Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Evanjelická a.v.

História evanjelického a. v. cirkevného zboru Nitrianska Streda

História evanjelického a. v. cirkevného zboru Nitrianska Streda

Významným medzníkom v histórii Ponitria bola skutočnosť, že už v polovici 16. storočia sa tu začali  výraznejšie šíriť myšlienky reformácie – čo znamenalo, že sviatosť večere Pánovej prijímali veriaci pod obojím spôsobom a do služieb Božích bola zavedená materinská reč miesto latinčiny. Rozhodujúcu úlohu v tomto procese mala skutočnosť, že na stranu reformácie prešli i zemepáni Zerdahelyovci, ktorí sa stali všestrannými podporovateľmi a ochrancami evanjelikov na svojich majetkoch. Vďaka tomu  tu reformácia zapustila hlboké korene a vytrvala i v časoch skúšok.
Evanjelická cirkev v Nitrianskej Strede vznikla niekedy medzi rokom 1559 a rokom 1602. V tom čase stál kostol  pôvodne na hornom konci obce, na mieste, kde v súčasnosti stojí katolícky kostol a zo zápisov to bol zničený farský kostol bez strechy a žiadneho majetku. Tento chrám bol evanjelikom odňatý v roku 1670, no zakrátko sa ho patrónom podarilo získať späť. Šopronským snemom, ktorý sa konal v roku 1681, bolo evanjelikom dovolené vlastniť v každej stolici dva artikulárne kostoly. V Nitrianskej stolici sa rozhodlo, aby jedným z nich bol kostol v Nitrianskej Strede, kde sa schádzali pri službách Božích evanjelici z celého okolia. No keďže drevený kostol bol v chatrnom  stave, podal Vavrinec Zerdahelyi oficiálnu prosbu o súhlas k výstavbe nového kostola, cisárovnej Márii Terézii v roku 1746. K prosbe pripojil osvedčenie, že je pripravený darovať aj vlastný pozemok pod kostol. Nasledovali ďalšie a ďalšie žiadosti, až napokon v roku 1747 vydala miestodržiteľská rada kráľovský intimát, v ktorom sa Streďančanom dovoľovalo stavať nový kostol, faru a školu a súčasne aj vymerať nový cintorín. Kostol však nebolo povolené stavať tam, kde to Vavrinec Zerdahelyi  požadoval, ale na nevhodnom mieste pri samotnom  toku  rieky Nitry, na mieste niekdajšieho hrádku. Kostol mal mať podľa plánu dĺžku 12, šírku 6 a výšku 4 siahy. Povolené boli základy z pevného materiálu, kým ostatné časti stavby mali byť z dreva alebo zo surových tehál. Povolené boli dva zvony, umiestnené vo zvonici vedľa kostola. Nič nepomohlo ani presviedčanie o nevýhodnosti miesta, ktoré bolo intimátom určené a tak sa veriaci pustili s veľkým nadšením do stavby. Najprv však museli odstrániť ešte stále stojace ruiny starého hrádku, vyrovnať pôvodné vodné priekopy a haťami odraziť prúd rieky, ktorý práve v týchto miestach bol najdravejší. Do stavby mnohí vložili svoje vlastné finančné prostriedky, niečo vyzbierali  v zbierkach v iných cirkevných zboroch. Ich úsilie bolo za krátkych deväť mesiacov zavŕšené krásnym dielom. Len za takýto krátky čas dokázali totiž veriaci zo Stredy vybudovať nový kostol. Na prvú adventnú nedeľu roku 1748 bol kostol posvätený. Vtedy pred rokmi sa skloňovala Nitrianska Streda ako oáza na púšti, lebo zo širokého okolia prichádzal sem ľud Boží načerpať z prameňa Božieho slova.
Kostol má klenuté sanktuárium, podlahy sú drevené. Aj vrchná časť oltára je drevená, vyzdobená bohatými rezbami. Vrchnú časť oltára tvorí obraz sv. Trojice, po bokoch stoja dvaja anjeli, medzi ktorými je Božie oko. Na pravom boku oltára je vyrezaná podobizeň Mojžiša, ktorý drží v ľavej ruke tabuľky desatora. Na ľavom boku je podobizeň Árona, držiaceho v ľavej ruke kadidlo. Na oltári je obraz poslednej večere Pána Ježiša Krista.
Vydaním Tolerančného patentu panovníkom Jozefom II. sa začal pre evanjelikov v Uhorsku nový život. Vzniklo niekoľko cirkevných zborov a od Nitrianskej Stredy sa odlúčili fílie Zelenice a Nové Sady.
V zbore pôsobili mnohí vynikajúci kazatelia, ktorí prerástli aj hranice našej cirkvi. V tomto období pôsobil v Strede jeden z najvýznamnejších kňazov – neskorší biskup Ján Seberíny. Ďalšími z radu kazateľov boli: Ľudovít Geduly, Antom Boďaj – ktorý tu pôsobil väčšinu svojho života. No aj pod kazateľňou, a aj v školských laviciach vyrástli ľudia viery pripravený pre život a svojím pôsobením sa dokázali, ako takí, ktorí vedeli, komu uverili – jedinému živému Bohu. K nim patril kníhtlačiar Ján Bežo, ktorý zostavoval slovenské učebnice katechizmu.


