Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.7/2013 ,, Verejný poriadok na území obce Nitrianska Streda"

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

                     
                                                        Obec Nitrianska Streda

 

VZN č. 7/2013
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s § 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a § 1 a 47
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vydáva
Vš e o b e c n e   zá v ä z n é    n a r i a d e n i e
„Verejný poriadok na území obce Nitrianska Streda“.

Článok 1
Predmet úpravy


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) stanovuje povinnosti občanov, právnických a
fyzických osôb pôsobiacich na území obce a návštevníkov obce pri dodržiavaní podmienok
verejného poriadku na území obce.
2. Toto VZN má zabezpečiť vytváranie podmienok na zdravý spôsob života, ochranu nárokuobčanov na odpočinok, ochranu verejných priestranstiev pred ich poškodzovaním a používaním
na iné účely, než na ktoré sú určené.
3. Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Nitrianska Streda.
4. Toto VZN zároveň stanovuje sankcie za nedodržiavanie jeho ustanovení.

 

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Verejným poriadkom sa pre toto VZN rozumie súhrn opatrení upravujúcich udržiavanie
čistoty verejných priestranstiev, využívanie verejných priestranstiev, parkovanie dopravných
prostriedkov, vylepovanie plagátov a umiestňovanie reklamných zariadení, dodržiavanie
podmienok nočného kľudu a ochrany povrchových a podzemných vôd.
2. Čas nočného kľudu je na celom území obce stanovený od 22.00 hod. do 06.00 hod.
3. Pod pojmom verejné priestranstvo sa pre účely tohto VZN považuje zastavaná alebo nezastavaná
plocha určená k obvyklému užívaniu podľa jej účelu. Sú to najmä verejne prístupné komunikácie
vrátane chodníkov, verejných plôch zelene, nábreží, parkov, cintorínov, miesta kultúrnych a
športových podujatí, obchodné prevádzky, prevádzky služieb a pod. v dobe ich činnosti. Výnimku
tvoria priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb okrem obce.
4. Verejnou komunikáciou sa pre toto VZN považuje cesta pre motorové aj nemotorové vozidlá
slúžiace na dopravu osôb a nákladov na území obce.
5. Chodníkom sa pre toto VZN považuje spevnená plocha vyhradená výlučne pre pohyb chodcov.6. Parkoviskom sa pre toto VZN považuje upravená plocha a tá časť verejnej komunikácie,
ktorá slúži na odstavovanie a parkovanie motorových a nemotorových vozidiel.

 


Článok 3
Verejný poriadok

1. V záujme dodržiavania verejného poriadku v obci s cieľom zlepšiť vzhľad, čistotu a životné
prostredie v obci sa v obci a na verejných priestranstvách zakazuje:
a)
rušiť nočný kľud hlasovými, zvukovými, svetelnými prejavmi, spevom, pokrikovaním, hlasnou
hudbou, hlukom motorov áut, motocyklov a strojov, výbušninami, zábavnou pyrotechnikou a pod.
Majitelia psov a iných domácich a hospodárskych zvierat sú povinní zabezpečiť, aby nočný kľud
nebol narušovaný zvukovými alebo inými prejavmi týchto zvierat. Zákaz sa netýka zimnej údržby
komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí, ktoré nie je možné vykonať v inom čase
alebo iných naliehavých činností, na vykonanie ktorých dá súhlas obec,
b)
odhadzovať smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly, zvyšky jedál, ovocia a iné odpadky mimo nádob
na to určených,
c)
čistiť, umývať a opravovať motorové vozidla, motocykle, stroje a zariadenia alebo inak znečisťovať
priestranstvo splaškovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami,
d) poškodzovať a znečisťovať verejné priestranstvá ako sú cesty, chodníky, steny budov, oplotenia,
verejnoprospešné zariadenia (autobusové zastávky, dopravné značenie, označenie ulíc, vonkajšie
vitríny, telefónnastanica, pouličné osvetlenie a pod.), zariadenia slúžiace na relaxáciu a oddych
(parky, lavičky) a zariadenia slúžiace na šport,
e) jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch a parkovať na nich
f) vylepovať plagáty mimo vyhradených plôch,
g) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smeti a iné odpady na zemi alebo v zberných nádobách, svojvoľne
zakladať skládky smetí a odpadu,
h)
porušovať zaužívané pravidlá slušného správania sa a zásady občianskeho spolunažívania najmä
znečisťovaním verejného priestranstva vykonávaním telesnej potreby, zvratkami, pľuvaním,
obťažovaním občanov nadávkami, vyhrážkami a pod.,
i)
obťažovať iných občanov hlukom, prachom, dymom, zapáchajúcimi plynmi, parami, tekutým
odpadom, svetlom, vibráciami, tienením a zápachom vznikajúcim od hospodárskych zvierat,
j)
obťažovať občanov výbuchmi, detonáciami a svetlom z používania zábavnej a inej pyrotechniky,
k)umožňovať prenikanie chovaných domácich alebo hospodárskych zvierat a hydiny na cudzie
pozemky, komunikácie a verejné priestranstvá,
l)
prášiť koberce na balkónoch, loggiach a v oknách spoločných priestorov bytových domov,
m) bez povolenia vyrúbavať stromy a kríky,
n)
konzumovať alkoholické nápoje pred obchodmi a reštauráciami, pokiaľ pre to neboli vytvorené
stolovacie a hygienické podmienky po predchádzajúcom súhlase obce.

