorá sa týkala rušenia nočného kľudu. Pán Papán bol pozvaný starostkou obce na pracovné zastupiteľstvo dňa 26.7.2016 a na obecné zastupiteľstvo dňa 27.7.2016 spolu s pánom Nawalom a pánom Remeňom, kvôli riešeniu vzniknutého problému. Pán Remeň sa z dôvodu kúpeľnej liečby ospravedlnil.

Sťažnosť pána Papána bola postúpená obecnému zastupiteľstvu na doriešenie. Obecné zastupiteľstvo sťažnosť zobralo na vedomie.

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č. 40/2016 berie na vedomie sťažnosť od občana Ladislava Papána o rušení nočného kľudu

a., denný bar REMA, nadmerný hluk po záverečných hodinách

b., veľkosklad s ovocím a zeleninou REMA plus ruší nočný kľud pri nakladaní tovaru do vozidiel o cca 3.30 hod.

 

9. Návrh uznesení

 

Pán Roman Globan prečítal návrh uznesení z 4. zasadnutia OZ v roku 2016.

 

10. Záver

 

Na záver pani  starostka Ing. Mária Majtánová  poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Eva Hanková

 

Nitrianska Streda dňa 27.7.2016

 

 

 

 

 

 

                                                                        Zápisnica

 

Z 5.zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 17.10.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

 4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 5. Správa audítora

 6. Ukončenie nájmu bytov v 18b.j. byt č. 17 B a č.18 B k 31.10.2016

 7. Schválenie nových nájomníkov.

 8. Prenájom pozemku p. Švajlen

 9. Úprava rozpočtu

10. Informácia o Svornosti

11. Výstavba novej bytovky

12.Príprava akcií do konca roka 2016                                                

13. Pošta, rôzne

14. Diskusia

15. Návrh uznesení

16. Záver

 

1.Otvorenie

 

         Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 5 poslancov, 1  sa ospravedlnil ( Ing. Katrík Štefan ).

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pani starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a požiadala ich, aby hlasovali, či súhlasia s navrhnutým programom .

Pristúpili k hlasovaniu.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci:5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský )

Proti: 0

Zdržali sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.41/2016 

schvaľuje program zasadnutia OZ  

      

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  a zapisovateľky

 

Pani starostka navrhla do návrhovej komisie p. Mgr. Rybanský Igor a Mgr. Monika Remeňová  a  vyzvala prítomných poslancov aby hlasovali.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 5

Za: 5 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan, Mgr. Igor Rybanský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ďalej určila za overovateľov zápisnice p. Piačekovú Evu a p. Globana Romana

Za zapisovateľku určila p.Gričovú Darinu

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.42/2016

schvaľuje návrhovú komisiu

A/schvaľuje voľbu návrhovej komisie v zložení Mgr. Monika Remeňová

                                                                   Mgr. Igor Rybanský

B/starostka obce určila overovateľov zápisnice:p.Eva Piačeková

                                                                    p. Roman Globan

   a zapisovateľku : p. Darinu Gričovú

 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 

Starostka obce prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.43/2016         

berie na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia (OZ)

 

5. Správa nezávislého auditora OZ Obce Nitrianska Streda o overení účtovnej závierky k 31.12.2015

Starostka oboznámila prítomných so správou auditora ( správa je prílohou zápisnice ).

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.44/2016  berie na vedomie správu auditora o overení účtovnej závierky obce Nitrianska Streda k 31.12.2015

 

6. Ukončenie nájmu bytov v 18b.j. – byt č. 17B a 18B

Starostka prečítala žiadosti o ukončenie nájmu bytov :

-  byt č. 17B  p. Bošanská Paulína k 30.11.2016

- byt č. 18B p. Valentová Barbora k 31.10.2016

OZ žiadosti vzalo na vedomie.

