Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie obce o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov bytov v nájomných obytných domoch

Schválené: 15.12.2010

Účinnosť: 30.12.2010

Všeobecné záväzné nariadenie
obce
č. 4/2010

o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov
bytov v nájomných obytných domoch

     OZ obce Nitrianska Streda podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

v y d á v a

VZN č. 4/2010 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných bytových domoch (ďalej len VZN).

Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov v správe obce Nitrianska Streda a o postupe pri ich schvaľovaní a realizovaní nájmu.
2. Nájomné byty sú bytmi v správe obce Nitrianska Streda s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. Obec Nitrianska Streda bude vykonávať správu nad uvedenými nájomnými bytmi.
3. Jednotlivé byty v bytovom dome sa nemôžu odpredať, a to ani jednotlivo, ani celý bytový dom 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Čl. II

Nakladanie s nájomnými bytmi

Nájomné byty môžu byť pridelené žiadateľom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným prímom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,

b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce,

c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa ( § 45 až 59 zákona č. 36/2005 Z.z. O rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,

1. mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zák. č. 601/2003 Z.z. z 28. 10. 2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal,
3. aspoň jeden z manželov  je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo je v trvalom pracovnom pomere a toto platí v čase podania žiadosti, schválenia a bývania,
4. nepriaznivú bytovú situáciu si nezapríčinil sám.

Čl. III

Zásady správy nájomných bytov

1. Nájomná zmluva sa s nájomcom  uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky, s výnimkou ak sa nájomná zmluva uzatvára s občanom so zdravotným postihnutím. V tomto prípade bude nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, ktorá neprevýši desať rokov.
2. Nájomná zmluva pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu sa uzatvorí len s občanom so zdravotným postihnutím. Ak takýto občan nepožiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy, môže sa takýto byt prenajať inej osobe a to na dobu, ktorá neprevýši 1 rok.
3. Výška nájomného sa určí podľa platných predpisov.
4. V týchto nájomných bytoch nemožno realizovať:
a) prevod nájmu v zmysle ustanovenia § 706 Občianskeho zákonníka
b) výmenu bytov (mimo výmeny v bytovom dome)
c) prevod vlastníctva práv.
5. Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu 1x ročne – každý 12 mesiac od podania žiadosti predloží na Obecný úrad Nitrianska Streda podklady o tom, že spĺňa podmienky stanovené v Čl. II tohto nariadenia.
6. Nájomca nájomného bytu je povinný do 30 dní oznámiť na Obecný úrad Nitrianska Streda každú zmenu, ktorá má vplyv na rozhodnutie o pridelení nájomného bytu.
7. Nájomca nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady.
8. Pred skončením nájmu je nájomca povinný byt vypratať, odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania formou zápisnice o odovzdaní bytu. Zodpovednosť za prípadné škody bude vyvodená podľa ustanovenia § 693 Občianskeho zákonníka, pokiaľ nájomca zistenú a uplatňovanú škodu dobrovoľne neuhradí.

Čl. IV

Evidencia žiadostí

Žiadosti žiadateľov o pridelenie nájomného bytu sa evidujú na Obecnom úrade v Nitrianskej Strede.

Čl. V

Postup pri prideľovaní nájomných bytov

Žiadosť žiadateľov o pridelenie nájomného bytu prerokuje Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda, ktorá posúdi opodstatnenosť každej žiadosti o pridelenie bytu v zmysle Čl. II tohto nariadenia, vyhotoví zoznam uchádzačov a tento predloží na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.  Po schválení OZ starosta pridelí byty uchádzačom.

Čl. VI.

Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy

Nájomca nájomného bytu, ak má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy v zmysle Čl. III bod 1., môže 2 mesiace pred ukončením skončenia nájomného pomeru požiadať obec o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Žiadosť sa doručuje na Obecný úrad v Nitrianskej Strede.

Čl. VII

Zánik nájmu bytu

Nájom bytu nájomcovi zanikne:

1. uplynutím doby nájmu, ak po uplynutí dohodnutého času nájmu nebola uzavretá nová zmluva o nájme bytu,
2. písomnou dohodou medzi správcom bytu a nájomcom bytu,
3. písomnou výpoveďou nájmu správcom bytu v zmysle § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Správca nájomného bytu môže vypovedať nájom  bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka s privolením súdu z nasledovných dôvodov:
a) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo dobré mravy v dome,
b) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
c) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať alebo, ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas 6 mesiacov užívať,
d) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu.
e) nájomca využíva byt bez súhlasu správcu na iné účely ako na bývanie

Nájom bytu sa končí posledný dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

1. Podmienky určené týmto VZN sú súčasťou nájomnej zmluvy.
2. Obec sa zaväzuje, že dodrží podmienky stanovené platnou legislatívou, v čase predkladania žiadostí na obstarávanie nájomných bytov a zachová nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30 rokov.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskej Strede dňa 15. 12. 2010 a nadobúda účinnosť 15-tým dňom po vyvesení na úradnej tabuli t.j. 30. 12. 2010

                                                                                Ing. Mária Majtánová
                                                                                   starostka obce


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388128

Úvodná stránka