Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

NPR Hrdovická

NPR Hrdovická

NPR Hrdovická bola vyhlásená v roku 1982 a prevyhlásená v roku 2004 so 4. stupňom

ochrany z dôvodu ochrany geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru

v pohorí Tribeč, so zachovalými fragmentami pôvodných kyslých skalných a lesostepných

rastlinných spoločenstiev na kremencoch a s výskytom vzácnych a fytogeograficky

významných druhov. Výmera chráneného územia je 300 300 m 2 .

V území platí 4. stupeň ochrany podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody

a krajiny v znení neskorších predpisov. Národná prírodná rezervácia Hrdovická nemá

vyhlásené ochranné pásmo, ale v zmysle § 17 - ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. je ním územie

do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom 3. stupeň ochrany podľa §

14 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Územie je súčasťou Chránenej

krajinnej oblasti Ponitrie a Chráneného vtáčieho územia Tribeč, a tiež súčasťou územia

európskeho významu SKUEV0133 Hôrkv, kde sú identifikované nasledujúce typy biotopov

európskeho významu:

4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách

8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa

8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

9180* Lipovo-javorové sutinové lesy

91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy

91I0* Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (Sucho a kyslomilné dubové lesy)

Územná ochrana NPR Hrdovická vyplývajúca z § 15 Štvrtý stupeň ochrany zákona č.

(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, je zakázané

a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,

b) ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom, 58)

c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, ako aj akýkoľvek iný

reklamný alebo propagačný pútač, alebo tabuľu,

d) aplikovať chemické látky a hnojivá,

e) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať dreviny,

f) zbierať nerasty alebo skameneliny,

g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,

h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na ochranu hospodárskych zvierat,

i) vykonávať geologické práce,

Osobitná ochrana prírody a krajiny

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo

správe vodného toku alebo vodného diela,

k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov59)

(služobný pes) a poľovného psa.

(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany

prírody na

a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c), i), j) a l) a o) a § 14 ods. 2 písm.

d) až f),

b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách,

ako aj ich ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých

dobytčích jednotiek;49) súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených spôsobom uvedeným

v § 13 ods. 3 písm. b),

c) umiestnenie stavby.

(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. b) až k) neplatí na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa

tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie) chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17)

vyhradí všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vyhlasuje chránené územie a

jeho ochranné pásmo, návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma (§

20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a na úradnej tabuli

dotknutej obce“

Územná ochrana NPR Hrdovická vyplývajúca z § 14 Tretí stupeň ochrany zákona č.

1) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, je zakázané

a) vykonávať činnosti uvedené v § 13 ods. 1 písm. a); § 13 ods. 3 platí rovnako,

b) vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo

diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako,

c) pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za

hranicami zastavaného územia obce,

d) táboriť, stanovať, bivakovať, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb,

lyžovať, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové

aktivity za hranicami zastavaného územia obce,

e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti

prístupné spoločenské podujatie,

f) použiť zariadenie spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové

zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb,

g) rozširovať nepôvodné druhy,

h) zbierať rastliny vrátane ich plodov,

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

i) organizovať spoločné poľovačky,

j) vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom.

(2) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody

na

a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a) až e), i), j), l) a m) a o),

b) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia,51) ako aj

akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,

c) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, herbicídov, toxických látok,

priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej

činnosti,

d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom,57) ktorých výška

letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo

lietajúceho športového zariadenia,

e) osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb,

f) vykonávanie technických geologických prác.

(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. c) neplatí na pohyb

a) v súvislosti s obhospodarovaním pozemku, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom

rybárskeho práva a na pohyb vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje

tento zákaz,

b) na miestach, ktoré orgán oprávnený podľa tohto zákona na vyhlásenie (ustanovenie)

chráneného územia a jeho ochranného pásma (§ 17) vyhradí všeobecne záväzným právnym

predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo (§ 17), a na miesta,

ktoré okresný úrad v sídle kraja vyhradí návštevným poriadkom národného parku a jeho

ochranného pásma (§ 20) alebo uverejnením zoznamu týchto miest na svojej úradnej tabuli a

na úradnej tabuli dotknutej obce.

(4) Zákaz podľa odseku 1 písm. d) až h) neplatí na miestach vyhradených spôsobom

uvedeným v odseku 3 písm. b). Zákaz podľa odseku 1 písm. h) neplatí na vlastníka, správcu a

nájomcu pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz. Zákaz zakladania ohňa mimo uzavretých

stavieb neplatí, ak ide o činnosť súvisiacu so zabezpečením zdravotného stavu lesného

porastu.


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388187

Úvodná stránka