 

 Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.45/2016  berie na vedomie       

a, ukončenie nájmu bytu č.17B k 30.11.2016 p. Pavlína Bošanská

b, ukončenie nájmu bytu č.18B k 31.10.2016 p. Barbora Valentová

Dostavil sa poslanec Ján Kunovský

 

7. Schválenie nových nájomníkov v 18 b.j.

OZ po vyhodnotení všetkých žiadostí pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan, Mgr. Igor Rybanský, Ján Kunovský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 Následne  OZ pridelilo byty:

-byt č. 17B pridelilo p. Jánovi Remeňovi Nitrianska Streda č.205

- byt č. 18B pridelilo Ing. Petronele Hainovej, Solčany

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.46/2016  schvaľuje

a, nového nájomníka bytu číslo 17B od 1.12.2016- Ján Remeň, Nitrianska Streda č.d. 205

b, nového nájomníka bytu č. 18B od 1.11.2016 Ing. Petronela Hainová Solčany, 1.mája 157/75

      

 

8. Prenájom pozemku p.Śvajlen

Starostka prečítala žiadosť p. Mareka Švajlena, ktorý žiadal o prenájom parcely č.135/5 oproti bytovke  za účelom  umiestnenia dočasnej stavby garáže.  OZ berie žiadosť na vedomie, nakoľko sa uvažuje na danej parcele s výstavbou bytovky, z toho dôvodu nie je možné nateraz rozhodnúť o prenájme.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.47/2016  berie na vedomie  žiadosť p. Mareka Švajlena o prenájom pozemku na par.č.135/5.

 

9. Úprava rozpočtu

Pani starostka informovala o zmenách v rozpočte obce. Informovala aj o žiadosti OFK Nitrianska Streda o zvýšenie rozpočtu o 500 EUR.

Rozpočtovým opatrením č.3/2016 došlo k navýšeniu príjmov a výdavkov obce o 168834,40 EUR

OZ pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan, Mgr. Igor Rybanský, Ján Kunovský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.48/2016  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016 navrhnuté starostkou obce

 

10. Informácia o SVORNOSTI

Pani starostka informovala o priebehu rokovania SVORNOSTI, ktoré sa konalo v Ludaniciach dňa 12.10.2016.   

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.49/2016  berie na vedomie informáciu prednesenú starostkou obce o SVORNOSTI.

 

11. Výstavba novej bytovky

Pani starostka informovala o možnosti výstavby novej bytovky. OZ sa zhodlo, že momentálne sa neuvažuje s výstavbou bytovky.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.50/2016  berie na vedomie ponuku výstavby novej bytovky.

 

12. Príprava akcií do konca roku 2016

Pani starostka informovala o akciách , ktoré nás čakajú do konca roka 2016. 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.51/2016  berie na vedomie nasledovné akcie:

1.11. ekumenické stretnutie ( pamiatka zosnulých )

6.11. Úcta k starším

12.11. prehliadka speváckych skupín Kovarce

5.12. Mikuláš

6.12. Obecné zastupiteľstvo

18.12. divadlo „Habaďúra „

31.12. Silvester 2016

 

13. Pošta, rôzne

Na obecný úrad boli doručené žiadosti základných škôl o podporu CVČ.

-ZŠ Hollého Topoľčany-1 žiak (Remeňová Sofia )- 50 EUR

-ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany -1 žiak ( Hindická Michaela)- 50 EUR

-ZŠ Tribečská Topoľčany – 1 žiak ( Bobák Alexander ) – 50 EUR

OZ sa rozhodlo uvedené príspevky schváliť a pristúpilo k hlasovaniu. 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan, Mgr. Igor Rybanský, Ján Kunovský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.52/2016 schvaľuje poskytnutie dotácií vo výške 50E/žiak na záujmové vzdelávanie žiakov pre školský rok 2016/2017 a to na základe žiadostí základných škôl:

a, ZŠ Hollého 696/3 Topoľčany ( 1 žiak ) Sofia Remeňová

b, Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Nitra pre ZŠ sv. Don Bosca L. Fullu (1 žiak)      Michaela Hindická

c, ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany (1žiak)Alexander Bobák

 

 

