Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

Účinnosť: 1.1.2016

 Schválené 14.12.2015

Účinnosť od 1.1.2016


                        VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2016


o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných    

                                                       prostriedkov 


Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda na základe § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 443/2010 Z .z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie

                                                                       Čl. 1 
                                                         Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí,  postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len „NB“) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich  prenájmu. 
    Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce Nitrianska Streda , ktoré sú financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce, t. j. nájomné byty s osobitným režimom upravených  zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z. z.“). 
2. NB sú vo vlastníctve obce Nitrianska Streda s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. 
3. NB sa budú využívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov odo dňa   vydania kolaudačného rozhodnutia. 
4. Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. obec zriadi záložné právo v  prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
5.Pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu obec Nitrianska Streda dodrží podmienky ustanovené zákonom č.443/2010Z.z. 
                                                                      Čl. 2 
        Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte s osobitným                                                  režimom 

1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha  neprevyšuje 80 m² pre byt bežného štandardu alebo 60 m² pre byt nižšieho štandardu. 
2. Podlahovú plochu podľa odseku 1 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím uvedením v prílohe č. 1 tohto VZN (ďalej len „bezbariérový NB“). 
3. Oprávnenou fyzickou osobou podľa ods. 1 je 
    a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,3 násobok životného minima a  najviac vo výške 3-násobku životného minima, 
     b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,3 násobok životného minima a najviac vo výške 4-násobku životného minima, ak: 
         ba) členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
         bb) ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom 
         bc) aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo  ochranu pre obyvateľov obce, pričom však podiel tatko prenajatých NB je maximálne 10 % z celkového počtu NB. 
4. Žiadateľ ani jeho manželka, druh alebo družka nesmú byť vlastníkmi ani spoluvlastníkmi s výškou podielu  presahujúcou ½ rodinného domu alebo bytu. Táto podmienka platí aj pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy a  počas doby nájmu bytu. 
5. Pri zisťovaní príjmov podľa ods. 3 sa posudzuje podľa osobitného predpisu, t.j. podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o  životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z.z.“). Mesačný príjem sa  vypočíta z príjmu (§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z.) za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom  bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. 
6. Životné minimum domácnosti sa vypočítava zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru  kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu. 
7. Podmienky ustanovené v ods. 3 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas  platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada. 
8. NB sú určené predovšetkým pre občanov s trvalým pobytom v obci Nitrianska Streda, ale tiež i pre ostatných   občanov SR. 

                                                                      Čl. 3 
                                 Posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

1. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu s osobitným režimom podávajú žiadatelia prenajímateľovi, ktorým je obec Nitrianska Streda. 
2. Každý žiadateľ je povinný vyplniť „Žiadosť o nájomný byt, a povinné prílohy: 
    a) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky, alebo nájomný vzťah k bytu,  bytovému alebo rodinnému domu, 
     b) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy, alebo živnostenský list,   alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, 
     c) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so  žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, u samostatne zárobkovo činnej osobe  potvrdenie o dodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok, 
      d) iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, starobný dôchodok,   sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materský príspevok, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa, daňový bonus a iné), . 
3. Prenajímateľ skontroluje úplnosť údajov uvedených v žiadosti a žiadosť spĺňajúcu podmienky stanovené týmto VZN  zaradí do evidencie žiadateľov o NB. Žiadateľov s neúplnými údajmi vyzve na doplnenie údajov. 
4. Žiadateľ, ktorý nedoplní svoju žiadosť na výzvu v stanovenej lehote, uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje,  nebude zaradený do evidencie žiadateľov o NB. 
5. Žiadosť o NB je evidovaná po dobu troch rokov. Po uplynutí 3 rokov prenajímateľ vyzve žiadateľa dotazníkom, aby  svoju žiadosť doplnil o aktuálne údaje. Ak žiadateľ nebude reagovať na výzvu, žiadosť bude vyradená z evidencie. 
6. V prípade uvoľnenia NB, vyberá nového nájomníka z poradovníka žiadateľov o NB Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda.
                                                                      Čl. 4 
                                                           Nájomná zmluva 

1. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol nájom schválený, uzatvára štatutárny zástupca obce so žiadateľom nájomnú zmluvu. 
2. Na práva a povinnosti ktoré vnikajú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené zákonom č. 443/2010 Z. z. sa  vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať  najmä: 
    a) začiatok nájmu, 
    b) dobu nájmu, 
    c) výšku mesačného nájomného, 
    d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,   

    e) opis stavu NB a opis príslušenstva NB, 
    f) podmienka na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia NB, 
    g) skončenie nájmu, 
    h) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu. 
3. Doba nájmu v nájomnej zmluve môže byť najviac na 3 roky, okrem prípadu ak nájomcom je osoba so zdravotným   postihnutím uvedeným v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorému sa prenajíma bezbariérová NB, pričom doba nájmu v tomto  prípade môže byť najviac na 10 rokov. 
4. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme NB pri dodržaní podmienok   uvedených v nájomnej zmluve a v tomto VZN. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude  prenajímateľ informovať nájomcu minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu NB. 
5. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa ods. 3 môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou  osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu NB s osobitným režimom: 
    a) nie je vyšší ako tri a pol násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) 
    b) nie je vyšší ako štyri a pol násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa čl. 2 ods. 3 písm. b). 
6. Nájomná zmluva môže obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presahovať výšku    šesťmesačného nájomného. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30   kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ   povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Prenajímateľ v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy  na byt s osobitným režimom nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s    užívaním NB s osobitným režimom. 
7. Finančná zábezpeka podľa ods. 8 slúži na zabezpečenie plnenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad  spojených s užívaním NB a nepoškodzovania užívaného NB. Finančnú zábezpeku za užívanie NB s osobitným  režimom vedie prenajímateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. 
8. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť nájomcovi prehliadku NB. 
9. K termínu ukončenia nájmu bytu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody. 
10. Súčasťou nájomnej zmluvy je notárska zápisnica, v ktorej žiadateľ vyjadrí súhlas s podmienkami stanovenými  týmto VZN , ktorá bude slúžiť ako podklad pre výkon rozhodnutia vyprataním bytu. 
11. V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného NB neodsťahuje, správca zabezpečí   vypratanie NB na náklady nájomcu.

                                                                      Čl. 5 
                                                               Zánik nájmu 

1. Nájom bytu zaniká: 
    a) uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba podľa tohto VZN predĺžená, 
     b) písomnou dohodou medzi obcou a nájomcom, 
     c) písomnou výpoveďou zo strany nájomcu, nájom bytu sa v tomto prípade konči posledným dňom mesiaca   nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená, 
     d) písomnou výpoveďou zo strany prenajímateľa. 
2. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu ak: 
     a) nájomca nespĺňa podmienky zákona a tohto VZN, 
     b) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných  nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, 
     c) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo  úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 1 mesiace, alebo tým že prenechal byt alebo  jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, 
     d) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie, 
     e) nájomca neužíva byt bez vážnych dôvodov alebo bez súhlasu obce ubytuje v predmetnom byte iné osoby,

     f) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt vyžaduje opravy, 
        pri ktorých vykonávaní nemožno byt najmenej počas šiestich mesiacov užívať, 
3. Ak bola daná prenajímateľom písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná  lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi   výpoveď doručená. 
4. Nájomca NB nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu bytu z  akéhokoľvek dôvodu.


                                                                      Čl. 6 
                                                        Osobitné ustanovenia 

Počas doby, po ktorú bude zachovaný nájomný charakter bytu (najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia), majú právo vstupu do NB po predchádzajúcom oznámení zamestnanci ministerstva, obce Nitrianska Streda a iných kontrolných úradov s cieľom vykonania kontroly technického stavu bytu. 


                                                                      Čl. 7 
                                          Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1. Prenajímateľ tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie NB. 


 

 

 

                                                                                                     Ing. Mária Majtánová

                                                                                                               starostka obce

 

 

 

                                                            


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388151

Úvodná stránka