Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 15.12.2010

Účinnosť: 1.1.2011

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností
č. 3 z 15.12.2010
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Nitrianska Streda

Daň z nehnuteľnosti

Úvodné ustanovenie

§ 1

(1)Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2011 daň z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2011, ktorý
je zdaňovacím obdobím.
(2) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov a nebytových priestorov sú
uvedené druhej časti zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane
z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré
môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných
druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť
predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane.
(3) Zdaňovacím obdobím je pre účely tohto Všeobecne – záväzného nariadenia je kalendárny rok.

§ 2
Správa dane

1.Správu dane z nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území obce Nitrianska Streda vykonáva obec
Nitrianska Streda.
2.Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov podáva
daňovník do 31. januára 2011.
3.Daňové priznanie je povinný podať každý, komu vzniká na základe § 5, § 9 § 13 zák. č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daňová
povinnosť. Daňové priznanie možno účinne podať len na tlačive vydanom Ministerstvom financií
Slovenskej republiky. Tlačivá si môže daňovník vyzdvihnúť na Obecnom úrade Nitrianska Streda
v úradných hodinách.
4.K daňovému priznaniu je potrebné – podľa podmienok a situácie – doložiť:
- doklady o vlastníctve, resp. inom právnom vzťahu k nehnuteľnosti
- výkresy, príp. kópie z pozemkovej mapy, geometrický plán
- a iné doklady dôležité k správnemu určeniu dane z nehnuteľnosti
5.Bližšie podmienky registračnej a oznamovacej povinnosti daňových subjektov – daňovníkovi dane
z nehnuteľnosti sú stanovené v § 31 zák. SNR č. 511/ 1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
6.Daňovník je vždy povinný vyplniť v daňovom priznaní všetky údaje.
7.Údaje uvedené v daňových priznaniach ako aj údaje tvoriace obsah spisu daňovníka sú osobnými
údajmi a ich ochrana v podmienkach obce Nitrianska Streda je zabezpečená povinnosťou zachovávať
mlčanlivosť zo strany starostky obce, poverených zamestnancov správu dane v súlade s ust. § 23 zák.
SNR č. 511/ 1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

§ 3
Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

§ 4
Daň z pozemkov

Daňovník

1. Daňovníkom dane z pozemkov, je
a) vlastník pozemku
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca
pozemku vo vlastníctve vyššie územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti.
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav.
b) nájomca, ak nájomný vzťah k pozemkom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri
c) má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
d) má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a)
2. Ak nemožno určiť daňovníka, podľa písm. a) až f) tohto VZN, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
3. Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

§ 5
Predmet dane

1. Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Nitrianska Streda v tomto členení:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
- trvalé trávne porasty
- záhrady
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
- zastavané plochy a nádvoria
- stavebné pozemky
- ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
2.Predmetom dane z pozemkov nie sú: a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané
stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb a dane z bytov
b) pozemky, alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií a celoštátne železničné dráhy a regionálne dráhy.

§ 6
Základ dane

1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za l m2 uvedenej v prílohe č. l zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to orná pôda – 0,8374,-€ /m2
a hodnota trvalých trávnatých pozemkov je 0,0726,- €/m2.

2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrad, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to:
- stavebné pozemky – 13,27,-€/m2
- záhrady – 1,32,- €/m2
- zastavané plochy a nádvoria 1,32,-€/m2
- ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 1,32,- €/m2

§ 7
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z pozemkov uvedená v § 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje ( § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady) takto:

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady na 0,40 % zo základu dane
trvalé trávne porasty na 0,60 % zo základu dane
lesné pozemky na 1% zo základu dane
záhrady na 0,55 % zo základu dane
zastavané plochy a nádvoria na 0,55 % zo základu dane
stavebné pozemky na 0,40 % zo základu dane
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,55 % zo základu dane

§ 8
Daň z stavieb

Daňovník

1. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.

2. Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom , ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

3. Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

4. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
§ 9
Predmet dane

1.Predmetom dane z stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcii vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané
na tieto účely, postavené mimo bytových domov
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu , stavby vyžívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f)

2.Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

3. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
- s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov
- priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie


§ 10
Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

§ 11
Sadzba dane

Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 11 písm. a) až f) tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:
a)0,066,- € za stavby na bývanie a drobné, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b)0,066,- € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c) 0,066,- € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,2 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) 0,829,- € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu
s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
f) 1,161,- € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,132,- € za ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f)

Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 5 ods.1 tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zvyšuje pri viac nadzemných podlažných stavbách zvyšuje o 0,024,- € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 12
Daň z bytov

Daňovník

1. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.

2. Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkom dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

 


§ 13
Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory

§ 14
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa §14 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 15.

§ 15
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov uvedená v §14 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa v celej obci zvyšuje (§ 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady takto:

a) 0,066,- € za nebytové priestory za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru
b) 0,082,- € za byty za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu

§ 16
Daňové priznanie

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

4. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitné predpisu.


§ 17
Platenie dane

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak tento zákon neustanovuje inak( podľa § 21 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2. Ak presahuje vyrubená daň finančnú čiastku vo výške 33,19,- € je splatná
- v štyroch rovnakých splátkach: prvá splátka dane je splatná do 31. mája bežného roka, druhá splátka do 30. 6. bežného roka, tretia splátka do 30. 9. bežného roka a štvrtá splátka do 30. 11. bežného roka.

§ 18
Vyrubovanie dane

1. Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

2. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť vydražiteľovi začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

3. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

4. Správca dane na základe daňového priznania vyrubí daň platobným výmerom.

§ 19
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Od dane sú oslobodené podľa §17 ods. 1 písm. a), b), c) zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
2. Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

§ 20
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

2. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januára zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

3. Fyzická osoba alebo právnickej osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

§ 21
Záverečné ustanovenia

1.Výnos dane z nehnuteľnosti je príjmom rozpočtu obce Nitrianska Streda.
2.Ostatné náležitosti neupravené v tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nitrianska Streda
upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zák. SNR. č. 511/1992 Zb. o správe dani
a poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3.Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností uznieslo dňa 15.12.2010. Týmto sa ruší uznesenie č. 1 z 16.12.2009.
4.Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011 .

 

V Nitrianskej Strede dňa 15.12.2010

 

 

Ing. Mária Majtánová
starostka obce


 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5507116

Úvodná stránka