Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o miestnych daniach

Schválené: 13.12.2012

Vyhlásené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením  § 6 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4,5,6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4,7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  v y d á v a

 

V š e o b e c n e    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E n i E
O B C E   Nitrianska Streda
č. 2  /2012

o Miestnych  daniach 

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území obce Nitrianska Streda v zdaňovanom období.

PRVÁ  ČASŤ
§ l
Predmet dane

Predmetom miestnych daní je:
e) daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov,
                                                                 daň zo stavieb,
                                                                 daň z bytov
f) daň za psa
g) daň za užívanie verejného priestranstva
h) daň za nevýherné hracie prístroje

druhÁ  ČASŤ
DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z pozemkov

§ 2
Základ dane

(1) Hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 je:
a)  Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,8374 Eur/m2,
b)  Trvalé trávnaté porasty   0,0726 Eur/m2.    
c)   Stavebné pozemky  13,27 Eur/m2,
d)   Záhrady  1,32 Eur/m2 ,
e)   Zastavané plochy a nádvoria  1,32 Eur/m2,
f)    Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov  1,32 Eur/m2.

§ 3
Sadzba dane

(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
-ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,45 %,
-trvalé trávne porasty 0,60 %
- stavebné pozemky, 0,40%
-záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 0,60 %,
-lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,00 %.

Daň zo stavieb

§ 4
Sadzba dane

(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,088 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,066 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) 0,066 Eur  za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,20 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 1,161 Eur za každý aj začatým m2 zastavanej plochy,
f) za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu 0,829 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,132 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

(3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1a) tohto všeobecne záväzného nariadenia je pri viacpodlažných stavbách 0,024 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

§5

TRETIA ČASŤ
Daň z bytov
(2) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca  bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve VÚC.
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovník dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň rušia do výšky spojho podlielu na dani.
§ 6
Sadzba dane
(2) Ročná sadzba dane  z bytov na území obce Nitrianska Streda je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) za byty 0,082 Eur
b) za nebytové priestory0,066 Eur

§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a zaniká 31. 12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, nájom alebo užívacie právo k nehnuteľnosti. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru s výnimkou vydraženej nehnuteľnosti – posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Po nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením je lehota podania priznania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

ŠTVRTÁ  ČASŤ
DAŇ  ZA  PSA

§ 8
Predmet dane

(3) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(4) Predmetom dane za psa nie je:
d) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
e) pes umiestnený v útulku zvierat
f) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 9
Základ dane

Základom dane je počet psov.
§ 10
Sadzba dane

Sadzba dane je  4,00 Eur za jedného psa a kalendárny rok.


ŠTVRTÁ  ČASŤ
DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

§ 11
Predmet dane a správa dane

(1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve obce slúžiace na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

(2)Správu nad touto daňou pre územie obce Nitrianska Streda vykonáva obec Nitrianska Streda.

§ 12
Daňovník

(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 13
Základ dane

(2) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
  § 14
         Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 1,00 eur za každý aj začatý m2 .

§ 15
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

PIATA  ČASŤ
D A Ň   Z A   N E V Ý H E R N É   H R A C I E   P R Í S T R O J E

§ 16
Predmet dane a správa dane

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú: 
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry

(4) Správu dane vykonáva obec Nitrianska Streda, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.

§ 17
Daňovník a základ dane

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

§ 18
Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,- €.

§ 19
Zdaňovacie obdobie

(1) Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.

§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti

(1)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

§ 21
Vyberanie daní
(2) Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto identifikačných údajov:
(a) obchodné meno alebo názhov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
(b) sídlo prevádzky, kde je nevýherny hrací prístroj umiestnený,
(c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherneho hracieho prístroja,
(d) druhove označenie a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
(e)  identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja pridelené správcom dane.

(2) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích prístrojov.

ŠIESTA ČASŤ

§ 22
Vyrubovanie dane
  Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať.

SIEDMA ČASŤ

§ 23
Spoločné priznanie k vybraným miestnym daniam

Daňovník podáva za všetky vybrané miestne dane jedno spoločné priznanie, ktoré majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok ( daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje).

Čiastkové priznanie: sa podáva ak pri niektorej miestnej dani nastali zmeny oproti riadnemu podanému priznaniu, ktoré ovplyvnia daňovú povinnosť ( napr. Kúpa nehnuteľnosti alebo psa, predaj nehnuteľnosti, úhyn psa a pod.).

Pri dani z nehnuteľnosti sa neprihliada na zmenu skutočností ovplyvňujúcich daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu roka a čiastkové priznanie sa podáva do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade ostatných miestnych daní sa čiastkové priznanie bude podávať správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a správca dane vyrubí pomernú časť dane pripadajúcu na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia samostaným rozhodnutím.

Splatnosť a platenie dane v splátkach

Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa,  dane za nevýherné hracie prístroje  v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

§24
Spoločné ustanovenie

Ostatné náležitosti miestnych daní sú upravené v zákone č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

§ 25
Záverečné ustanovenia

(4) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností č. 1/2010 , a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č.2/2010

(5) Na  tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nitrianska Streda sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede dňa  13.12.2012

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 


                                                                                             Ing. Mária Majtánová
                                                                                                  starostka obce


Vyvesené dňa:    14.12.2012

Zvesené dňa:


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388047

Úvodná stránka