Súčasnosť evanjelického a .v. cirkevného zboru Nitrianska Streda

Cirkevný zbor tvorí:
Nitrianska Streda – matkocirkev
Krnča – fília
Hajná Nová Ves – fília
a ďalších priľahlých 35 obcí

Služby Božie:
Bývajú pravidelne v nedeľu a vo sviatok:
8.00 Hajná Nová Ves
9.30 Krnča
11.00 Nitrianska Streda

Poslednú nedeľu v mesiaci sú namiesto týchto Služieb Božích nešporné služby Božie o 14.00 v kultúrnom dome Čeladinciach
Poslednú nedeľu v mesiaci býva v rámci Služieb Božích prislúžená večera Pánova

Počet členov cirkevného zboru: k 31.12. 2011 bol 1250

Kontakty:  Mgr. Martin Bobák – ev. farár (0903/642765)
  Alžbeta Remeňová – zborová dozorkyňa (038/5310196)
  Mgr. Renáta Bobáková – ev. farárka na kaplánskom mieste (0905864713)

V roku 2012 okrem Služieb Božích pre Vás pripravujeme:
  2. 3. 2012 Svetový deň modlitieb 17.00 (fara Nitrianska Streda)
30. 3. 2012 Seniorátna Biblická olympiáda a pre deti 9.00 (kostol Nitrianska Streda, Kultúrny
                      dom a ihrisko Čeľadince
15. 4. 2012 Konfirmačná slávnosť o 10.00 (kostol Nitrianska Streda)
13. 5. 2012 Deň matiek vo všetkých chrámoch (Nitrianska Streda o 11.00)
20. 5. 2012 Konfirmácia po 50 rokoch o 11.00 (Nitrianska Streda)
  3. 6. 2012 Seniorátna prehliadka spevokolov Považského seniorátu o 14.30 (Nitrianska
                      Streda) 
24. 6. 2012 Zborový deň v Krnči o 9.00 Služby Božie o 14.00 Stretnutie detí o 15.30 športové
                      aktivity
30. 6. 2012  Zájazd na III. evanjelické cirkevné dni do Lučenca
8. 7. – 13. 7. Detský tábor v Matejkovej
9. 9 2012      Pamiatka posvätenia chrámu v Krnči o 10.00
  15. 9. 2012 Zborový výlet do Banskej Štiavnice
21. 10. 2012 Pamiatka posvätenia chrámu o 10.00 (Nitrianska Streda) 
  1. 11. 2012  Ekumenické Služby Božie na pamiatku zosnulých 13.30 Nitrianska Streda
                        a 14.30 Krnča

V roku 2011 sme okrem služieb Božích konali:
          3. - 4. 3. 2011 svetový deň modlitieb v Krnči aj v Nit. Strede
                8. 4. 2011 sa deti zúčastnili seniorátnej Biblickej súťaže v Adamovských Kochanovciach
  22. 4. 2011  sme konali službu televíznych pašiových Sl. Božích, na ktorých bol slávnostným                 kazateľom brat generálny biskup Miloš Klátik
  28. 5. 2011  sme sa s deťmi z detských besiedok zúčastnili seniorátneho stretnutia detí z detských besiedok v Slatine nad Bebravou
  26. 6. 2011 sme zorganizovali zborový deň
  18.7. – 22. 7. 2011  sme robili detský – denný biblický tábor v Nitrianskej Strede, zúčastnilo sa ho 19 detí 
  21. 8. 2011  sme zorganizovali konfirmáciu po 50. rokoch, zúčastnilo sa jej 36 bývalých konfirmandov
  11. 9. 2011   sme slávili pamiatku posvätenia chrámu v Krnči, kde bol slávnostným
kazateľom brat farár Mgr. Ondrej Koč st.
15. 9. 2011 sme uskutočnili zborový výlet po CZ Piešťany, Prietrž, Brezová pod Bradlom, Košariská a Bradlo
  25. 9. 2011    sme slávili pamiatku posvätenia chrámu v Hajnej Novej Vsi, kde bol
slávnostným kazateľom brat senior Dunajsko – Nitrianskeho seniorátu
Mgr. Ján Jančo
16. 10. 2011   sme slávili pamiatku posvätenia obnoveného chrámu Božieho
v Nitrianskej Strede, slávnostným kazateľom bol brat biskup západného dištriktu Mgr. Milan Krivda
23. 10. 2011 sme pre deti usporiadali šarkaniádu vKrnči, ktorej sa zúčastnilo 16 detí


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5521939

Úvodná stránka