Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o dani za psa

Schválené: 15.12.2010

Účinnosť: 1.1.2011

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením podľa tretej časti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie
Č.1/2010
o dani za psa
a o podmienkach určovania, vyberania dane za psa na území obce Nitrianska Streda
/ ďalej iba VZN/

§ 22
Predmet dane

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

(2) Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
§ 23
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 24
Základ dane

Základom dane je počet psov.
§ 25
Sadzba dane

Sadzbu dane za jedného psa je 3,31€ a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
§ 26
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § ods. 22, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.


§ 27
Oznamovacia povinnosť,
vyrubenie dane a platenie dane

(1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

(2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
§ 28
Správa dane

Správcom dane je obec Nitrianska Streda, kde je pes chovaný

Ruší sa VZN o dani za psa č. 2 z 13. 12. 2004 a dodatok č. 2/2008 z 29. 5. 2008.
Toto VZN č. 1/2010 bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

 

 


Ing. Mária Majtánová
Starostka


 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5498308

Úvodná stránka