Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 134
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
3/07Obec Nitrianska StredaDexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere, Dodatoč č.3Bod 2.2.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 2.2.1. Výška Úveru: do 111 013,- EUR, slovom jednostojedenásťtisíctrinásť eur0,00 €23.5.2013nestanovený
30/003/13Obec Nitrianska StredaZmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy (A)predfinancovanie oprávnených nákladov projektu:3.4.2. Obnova a rozvoj obí, kód opatrenia:322, číslo výzvy:4/PRV/MAS 24, kód projektu:442241000021, názov projektu:Modernizácia parku Nitrianska Streda38 506,28 €23.5.2013nestanovený
001S2 MEDIA s.r.o. Oravská Polhora 652Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkavypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie Tabuľkovej časti projektu, skompletizovanie povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 900,00 €21.5.2013nestanovený
10-05-2013Obec Nitrianska StredaZmluva o dielo záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa dodať stavbu ,, Verejné priestranstvo pri KD- Nitrianska Streda podľa stanovených podmienok touto zmluvou.21 594,72 €21.5.2013nestanovený
351/2013Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúryDotácia na úhradu nákladov na podporu kultúry nasledovne: ženská spevácka skupina Streďanka, 300,-Eur. Obec Nitrianska Streda 735. výročie obce 400,-Eur 700,00 €11.5.2013nestanovený
348/2013Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZNdotácia na úhradu nákladov na podporu športu 240,00 €6.5.2013nestanovený
5720059270GENERALI Slovensko poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti za škoduPoistenie budovy Nitrianska Streda s.č.8530,00 €8.4.2013nestanovený
01/2013Pokoj a Zdravie, n.o.,Nitrianska Streda 294, 956 16 Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej službyÚprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní finančného príspevku76 800,00 €14.3.2013nestanovený
0001/2013Obec Nitrianska StredaDodatok Ponuka E.VýhodaZmena a doplnenie zmluvy o dodávke elektriny0,00 €20.2.2013nestanovený
3/2013Obec Nitrianska StredaZmluva o dielo-Dohoda o zmluvnej cene medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenáchvykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne na tuhé-plynné palivo v zmysle § 16 vyhl. SÚBP č. 25/1984 Z.z. 250,00 €12.2.2013nestanovený
1834/2013Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnému poskytovateľoviposkytnutý finančný príspevok na zabez.sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 76 800,00 €1.2.2013nestanovený
1183/12SPP-distribúcia,a.s.,Mlynské nivy 44/b,825 11 BratislavaZmluva o nájme plynárenskeho zariadeniaPlynárenské zariadenie 214,10 €17.1.2013nestanovený
1001/0266/115Obec Nitrianska StredaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:KaHR-22VS-1001/0266/115Predmet Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP- 186 740,00 €8.1.2013nestanovený
0057-PRB/2011/ZMinisterstvo dopravy, výstavby a regionál neho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15Záložná zmluva uzatvorená podľa §151a a nasl. OZ č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisovzáložná zmluva na bytový dom 18 b.j. Nitrianska Streda 220 810,00 €4.12.2012nestanovený
11-4-10227Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní v LV č. 398, k.ú.Nitrianska Streda, zast. Obec Nitrianska Streda č.1Poistenie bytového domuBytový dom 18 b.j. 168,68 €5.12.2012nestanovený
Položky 91-105 z 134
Zmluvy » subjekt: Obec Nitrianska Streda » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
66200051 dod č.8ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.Komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstvadodatok č.80,00 €21.12.2016nestanovený
16/18/010/41ÚPSVaR TopolčanyDohoda o pomoci v hmotnej núdziAplikácia §10 zak. č.417/2013 Zz o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe 0,00 €1.1.201731.12.2018
5/2016PRODUS s.r.o.Zmluva o sprostredkovaníSprostredkovanie dotácie NFP na rekonštrukciu miestnej komunikácie 990,00 €1.12.201630.11.2018
ZLP-2016-0915DEUSZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestslužby IS DCOM0,00 €23.11.2016nestanovený
4/2016Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory audítorov č. 491, Orgovánová 2565/7,955 01 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebaudit učtovnej závierky 850,00 €28.9.201630.11.2017
200/2016HERMANN SK, spol. s.r.o., TovárnikyMandátna zmluvaBytový dom0,00 €1.7.2016nestanovený
Z20169301Marián ŠupaKúpna zmluvazariadenie na separáciu odpadu 170 650,00 €29.6.2016nestanovený
3/2016Štefan StrakaKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamparcela č. 77/2 s rodinným domom č.623 500,00 €18.3.2016nestanovený
2/2016MAJTÁN, s.r.o.Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu podľa § 269Nakladanie s určenými zložkami kom. odpadu0,00 €27.2.2016nestanovený
1/2016Ing. Peter MongelKúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamparcela č.14/356 369,00 €4.2.2016nestanovený

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5394327

Úvodná stránka