Článok 4
Povinnosti majiteľov, správcov a užívateľov nehnuteľností
susediacich s verejným priestranstvom

 

1. majitelia, správcovia resp. užívatelia nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom sú
povinní:
a) zabezpečovať pravidelnú údržbu objektov a udržiavanie ich čistoty,
b) uličné priečelia všetkých objektov udržiavať čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb,
c) dvory, záhrady, priľahlé plochy, stromy a kríky udržiavať tak, aby týmito nedochádzalo
k znečisťovaniu verejného priestranstva,
d) kvetináče a iné predmety umiestniť na oknách a balkónoch tak, aby nimi neboli ohrozovaní
chodci a nebolo znečisťované verejné priestranstvo,
e) firemné tabule a reklamné zariadenia a pútače udržiavať čisté a umiestňovať ich tak, aby
neohrozovali chodcov a neprekážali ich voľnému pohybu,
2. Prevádzkovatelia predajných stánkov a obchody so sortimentom potravín, lahôdok, cukroviniek,
ovocia a zeleniny sú okrem povinnosti podľa ods. 1 povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v
bezprostrednom okolí zariadenia. Zariadenie vybaviť potrebným počtom odpadkových košov a
zabezpečiť ich vyprázdňovanie.
3. Prevádzkovatelia zariadení vybavených výkladnými skriňami zodpovedajú za ich čistotu,
úpravu a estetický vzhľad.

Článok 5
Udržiavanie čistoty a zjazdnosti komunikácií

 

1. Zaúdržbu a čistotu obecných komunikácií zodpovedá obec. Obec môže výkon správy obecných
komunikácií previesť zmluvne na iné subjekty.
2. O rozsahu, spôsobe a frekvencii úkonov čistenia a údržby zjazdnosti obecných komunikácií
rozhoduje starosta obce.
3. Za údržbu a zjazdnosť komunikácií vo vlastníctve samosprávneho kraja, ktoré prechádzajú
obcou, zodpovedá organizácia, ktorá má tieto komunikácie v správe

Článok 6
Udržiavanie čistoty a schodnosti chodníkov


1. Udržiavaním čistoty a schodnosti chodníkov sa pre toto VZN rozumie ich zametanie, zmývanie,
odstraňovanie blata, snehu, náľadia, buriny a iných nečistôt.
2. V zimnom období musí byť sneh a poľadovica odstránené čo najskôr po jeho napadnutí resp.
vytvorení. Podľa situácie je potrebné odstraňovať sneh a poľadovicu z chodníkov i viackrát
v priebehu dňa. V prípade poľadovice musia byť chodníky posypané posypovým materiálom,
ktorý zabráni šmýkaniu, aby boli chodníky bezpečne schodné. Sneh z chodníkov musí byť
zhrnutý na kraj vozovky tak, aby ostali voľné prechody pre chodcov z jednej strany komunikácie na
druhú. V prípade potreby odvoz nahromadeného snehu zabezpečí obec z obecných komunikácií a
správca komunikácie z ostatných komunikácií.
3. Čistenie chodníkov pred obchodmi alebo inými prevádzkami sú ich majitelia, správcovia
alebo užívatelia povinní zabezpečiť aj v čase mimo prevádzky.
4. Za čistenie chodníka priľahlého k nehnuteľnosti (dom, dvor, záhrada a pod.) zodpovedá
majiteľ alebo správca nehnuteľnosti, ktorý môže túto povinnosť preniesť zmluvne na jej užívateľov
alebo preniesť na iný subjekt, pričom sa týmto svojej zodpovednosti nezbavuje.
5. Za čistenie ostatných chodníkov zodpovedá obec. Obec môže túto povinnosť zmluvne preniesť aj
na iný subjekt.

