Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

VOĽBY

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

                                               obecns@gmail.com


Oznámenie je možé doručiť do 5.10.2017.

 

 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 

Voľby do NR SR 5.3.2016

 

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

•    zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

•    výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

•    pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

•    výkon trestu odňatia slobody,

•    právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

•    pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

•    vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

•    v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

•    nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

•    má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

•    meno a priezvisko,

•    rodné číslo,

•    štátnu príslušnosť,

•    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

•    korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

•    meno a priezvisko,

•    rodné číslo,

•    štátnu príslušnosť,

•    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
 

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

•    meno a priezvisko,

•    rodné číslo,

•    adresu trvalého pobytu,

•    adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

•    obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

•    hlasovacie lístky,

•    návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

•    poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 


 

REFERENDUM 2015

Okrsková komisia pre referendum zverejňuje výsledky hlasovania v okrsku č.1 za obec Nitrianska Streda dňa 7. februára 2015:

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:       651

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:                          110

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:                                               107

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:                                               3

Účasť občanov na hlasovaní v referende v %:                                                 16,89%

 

Na otázku č.1

"Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?"

 

odpovedalo: počet hlasov ÁNO....99, počet hlasov NIE...7

 

Na otázku č.2

 

"Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?"

 

 

odpovedalo: počet hlasov ÁNO...91, počet hlasov NIE...16

 

Na otázku č.3

,,Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?"

 

odpovedalo: počet hlasov ÁNO...94, počet hlasov NIE...11


 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

VÝSLEDKY

KOMUNÁLNYCH VOLIEB KONANÝCH DŇA 15.NOVEMBRA  2014 V OBCI NITRIANSKA STREDA

 

Počet zapísaných voličov:                     656

Odvolilo:                                              462

Počet volebných obvodov:                        1

Počet zvolených poslancov:                        7

 

ZA STAROSTU OBCE NITRIANSKA STREDA bola pre volebné obdobie 2014-2018 zvolená:

 

                                Ing. Mária Majtánová s počtom platných hlasov 184

 

 

Protikandidáti:

Viera Chudá, Mgr. s počtom platných hlasov          121

Štefan Remeň s počtom platných hlasov              63

Juraj Bajcar s počtom platných hlasov                   46

Miroslav Ivácek,Mgr. s počtom platných hlasov       42

 

Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva:

1. Darina Gričová,nezávislá kandidátka                        243

2.Eva Piačeková, Dis , SMER-SD                                    239

3.Štefan Katrík, Ing.,nezávislý kandidát                       231

4.Ján Kúnovský ,KSS                                                   227

5.Roman Globan, nezávislý kandidát                            207

6.Monika Remeňová, Mgr.,nezávislá kandidátka             189

7.Igor Rybanský, Mgr.,SMER-SD                                   187

 

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 

1.Dajana Kováčová, Ing.   164

2.Jozef Piaček, Mgr.           158

3. Miroslav Kohút, Ing.      154

4.Štefan Remeň                141

5.Ján Kunovský                 102

6.Ivan Piaček                        91

7.Peter Masaryk, JUDr.       86

8.Dušan Ďurík,                    52


 

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 5.3.2016 v Nitrianskej Strede

 

   Počet voličov zapísaných v zozname voličov          638

   Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní         412  

   Počet platných odovzdaných  hlasov                        409


Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:

 Strana TIP č. 1                                                                                                                                      10
 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) č. 2                                                                                      1
 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) č. 3                                                             19
 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník č. 4                                                                                                     0
 ŠANCA č. 5                                                                                                                                            2
 SME RODINA - Boris Kollár č. 6                                                                                                               19
 Strana zelených Slovenska č. 7                                                                                                                    3
 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO č. 8                                                                                                0
 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség č. 9             0
 VZDOR - strana práce č. 10                                                                                                                          0 
 MOST - HÍD č. 11                                                                                                                                         6
 Slovenská národná strana č. 12                                                                                                                     53
 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia č. 13                                                                                       0
 Komunistická strana Slovenska č. 14                                                                                                            14
 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana č. 15                                                0
 SMER - sociálna demokracia č. 16                                                                                                             194
 Kresťanskodemokratické hnutie č. 17                                                                                                            6
 Slovenská občianska koalícia č. 18                                                                                                                3
 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko č. 19                                                                                          25
 #SIEŤ č. 20                                                                                                                                             18
 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja č. 21                                                                     0
 PRIAMA DEMOKRACIA č. 22                                                                                                                      0
 Sloboda a Solidarita č. 23                                                                                                                           36


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388152

Úvodná stránka