Ďalej bola doručená žiadosť p. Miroslava Pavelku  In Mezzo o úpravu otváracích hodín v reštaurácií dňa 21.10.2016 od 10.00 do 04.00 hod. s tým, že bude do 02,00 živá hudba. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s požadovanou zmenou a pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan, Mgr. Igor Rybanský, Ján Kunovský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.53/2016 schvaľuje žiadosť p. Miroslava Pavelku o povolenie živej hudby a upravenie otváracích hodín v reštaurácii IN MEZZO 53 dňa 21.10.2016 v čase od 20.00 do 02.00 a otváracích hodín dňa 21.10.2016 od 10,00 do 22.10. 2016 do 04.00 hod.

Starostka informovala o žiadosti ZSS H. Obdokovce „ V kaštieli „ o poskytnutie informácií, či v obci Nitrianska Streda a v okolí existujú vhodné objekty pre vybudovanie „ DOMU SLUŽIEB „ . Obecné zastupiteľstvo doporučilo pani starostke informovať o budove „starého kina „ a budove „ starej školy „ .

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.54/2016  berie na vedomie žiadosti

A/ zariadenia soc.služieb H.Obdokovce o poskytnutí informácií či v obci Nitrianska  Streda existujú vhodné objekty pre presťahovanie prijímateľov soc.služieb do prirodzeného prostredia komunity s komplexnou občianskou vybavenosťou.

b/ doporučuje starostke obce poskytnúť informácie o objekte „starého kina“ a „ starej školy“ v Nitrianskej Strede.

 

Starostka obce prečítala  poďakovanie od Diakonie Broumov za podporu ich činnosti a usporiadanie zberu ošatenia.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.55/2016  berie na vedomie poďakovanie obci NS zo strany Diakonie Broumov- sociálne družstvo za podporu činnosti, materiálne dary a usporiadanie zberu použitého ošatenia.

 

14. Diskusia

Pán Ján Kunovský č. 231 sa informoval, či sa plánuje oprava výtlkov na miestnych komunikáciach . Obecné zastupiteľstvo doporučilo p. starostke riešiť opravu miestnych komunikácií.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.56/2016  odporúča starostke obce riešiť výtlky na miestnych komunikáciach.

 

15. Návrh uznesení

Uznesenia zo dňa 17.10.2016  prečítala Mgr. Monika Remeňová.

16. Záver

Pani starostka Ing. Mária Majtánová prítomným poďakovala za účasť.

 

 

 

 

 

Zapísal:  Darina Gričová                             Nitrianska Streda 17.10.2016            

 

 

 

 

                                             Zápisnica

 

Z mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 1.12.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Prerokovanie ,, Zadania územného plánu obce Nitrianska Streda „

 3. Schválenie ,,Zadania územného plánu obce Nitrianska Streda“

 4. Záver

 

1.Otvorenie

    Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 6 poslancov, 1  sa ospravedlnil ( Ján Kúnovský).

 

2. Prerokovanie ,, Zadania územného plánu obce Nitrianska Streda „

    Pani starostka oboznámila prítomných so zadaním územného plánu obce Nitrianska Streda: prerokovanie, schválenie zadania Územného plánu obce Nitrianska Streda

 

3. Schválenie ,,Zadania územného plánu obce Nitrianska Streda“

 

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Hlasovanie:

Prítomní poslanci:6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková DiS, Mgr. Monika Remeňová, Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík )

Proti: 0

Zdržali sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č.57/2016 

a, prerokovalo  ,,Zadanie Územného plánu obce Nitrianska Streda“

b, schválilo  ,, Zadanie Územného plánu obce Nitrianska Streda“ 

c, ukladá spracovateľovi ,, Územného plánu obce Nitrianska Streda“ Ing. arch.      Petrovi Miziovi spracovať Návrh územného plánu obce Nitrianska Streda

4. Záver 

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí OZ.

