Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Mimoriadne udalosti

Vážení občania,

v rámci Prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc v roku 2012 je aktuálna téma:

Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach

Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany mimoriadne udalosti sú:
1) živelné pohromy (povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy, zemetrasenia)
2) havárie (požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov)
3) katastrofy (veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb)
4) teroristické útoky (sú to napadnutia objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva, môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály).

V rámci všeobecných zásad činnosti pri ohrození treba:
► si uvedomiť, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
► pamätať na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
► rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie,
► nerozširovať poplašné a neoverené správy,
► nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu
► netelefonovať zbytočne,
► pomáhať ostatným,
► dodržiavať pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a obce (mesta)

V rámci činnosti v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
a) pred ohrozením je dôležité:
► vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
► hodnotné veci z prízemných priestorov umiestniť do vyššieho poschodia,
► pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
► pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
► ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripraviť ho na použitie,
► pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat,
► upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda,
► pripraviť si evakuačnú batožinu

- 2 -
b) v období povodní a záplav je potrebné:
► opustiť ohrozený priestor,
► telefonovať len v prípade tiesňového volania,
► v prípade vyhlásenia evakuácie rešpektovať pokyny členov evakuačnej komisie,
► v prípade časovej tiesne sa okamžite presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
► nešíriť paniku, nerozširovať neoverené správy,
► pri akejkoľvek činnosti zachovávať kľud a rozvahu!

c) po povodniach a záplavách treba:
► nechať si skontrolovať stav obydlia (statickú narušenosť, obývateľnosť), rozvodov energií (plyn, elektrickú energiu), stav kanalizácie a rozvod vody,
► zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín – riadiť sa pokynmi hygienika,
► informovať sa o miestach humanitárnej pomoci,
► kontaktovať príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd

Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru.
V prípade, ak je potrebné rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzame v uzatvorených priestoroch, je potrebné vykonať nasledovné opatrenia:
► uzatvoriť prívod plynu, vody a elektriny,
► pripraviť si a zobrať so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.
► uzamknúť byt,
► presvedčiť sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
► v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomáhať im,
► sledovať rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozvieme informácie o možnom ohrození,
► dodržiavať pokyny osôb, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
► vždy zachovávať rozvahu!

Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:  pre deti do 25 kg, pre dospelých do 50kg

V batožine by nemali chýbať:
osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
prikrývka, spací vak,
vrecková lampa, sviečka a zápalky,
mobilný telefón,
pre deti pribalená hračka

-3-
Zásady prvej pomoc:
Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré môžu zachrániť život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, a urýchliť zotavenie.

V rámci prvej pomoci je potrebné:
► bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo,
► ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého,
► zabezpečiť privolanie lekára, sanitky alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Pri poskytovaní prvej pomoci treba
► zastaviť život ohrozujúce krvácanie,
► pri bezvedomí – zaistiť voľnosť dýchacích ciest,
► pri zástave dýchania – poskytnúť umelé dýchanie,
► pri zástave srdca – poskytnúť nepriamu masáž srdca,
► pri šoku – zabezpečiť prikrytie, ležanie rovno, nohy trochu podložiť a zavolať lekára

Pamätajme na to, že nepotrebujeme
► osobitné vybavenie, ale improvizujme,
► nepreceňujme svoje sily,
► neohrozme seba samého,
► nehýbme s postihnutým viac, ako je nevyhnutné.

Ďalšie informácie v prípade potreby o mimoriadnej udalosti a o pripravených opatreniach je možné získať:

od svojho zamestnávateľa,
od obecného úradu,
od Obvodného úradu, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Topoľčany.


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5498332

Úvodná stránka