Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 27.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Schválené 14.12.2016

Účinnosť od 1.1.2016

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Nitrianska Streda  č.4/2016

o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

 

 

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením §11 ods.4pism.g/zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §16 zákonač.181/2014 z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z.   o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

 

vydáva

pre územie obce Nitrianska Streda toto všeobecné záväzné nariadenie obce.

Čl. 1

Predmet nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a určuje podmienky na vylepenie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávy krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

Čl. 2

Miesta a podmienky na vylepovanie volebných plagátov

1. Kandidujúce subjekty môžu počas volebnej kampane vylepovať plagáty na

      výlepnú  tabuľu pred  kultúrnym domom  v Nitrianskej  Strede.

2. Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t. j. pre všetky zaregistrované politické strany a koalície politických strán  musí byť vytvorený  rovnomerný priestor na umiestňovanie volebných plagátov.

3. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé  plagáty  obec vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísiel zaregistrovaných  kandidátných  listín. Po zverejnení vyžrebovaných čísiel tak bude možné vyhradenú plochu rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov.

4. Vylepovanie volebných plagátov na iných plochách a zariadeniach nie je dovolené a zakladá  dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi  toho  všeobecné záväzné nariadenia.

5. Kandidujúce subjekty do 7 dní po skončení volebnej kampane  sú povinné vylepené plagáty odstrániť na vlastné náklady.

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede  sa no tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Nitrianska Streda č.4/2015 o  vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách uznieslo dňa   14.12.2015                                    

2. Toto  nariadenie  nadobúda účinnosť 1.1.2016

 

                                                                                                      Ing. Mária Majtánová

                                                                                                           starostka obce

 

Návrh VZN vyvesený  dňa 27.11.2015


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388107

Úvodná stránka