Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2010 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome

Schválené: 28.9.2012

Vyhlásené: 28.9.2012

Účinnosť: 28.9.2012

N Á V R H

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2010 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede na základe § 6 a § 11 a v zmysle § 4 ods. 3 písm. e/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

vydáva

Dodatok č.1/2012 k VZN č. 1/2010 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch, v ktorom sa mení nasledovné:

Čl. II.
Nakladanie s nájomnými bytmi


Pridáva sa bod 5

Žiadateľ nie je väčšinovým vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného bytu, bytového alebo rodinného domu.


Čl. III.
Zásady správy nájomných bytov


Mení sa bod 3.

Pôvodné znenie:

Výška nájomného sa určí podľa platných predpisov.

Nové znenie:

Cena nájmu sa stanovuje v súlade s Opatrením MF SR z roku 2010 č. 01/R/2010 o regulácii cien nájmu bytov.
Mesačná cena nájmu je 2,69 Eur/m2

Ročná cena nájmu činí  3,65   % z obstarávacej ceny bytu, pričom mesačné nájomné je zaokrúhlené na celé eurá. Okrem nájmu budú nájomcovia platiť zálohové mesačné platby za služby spojené s užívaním bytu stanovené dohodou s obcou Nitrianska Streda

 

 

Čl.V.
Postup pri prideľovaní nájomných bytov


Žiadosť žiadateľov o pridelenie nájomné b ytu prerokuje Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Streda, ktoré posúdi opodstatnenosť každej žiadosti o pridelenie bytu v zmysle Čl.II tohto nariadenia, vyhotoví zoznam uchádzačov a tento predloží na schválenie Obecnému zastupiteľstvu. Po schválení OZ starosta pridelí byty uchádzačom.

Pridáva sa

Nájomca je povinný po prevzatí súhlasu s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu určitú uzatvoriť nájomnú zmluvu s obcou Nitrianska Streda. Na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy si zabezpečí vypracovanie notárskej zápisnice s exekučným titulom. Uvedená notárska zápisnica zabezpečí práva prenajímateľa v prípade neplatenia nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované za užívanie bytu a odmietnutie sa vysťahovať, resp. odmietnutia dobrovoľného vypratania bytu po skončení nájmu z akéhokoľv ek dôvodu. Notársku zápisnicu odovzdá vlastníkovi – Obci Nitrianska Streda do 10 dní od prevzatia súhlasu na uzatvorenia nájomnej zmluvy. Táto povinnosť sa týka iba nájomcov, ktorí uzatvárajú prvú nájomnú zmluvu k bytu, ktorým sa rozumie aj zmluva uzatvorená pri výmene bytov.

 


                                                                                Ing. Mária Majtánová
                                                                                      starostka obce


Tento Dodatok k VZN
bol vyvesený na úradnej tabuli
obce Nitrianska Streda pred schválením OZ
odo dňa:13.09.2012 do 28.09.2012
zvesené:28.09.2012
po schválení OZ
odo dňa:01.10.2012
zvesené:16.10.2012


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388054

Úvodná stránka