Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianska Streda číslo 1/2012

Schválené: 28.9.2012

Vyhlásené: 28.9.2012

Účinnosť: 28.9.2012

                                                                              NÁVRH


                                                               OBEC Nitrianska Streda

 

 


                            Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianska Streda číslo 1/2012

 

Zásady tvorby a čerpanie fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

 

 

 


Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 1  /2012
Vyvesené na úradnej tabuli od 14.9.2012       do 28.9.2012
Dátum lehoty na pripomienkovanie do 28.9.2012
Platnosť nadobúda dňom schválenia dňa 28.9.2012  a účinnosť nadobúda dňom28.9.2012

 

 


Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 443/2010 Z.z. zo dňa 26. októbra o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  v y d á v a   pre  územie Obce Nitrianska Streda


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nitrianska Streda
číslo 1/2012
Zásady tvorby a čerpanie fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory soicálneho bývania

 

Člákok I.
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory soicálneho bývania
     
Predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v zmysle Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.
         

Článok 2
Účel a druhy fondov opráv, prevádzky a údržby

Fond opráv, prevádzky a údržby (ďalej len fond opráv) sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov,

Účelom fondu opráv je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k tzv. Normovanej údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľnosti z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby.

Článok 3
Tvorba fondu opráv

Fond opráv sa tvorí z prostriedkovzískaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov a z úrokov na bankových účtoch.

Výšku tvorby fondu opráv určuje obecné zastupiteľstvo. Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. Výška tvorby sa určuje:
-1-izbový byt 5,-Eur/mesiac
-2-izbový byt 7,-Eur/mesiac
-3-izbový byt 10,-Eur/ mesiac


Fond opráv každého bytového domu sa samostatne eviduje. Do fondu bytového domu prispievajú len byty príslušného bytového domu.


Článok 4
Použitie fondu opráv


a) Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestoroch, ako aj na ich reprodukciu a veci alebo činnosť napomáhajúce, resp. Úzko spojené s touto údržbou. Čerpanie je možné použiť aj na vylepšenietechnického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. Bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. Komunikácie. Používa sa tiež na bankové poplatky za vedenie účtu, na ktorom je fond uložený.

b) Podkladom k čerpaniu prostriedkov fondu je:
a) výdavkový doklad alebo faktúra schválená starostom, ak ide o čerpanie do sumy 1000 Eur
b) uznesenie OZ o schválení čerpania, ak ide o sumu vyššiu ako 1000 Eur

c)Pri odstraňovaní havárií a závad na vyhradených technických zariadeniach je možné fond opráv čerpať aj do mínusového stavu, so súhlasom obecného zastupiteľstva. O prípradnej potrebe zvýšenia tvorby príslušného fondu rozhodne obecné zastupiteľstvo.


d)Modernizácia bytového fondu môže byť uskutočňovaná, ak je schválená OZ, aj z iných zdrojov obce.

e) K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy a to: revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovou, revíziu komínov, bleskozvodov, revízia elektrickej inštalácie a elektrických zariadení a revíziu plynových kotlov a domového plynovodu.


f) Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním ako to špecifikuje Príloha nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. si hradí nájomna z vlastných zdrojov:

A. Sanitárne zariadenie:
a)upevnenie uvoľneného úmyvadla, záchodovej misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievka bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, držadla schvánok, pľuvadla, konzol, vešiakov,


b)oprava, výmena výtokového ventilu – kohútika,
c)oprava, výmena sifónu a lapača tuku,
d)oprava odpadového a prepadového ventilu,
e)oprava batérie,
f)oprava pevnej alebo hadicovej sprchy,
g)výmena tesnenia,
h)výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom,
i)oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel,
j)oprava, výmena dvierok pri odmurovanej vani,
k)oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel,
l)oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný papier, výmena galeriek,
m)čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len do kanalizačného stúpadla,
n)oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej gule s pákou, padákového drôtu a páky, sedacej dosky s poklopom, priechodného ventilu pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety,
o)zabrúsenie padákového sedla,
p)výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily,
q)oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí,
r)oprava, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách.

B.Elektrické zariadenie:
a)oprava, výmena vypínačov všetkých druhov, poistiek a ističov všetkých druhov, zásuviek, tlačidiel, objímok, zvončekového a signalizačného zariadenia, včítane tlačidiel pri vchode, transformátora, zvončeka i miestnej batérie, ak patrí k bytu
b)oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí.

C.Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové radiátory a prenosné plynové piecky:

a)oprava horákov,
b)oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu,
c)výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných drobných súčiastok,
d)oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu,
e)oprava platničiek a pečúcej rúry,
f)výmena prívodného kábla alebo hadice,
g)výmena plechu, pekáča a roštu do pečúcej rúry,
h)prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru k spotrebičom.

E. Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické zásobníky:

a)oprava, výmena membrány, ventilov a páky, tlakového pera, regulačného zariadenia horáka, rúr a kolien na odvod spálených plynov,
b)čistenie
c)vykonávanie ochranných náterov,
d)oprava výhrevnej patróny,
e)oprava termostatu,


G. Etážové kúrenie:

a)oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, pretesnenie jednotlivých potrub,
b)oprava, výmena odvzdrušňovacieho ventilčeka,
c)vykonávanie ochranných náterov,
d)oprava dvierok,
eoprava dvierok na kotly
f)nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrených telesách


H.Kovanie a zámky:

a)oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačídla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov,
medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov,

I.Okná a dvere:

a)tmelenie okien,
b)menšia oprava, výmena deliacích priečelí a líst zasklených dverí,
c)zasklievanie jednotlivých oklien,
d)menšia oprava, výmena časti obloženia okenných parapetov,

J.Podlahy:

a)oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2,
b)upevnenie, výmena prahu,
c)upevnenie, náhrada podlahových líšt

K.Rolety a žaluzie:

a)oprava, výmena navíjacieho mechanizmu,
b)oprava plátna,
c)výmena šnúry,
d)oprava drevenej zvínovacej rolety a žalúzie,
e)oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie,
f)spojenie líšt, výmena pliešku,
g)oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo železných roletách,
h)výmena pier na železných roletách,

L.Domáce telefóny:

a)oprava, výmena telefónnej šnúry,
b)mikrotelefónne a slúchadlové vložky,
c)nastavenie domáceho telefónu.

Článok 5
Hospodárenie s fondom opráv


Pre účelné hospodárenie sa fond opráv analyticky evidujú podľa jednotlivých domov.

Opravy a údržba z fondov sa môže robiť len do výšky finančných prostriedkov na príslušnom fonde, okrem prípadu uvedených v čl.4 ods..

Obecné zastupiteľstvo a starosta sú povinní hospodárne používať prostriedky fondov opráv.

Článok 6
Záverečné ustanovenia


Obec Nitrianska Streda pri tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytovom dome obstaranom s použitím verejn ých prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania od 1.7.2011 postupuje podľa Zákona č. 443/2010 Z.z. na všetky nájomné byty, na obstaranie ktorých bola poskytnutá dotácia podľa právnych predpisov platných do 31.12.2010 a podľa Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

Na tomto všeobecnom záväznom nariadení obce Nitrianska Streda sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede dňa

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzneho nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14.9.2012.

 


                                                                         Ing. Mária Majtánová
                                                                              starostka obce

 

Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce
na internetovej stránke obce
pred schválením v OZ
odo dňa 13.9.2012
do dňa 28.9.2012
po schválení v OZ
odo dňa 1.10.2012
do dňa16.10.2012


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388091

Úvodná stránka