Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Schválené 14.12.2015

Účinnosť od 1.1.2016

Všeobecne záväzne nariadenie obce Nitrianska Streda č.  1 /2016

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obec Nitrianska Streda, Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede v zmysle §4 ods. 3 písm. c), §6 a §11 ods. 4 písm. d), e) a g)  zákona SNR č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   a  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len nariadenie)

 

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v §77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Článok 1

Základné ustanovenie

Obec Nitrianska Streda týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2016 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Článok 2

Predmet úpravy VZN

1.Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia §83 zákona č. 582/2004 Z. z.

2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

- sadzba poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu

- hodnotu koeficientu

- podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

- podklady, ktoré má poplatník  preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti pri znížení alebo odpustení poplatku

3.Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím rozumie kalendárny rok.

 

Článok 3

Poplatník a platiteľ poplatku

1.Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt1 alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri ako vodná plocha ( ďalej len nehnuteľnosť )

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

2.Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne  opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za neho plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

3.Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je:

a) vlastník nehnuteľnosti., ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí. Ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

 

Článok 4

Sadzba poplatku

Sadzba poplatku  je za komunálne odpady a  sadzba za drobné stavebné odpady bez škodlivín vzniknuté na území obce Nitrianska Streda

Sadzba poplatku za komunálne odpady je pre:

      1) Fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt  0,049 EUR za osobu   

      a  kalendárny deň

      2) Fyzické osoby, ktoré sú na území obce Nitrianska Streda oprávnené užívať alebo užívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako vodná plocha – 0,0299 EUR za užívateľa a kalendárny deň.

3) Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 

       nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  Nitrianska Streda na účel podnikania je zavedený množstvový zber.

       Obec stanovuje pri množstvovom  zbere sadzbu poplatku za jeden liter komunálneho odpadu nasledovne :

a) zberná nádoba 110 l, 120 l                           0,020 EUR

b) zberná nádoba  1100 l                                  0,008 EUR

4) Sadzba poplatku pre drobné stavebné odpady bez škodlivín je  v sume 0,078 Eur za 1 kilogram tohto odpadu.

Hodnota koeficientu je 1.

 

Článok 5

Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v článku 3  odsek 1 tohto nariadenia.

 

Článok 6

Vyrubenie  poplatku

Poplatok vyrubí obec:

 a) rozhodnutím každoročne na celé zdaňovacie obdobie za komunálny odpad ako

súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa článku 3 ods. 1 písm a) tohto nariadenia v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, alebo

b) pri množstvovom zbere sa výška poplatku určí ako  súčin počtu nádob, objemu zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby poplatku a poplatok sa vyrubí na základe rozhodnutia na celý zdaňovací rok.

c ) poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín  za nevyrubuje rozhodnutím ale platí sa pri odovzdaní odváženého množstva v hotovosti do pokladne obce. Spôsob zberu tohto odpadu je uvedený v samostatnom VZN č. 3/2015 o nakladaní  s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom, BRO   (biologicky rozložiteľné odpady), BRKO (Biologicky rozložiteľné komunálne odpady) a elektroodpadov z domácností, spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov na  území obce Nitrianska Streda

 

Článok 7

Ohlasovacia povinnosť

1)Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik  alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti a uviesť

a) svoje meno, priezvisko,titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje ), v prípade určeného zástupcu podľa §77 ods. 7 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkov osoba podľa §77 ods. 2 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,

c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa §82, predložiť aj doklady ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. Toto ohlásenie je súčasťou prílohy č. 1 tohto VZN.

2)Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

3)       Poplatník – podnikateľ, sa zapojí do  množstvového zberu na základe prihlášky na množstvový zber do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Uvedená prihláška je súčasťou prílohy č. 2 tohto VZN.

V prihláške uvedie počet a typ ním používaných zberných nádob a frekvenciu odvozov. Interval odvozov nesmie byť dlhší ako 14 dní.  Počet a typ zberných nádob a tiež frekvenciu odvozov je povinný poplatník zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob a hromadeniu odpadu okolo nich. Poplatník je povinný do ohlásenia uviesť skutočný počet smetných nádob. Pri zistení väčšieho počtu smetných nádob, bude poplatníkovi udelená pokuta.

 

Článok 8

 Platenie poplatku

Poplatník  je povinná uhradiť poplatok za komunálny odpad vyrubený podľa článku 6 písm.a)  do 15 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

    Pri vzniku popl. povinnosti v priebehu zdaňovacie obdobia sa vyrubí pomerná časť poplatku odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti až do konca zdaňovacieho obdobia.

Poplatníkovi, ktorý má zavedený množstvový zber sa suma vypočíta ako  súčin počtu nádob, objemu zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby poplatku.

Zástupcovi sa vyrubuje poplatok v celkovej sume.

 

Splátky a lehoty splatnosti určí obec v rozhodnutí.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce alebo na účet obce poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

 

Článok 9

Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku

Obec Nitrianska Streda na základe žiadosti poplatok zníži podľa sadzby 0,020 Eur na osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území obce Nitrianska Streda

Hodnoverným podkladom preukazujúcim dôvod poskytnutia poplatkovej úľavy je najmä :

potvrdenie o návšteve školy a doklad o ubytovaní v mieste štúdia,
potvrdenie od zamestnávateľa a doklad o ubytovaní v mieste výkonu práce,
potvrdenie agentúry sprostredkujúcej prácu v zahraničí a v prípade ak je zamestnaný ako opatrovateľ prehlásenie od takéhoto zamestnávateľa,
potvrdenie obce o zaplatení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
dok nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu

 potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou alebo  preukazujúci pobyt v zahraničí.

V prípade, že doklad podľa ods. 1 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).

Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením poplatníka.

Vrátenie a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti – Obec Nitrianska Streda vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  : musí zaniknúť dôvod spoplatnenia ( zrušenie trvalého pobytu resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, zrušenie prevádzky, úmrtie poplatníka), ak nie je dlžníkom obce.

    Podkladom pre vrátenie poplatku je splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. a žiadosť poplatníka.

 

Článok 10

Spoločné ustanovenie

Ostatné záležitosti poplatkovej povinnosti sú upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

 

Článok 11

Správa poplatku

1)Správu poplatku vykonáva obec Nitrianska Streda

2)Výnos z poplatku vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tomuto poplatku sú príjmom rozpočtu správcu poplatku.

3)V konaní vo veciach poplatku sa postupuje podľa osobitných predpisov.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1)Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianska Streda č. 6/2014  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2)Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o poplatku uznieslo dňa   14.12.2015     

3)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

 

V Nitrianska Streda, dňa  27 . 11. 2015

                                                                                                                      Ing. Mária Majtánová

                                                                                                                             starosta obce

 

Vyvesené : 27. 11. 2015

Zvesené :


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388051

Úvodná stránka