 

 

 

 

Zapísala: Darina Gričová                                  

 

 

 

 

 

 

                                              Zápisnica

 

Z 6.zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 6.12.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

5. Schválenie rozpočtu na rok 2017

6. Pošta, rôzne

7. Diskusia

8. Návrh uznesení

9. Záver

 

 

1.Otvorenie

 

         Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 7 poslancov. Prítomná je aj pani Gabriela Šišková- účtovníčka.  

 

 

 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Pani starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a požiadala ich, aby hlasovali, či súhlasia s navrhnutým programom .

Pristúpili k hlasovaniu.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č. 58/2016 

schvaľuje program zasadnutia OZ  

      

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  a zapisovateľky

 

Pani starostka navrhla do návrhovej komisie p. Ing. Štefana Katríka a Mgr. Igora Rybanského a vyzvala prítomných poslancov aby hlasovali.

 

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ďalej určila za overovateľov zápisnice p. Darinu Gričovú a p. Mgr. Moniku Remeňovú

Za zapisovateľku určila p. Hankovú Evu

Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianska Streda Uznesením č. 59/2016

určuje

za členov NK  - Ing. Katríka a Mgr. Rybanského

za overovateľov zápisnice- Mgr. Remeňovú, Gričovú

za zapisovateľku p. Hankovú

 

 

4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

 

Starostka obce prečítala plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.60/2016         

berie na vedomie kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia (OZ)

 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2017

 

Hlavný kontrolór obce Ing. arch. Oto Hodál prečítal stanovisko hlavného k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 viď príloha a odporučil zverejniť rozpočet na : www.nitrianskastreda.sk tak, ako bol dneska upravený.

Obecné zastupiteľstvo stanovisko vzalo na vedomie.

Pani starostka navrhla zvýšiť  dotáciu pre cirkvi z 250 eur na 300 eur( rozpočet strana 5 ) Ďalší návrh úpravy rozpočtu na strane 8 – splácanie univerzálneho úveru  návrh na rok 2017 zo sumy 44345,00 na 40545, 700 eur použiť na pasport ciest a 3000 eur územný plán obce Nitrianska Streda

Príloha k zápisnici : rozpočet, stanovisko hlavného kontrolóra 

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Pani starostka ďalej poznamenala, že sadzby daní pre rok 2017 zostávajú nezmenené. Pani Šišková Gabriela navrhla poslancom schváliť kompetenciu pre starostku : drobné presuny medzi položkami do výšky 300 eur. Poslanci uznesením č. 61/2016 túto kompetenciu schválili.    

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.61/2016

a, berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Hodála k rozpočtu na rok 2017

b, schvaľuje rozpočet na rok 2017 s navrhnutými úpravami

c, schvaľuje kompetenciu starostke obce vykonávať zmeny rozpočtu presunom medzi položkami v priebehu rozpočtového roka vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v rámci oddielu skupiny triedy a podtriedy funkčnej klasifikácie do výšky 300 eur, pričom sa nemenia celkové výdavky schvaľovaného rozpočtu

 

Pani starostka oznámila úmrtie klientky z Pokoj a zdravie n.o. a skonštatovala, že bude potrebné stretnutie kvôli zmene rozpočtu – pohreb ( úprava príjmov a výdavkov ).

 

6. Pošta , rôzne

Dňa 28.11.2016 bola na obecný úrad doručená žiadosť pani Kataríny Ondrušovej- Kadernícky salón Katka o prehodnotenie nájmu, z dôvodu skrátenia otváracích hodín kaderníctva. Poslanci tejto žiadosti vyhoveli.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.62/2016

a, berie na vedomie žiadosť o prehodnotenie nájmu za kadernícky salón umiestnený v KD N. Streda.

b, schvaľuje úpravu nájmu  35 eur štvrťročne a za služby 25 eur mesačne 

 

Ďalšia žiadosť sa týkala OFK Nitrianska Streda- schválenie finančných prostriedkov na rok 2017 v sume 5000,00 eur.

Poslanci túto žiadosť vzali na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením  č.63/2016

berie na vedomie žiadosť OFK o schválenie finančných prostriedkov pre potreby FK.

