Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Schválené: 15.12.2010

Účinnosť: 1.1.2011

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2 ods. 2 a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č.2 z 15.12.2010

o podmienkach určovania, vyberania a platenia miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

§ 1
Predmet dane

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Nitrianska Streda.

§ 2
Poplatník miestneho poplatku

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a/fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemkov v zastavanom území obce okrem lesného pozemku
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
b/právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie.
c/podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(2) Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto VZN v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
(3) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1.

 

 

 

 

 


§ 3
Platiteľ poplatku

Platiteľom poplatku je:
1. V prípade nehnuteľnosti určených na bývanie vlastník alebo nájomca. Ak viacero
poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných
členov tejto domácnosti prevziať jeden z nich.
2. V prípade nehnuteľností využívaných na podnikateľské účely, vlastník alebo nájomca,
ktorý nehnuteľnosť užíva ako vlastník na základe nájomného, resp. iného zmluvného
vzťahu.
1. V prípade nehnuteľnosti, ktorá je sčasti využívaná na bývanie a sčasti na podnikanie je platiteľom poplatku za každú časť nehnuteľnosti subjekt, ktorý predmetnú časť nehnuteľnosti využíva.
2. V prípade nehnuteľnosti využívanej na iné účely ako na bývanie alebo podnikanie ich vlastník, alebo subjekt, ktorý má k nim zmluvný vzťah.
3. Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec Nitrianska Streda.

§ 4
Sadzba poplatku

1. Sadzba poplatku je najmenej 0,0066,- € Sk a najviac 0,1095,-€ za osobu a kalendárny deň.
2. Sadzba poplatku uvedená v § 4 ods. 1 tohto VZN sa v obci Nitrianska Streda určuje pre:
a) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,0364,- € za
osobu a kalendárny deň.
b)fyzické osoby, ktoré sú na území obce Nitrianska Streda oprávnené užívať alebo užívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako vodná plocha – 0,0364,-€ za užívateľa a kalendárny deň.
c) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Nitrianska Streda na účel podnikania:
c 1) pre bufety, stravovacie zariadenia, pohostinstvá – 0,0663,-€ na jedného zamestnanca a kalendárny deň.
c 2) potravinové obchody a zmiešané obchody – 0,0829,-€ na jedného zamestnanca a kalendárny deň
c 3) právnická osoba a fyzická osoba výrobnou činnosťou a podnikatelia poskytujúci služby – 0,1327,-€ na jedného zamestnanca a kalendárny deň
c 4 ) fyzické a právnické osoby vlastniace kancelárske a archívne priestory 0,0829,-€
na jedného zamestnanca a kalendárny deň

 

 

 

 

§ 5
Určenie poplatku

1. Obec Nitrianska Streda určuje poplatok ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 2 ods. 1 písm.
a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo
je oprávnený ju užívať.
2. Ukazovateľom produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet
priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období
s poplatníkom podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom
obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo
ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť
v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa
v obci, aj je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa
započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

§ 6
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, ak je poplatníkom osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
b/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 5, spolu s ohlásením predloží aj doklady
potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku
doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2. Obec poplatok zníži za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov,
a/ že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí
b/ svoju neprítomnosťou v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby

§ 7
Vyrubenie poplatku a platenie poplatku

1. Poplatok vyrubí obec platobným výmerom do 31. januára bežného roka.
2. Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený
v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky
poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku
v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
3. Poplatok je splatný do 28. februára bežného roka

 

 

 

 


§ 8
Vrátenie poplatku

1.Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol
poplatok vyrubený platovým výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku
rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa
zistenia tejto skutočnosti, najskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený.
2. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,3193,- €

§ 9
Oslobodenie od miestneho poplatku a zníženie poplatku

1.Správca miestneho poplatku ustanovuje, že poskytuje zníženie od miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale
v obci sa dlhodobo nezdržujú z dôvodu práce v zahraničí. Túto skutočnosť treba obci
preukázať – napr. pracovné povolenie, doklad o poistení v zahraničí a pod.
2.Správca miestneho poplatku ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od miestneho poplatku
občanom, ktorí majú v obci trvalý pobyt, ale v obci sa nezdržujú z dôvodu bývania v inej
obci v rámci Slovenskej republiky.
3.Správca miestneho poplatku poskytuje zníženie poplatku občanom, ktorí vykonávajú
základnú vojenskú službu a ktorí nevyužívajú nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení užívať viac,
ako 90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Obec vyrubí pomernú časť poplatku za
obdobie, kedy sa uvedení občania zdržujú v mieste trvalého bydliska alebo užívajú
nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení užívať. Občania, ktorí majú v rámci obdobia platenia
miestneho poplatku vykonávať základnú vojenskú službu sú povinní túto skutočnosť
oznámiť obci do 15 dní odo dňa doručenia povolávacieho rozkazu na základnú vojenskú
službu.

Občan si podľa § 9 tohto VZN môže uplatniť oslobodenie a zníženie len jedno z uvedených bodov.

§ 10
Záverečné ustanovenia

1.Výnos z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je príjmom
rozpočtu obce Nitrianska Streda a výnos z poplatku sa využíva výlučne na zabezpečenie
zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.
2.Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava odkazuje sa na
zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov v znení nesk. predpisov.

 

 

 


3.Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznieslo dňa 15.12.2010. Týmto sa ruší uznesenie č.1 z 16.12.2008 .
4.Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011.

V Nitrianskej Strede dňa 15.12.2010

 


Ing. Mária Majtánová
starostka

 

 

 


 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388122

Úvodná stránka