Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 2/2012 o Miestnych daniach

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

                               Dodatok  č.1/2013 k VZN č.2/2012     
                                                   o miestnych daniach

ŠTVRTÁ  ČASŤ
DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

§ 11
Predmet dane a správa dane

Pridáva sa :


(3) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nitrianska Streda, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
1. hlavné (štátne) a  všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v  celej svojej dĺžke a  šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce
2. vybudované chodníky, vjazdy k  rodinným domom, upravené plochy, parkoviská, park Nitrianska Streda, verejná zeleň na celom území obce,
3. autobusové nástupištia,  športový areál, detské ihrisko,
4. všetky neknihované parcely v  zastavanom území obce.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

(4) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a  iných atrakcií.
c/ umiestnenie skládky
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
e/ trvalé parkovanie vraku vozidla mimo stráženého parkoviska


§14
Sadzba dane


Pridáva sa:


Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva na území obce Nitrianska Streda je za  každý aj  začatý m2  osobitne  užívaného verejného priestranstva a  za každý aj začatý deň:
a/ 0,17 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ 0,83 € za umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,  zariadenia lunaparku a  iných atrakcií.
c/ 0,17 € za umiestnenie skládky
d/ 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
e/ 0,33 € za trvalé parkovanie vraku vozidla mimo stráženého parkoviska
f/ 1,00 € za prenájom predajného miesta pred KD Nitrianska Streda, parc.č.34/54-ambulantný predaj.


Pridáva sa:


§16
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a  platenie dane


(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Nitrianskej Strede a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá  má  alebo  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný do 3 dní oznámiť Obecnému úradu v Nitrianskej Strede skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

(2) Obec vyrubí miestnu daň rozhodnutím, iba ak užívanie verejného priestranstva trvá viac ako jeden deň.. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v  jednej splátke. Daň za ambulantný predaj sa platí v hotovosti do pokladne Obce Nitrianska Streda v deň začatia užívania verejného priestranstva.


Pridáva sa:


§ 17
Prechodné a  záverečné ustanovenia

Na tomto Dodatku č. 1/2013 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianska Streda  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v  Nitrianskej Strede dňa 08.04.2013, uznesením č.2. a VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho schválenia.


                                                                                               Ing. Mária Majtánová
                                                                                                       starostka obce

 


VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: dňa 08.04.2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce: dňa 04.04.2013
VZN schválené v OZ dňa: 08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa:24.04.2013


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388149

Úvodná stránka