 

Žiadosť o dotáciu pre Diecézny školský úrad, Nám. Jána Pavla II. Nitra pre ZŠ Lipová Topoľčany- na CVČ pre žiačku Sofiu Alžbetu Turečekovú tiež poslanci vzali na vedomie a následne sa rozhodli dotáciu schváliť.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.64/2016

berie na vedomie

a, žiadosť R-K cirkvi o finančnú dotáciu na CVČ Lipová 3868

b, schvaľuje finančnú dotáciu na CVĆ Lipová 3868 pre šk. rok 2016-2017 pre žiačku Sofiu Alžbetu Turečekovú vo výške 50 eur.

 

Poslanci OZ sa dohodli aj na zmene poplatkov za prenájom kultúrneho domu a zapožičanie riadu. Pri prenájme sály kultúrneho domu sa poplatky za zapožičanie riadu nebudú vyberať. Spoplatnené budú energie, suma za prenájom sály zostáva nezmenená.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.65/2016  

schvaľuje nový sadzobník poplatkov za užívanie KD od 1.1.2017

pozn. nový sadzobník v prílohe

 

Hlavný kontrolór Ing. arch. Oto Hodál predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017.

Poslanci p. Hodála požiadali o vypracovanie nájomnej zmluvy pre OFK Nitrianska Streda.

Pristúpili k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci: 7

Za: 7 – Darina Gričová, Eva Piačeková, Mgr. Monika Remeňová, Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kunovský, Roman Globan

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Nitrianska Streda uznesením    č.66/2016  

a, schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017

b, ukladá vypracovať HK nájomnú zmluvu s OFK N. STREDA

    Záver

V závere pán Mgr. Igor Rybanský prečítal návrhy uznesení a pani starostka Ing. Mária Majtánová poďakovala všetkým prítomným za účasť na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Streda.

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Eva Hanková                                       V Nitrianskej Strede 6.12.2016

 

 

                                             Zápisnica

 

zo 7. mimoriadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 29.12.2016

v zasadačke kultúrneho domu Nitrianska Streda.

….....................................................................................................

 

 Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

 Prítomní hostia podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Schválenie rozpočtových opatrení č. 4/2016

 3. Prerokovanie oznámenia o zmene ceny odpadovej vody od URSO Bratislava

 4. Schválenie ceny odpadovej vody za m3

 5. Záver

 

1.Otvorenie

    Prítomných privítala starostka obce Ing. Mária Majtánová, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 6 poslancov, 1  sa ospravedlnil (Mgr. Monika Remeňová).

 

2. Schválenie rozpočtových opatrení č. 4/2016

    Pani starostka oboznámila prítomných so zmenami v rozpočte vo výške 8542,26 eur. Po prerokovaní sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie:

Prítomní poslanci:6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková  DiS,  Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kúnovský )

Proti: 0

Zdržali sa: 0

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda uznesením č.67/2016  schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2016 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 8542,26 eur.

 

 

3. Prerokovanie oznámenia o zmene ceny odpadovej vody od URSO Bratislava

Pani starostka oboznámila prítomných poslancov s potvrdením o cene odpadovej vody  od URSO Bratislava na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 v max. cene 1,1122 eur. Poslanci potvrdenie o cene vzali na vedomie.     

 

4.  Schválenie ceny odpadovej vody za m3

Pani starostka navrhla zaokrúhlenie ceny odpadovej vody za m3 na sumu 1,10 eur. Po prerokovaní sa pristúpilo k hlasovaniu.

Prítomní poslanci:6

Za: 6 (Darina Gričová,   Eva Piačeková  DiS,  Roman Globan,  Mgr. Igor Rybanský, Ing. Štefan Katrík, Ján Kúnovský )

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda uznesením č.68/2016

a, berie na vedomie potvrdenie o cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 od URSO Bratislava

b, schvaľuje cenu za m3 odpadovej vody vo výške 1,10 eur.

 

5. Záver

 

Pani starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Darina Gričová                                  

 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4070961

Úvodná stránka