Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.3/2013 Obce Nitrianska Streda o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Nitrianska Streda

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

                                                     Obec Nitrianska Streda

VZN č. 3/2013

Obec Nitrianska Streda v súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. , o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Nitrianska Streda


Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") vymedzuje pojmy, povinnosti
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Nitrianska Streda a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Článok 2

Pojmy


1.zdroj  je:
a.)
technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom
alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušia ( ďalej
len“ stacionárny zdroj“), vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci
funkčného celku a priestorového celku.
b.)
Pohyblivé zariadenia so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťujú
ovzdušie (ďalej len „ mobilný zdroj“)
2, Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo
podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:
a.)
osobitné závažne technologické celky (ďalej len „veľký zdroj“)
b.)
závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja ( ďalej len „stredný zdroj“)
c.)
ostatnétechnologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja (ďalej len „ malý zdroj“).3, V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a/, o začlenení
stacionárneho zdroja podľa odseku 2 a o jeho kategorizácii rozhodne obvodný úrad životného
prostredia.
4.Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa tohto nariadenia sa
rozumie právnická alebo fyzická osoba oprávnená podnikať.

 

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľov


1, Prevádzkovateľ je povinný:
a.)
oznámiť každoročne do 15. februára obci Nitrianska Streda (ďalej len „obci“) za každý malý zdroj
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie
množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o
druhu a kvalitatívnych ukazovateľov palív a surovín v počte prevádzkových hodín malého zdroja a
o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení,
b.)
platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“) v súlade s rozhodnutím,
v ktorom obec určí poplatok na základe množstva a škodlivosti vypustených látok do
ovzdušia alebo spotreby palív a surovín na znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku,
výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja,
c.)
umožniť povereným pracovníkom obce kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné
údaje o jeho prevádzkovaní.
2, Povinnosti platiť poplatok sa nevzťahujú na:
a.)
fyzické osoby prevádzkujú malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú
pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti,
b.)
prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej ako je
uvedené v článku 4 ods.2.

Článok 4
Výška poplatku


1.Poplatok za každý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na
základe oznámenia podľa článku 3 ods. 1 písm. a/ úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný
poplatok pozostáva zo súčtu poplatkov prevádzkovateľa za všetky ním prevádzkované malé zdroje
na území obce.
2.Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším
ako 0,3 MW je 33€, ak v ňom za obdobie uplynulého roka spálil:
a.)
0,4 t hnedého uhlia alebo
b.)
1,0 t čierneho uhlia, kokosu, dreva, ľahkého vykurovacieho oleja, alebo
c.)
3,5 t nafty, alebo
d.)
30.000 m3 zemného plynu
3.Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva je násobok 33 € a podielu skutočnej spotreby uvedenej
v ods. 2, najviac však 663,87 €.
4. Výška poplatku prevádzkovateľa malých zdrojov neuvedených v ods. 2 sa vyrúbi na obdobie
kalendárneho roka paušálnou sumou od 33 € do 663,87 € úmerne podľa množstva a škodlivosti
vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotreby množstva látky z ktorej znečisťujúce látky
vznikajú.

Článok 5
Vyrúbenie poplatku

1. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich
látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí
ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku,
výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti
prevádzkovateľa malého zdroja.

Článok 6
Sankcie

1.Za nesplnenie povinnosti uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a/ a určených v rozhodnutí obce
uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do výšky 663,87 €.
2. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. c/ uloží obec prevádzkovateľovi
pokutu od 20 € do 330 €. (§30 ods. 7 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov).
3. Pokutu podľa odseku 1 a 2 možno uložiť do jedného roka od dňa, kedy sa obec o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia povinnosti.

Článok 7
Spoločné ustanovenie

1. Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa
skutočnosti uplynuléhoroka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval
ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja.
2.Poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Článok 8
Účinnosť

Toto VZN č. 3/ 2013 bolo schválené na zasadnutí OZ vNitrianskej Strede dňa uzesením č.5 /2013.

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: dňa 08.04.2013
VZN zverejené na internetovej stránke obce: dňa 08.04.2013
VZN schválne OZ dňa:08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť:dňa24.04.2013
 

 

                                                                                            Ing. Mária Majtánová
                                                                                                   starostka obce


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388126

Úvodná stránka