Článok 7
Osobitné užívanie verejných priestranstiev

1. Každý občan má právo zdržiavať sa na verejných priestranstvách a tieto užívať len na účely,
na ktoré sú určené, ak nebol daný súhlas obce k ich inému využitiu.
2. Užívanie verejného priestranstva na iné účely, než na ktoré je určené, je možné len
s predchádzajúcim súhlasom obce a za podmienok stanovených obcou. Užívanie verejného
priestranstva podlieha miestnym poplatkom.
3. Každý, komu je vydané povolenie na osobitné využívanie verejného priestranstva je povinný
dodržiavať podmienky pre užívanie verejného priestranstva dohodnuté vo vydanom povolení.

Článok 8
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Umiestňovaťplagáty je možné len na miestach povolených obcou.
2. Umiestňovať reklamné pútače alebo iné propagačné a reklamné zariadenia na verejných
priestranstvách a verejnoprospešných zariadeniach je možné len na základe povolenia vydaného
obcou.
3. Na verejných priestranstvách a verejne viditeľných plochách sa v obci zakazuje:
a) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by sa znižovala ľudská dôstojnosť alebo urážalo
národnostné alebo náboženské cítenie,
b) propagácia násilia, vandalizmu, vulgárností alebo materiálov, ktoré svojim obsahom navádzajú k
protiprávnemu konaniu,
c) propagácia produktov, ktorých výroba, predaj alebo používanie je zakázané,
d) propagácia sexuality zobrazovaním sexuálnych symbolov alebo nahoty.
4. Umiestňovanie reklamných pútačov a iných propagačných a reklamných zariadení podlieha
miestnym poplatkom.

Článok 9
Ochrana povrchových a podzemných vôd

1. Každý obyvateľ obce, návštevník obce, fyzické a právnické osoby – podnikatelia sa musia
správať tak, aby svojim konaním nespôsobili znečistenie  rieky Nitra a aby neohrozovali
život živočíchov a nepoškodzovali dreviny, ktoré sa tam nachádzajú.
2. Zakazuje sa:
a)
do koryta rieky Nitra vhadzovať odpad a akékoľvek predmety, alebo tieto ukladať na miesta, z
ktorých by mohli byť splavované a tým ohroziť nezávadnosť vôd,
b) vylievať alebo vypúšťať do povrchových vôd zdravotne alebo ináč nebezpečné látky
najmä ropné produkty, jedy, žieraviny, priemyselné hnojiva, tuhé a tekuté kaly, soli
a iné škodlivé látky,
c) vykonávať údržbu a umývanie motorových vozidiel pri rieke Nitra
d) svojvoľne vyrubovať, poškodzovať dreviny a iný porast na brehoch.

 

Článok 10
Kontrola, priestupky a sankcie

1. Kontroluplnenia ustanovení tohto VZN vykonáva starosta, poslanci a poverení zamestnanci
obecného úradu.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b) poruší nočný kľud,
c) vzbudí verejné pohoršenie,
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí
alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
h) nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable,
okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja
a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebona športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo
zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností
prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu
násilím,
ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo návodom na ich používanie,
i) poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz používať
služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone.
3. Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok
podľa odseku 2 písm. e) až g) pokutu do 99 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. h) až i)
pokutu do 165 eur.
4. Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených
v ods. 2 tohto článku, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane
všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov
štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok
možno uložiť pokutu do 33 eur.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Pravidlá určujúce udržiavanie poriadku v bytových domoch stanovuje domový poriadok.
2. Týmto VZN obce nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných
právnych predpisov.
3.Toto VZN obce schválilo obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 9  /2013

 

                                                                                  Ing. Mária Majtánová
                                                                                           starostka obce

 

 

 


VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: dňa 08.04.2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce: dňa 08.04.2013
VZN schválené v OZ dňa:08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa:24.04.2013


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388111

Úvodná stránka