Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN Obce Nitrianska Streda č. 2/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

      

Obec Nitrianska Streda

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nitrianska Streda č.2 /2013
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede podľa § 4 ods. 3 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Nitrianska Streda o pravidlách predaja v obchode a času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
§1
Základné ustanovenia

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej ako VZN) Obec Nitrianska Streda pri výkone
samosprávy plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, utvára podmienky na zásobovanie obcea určuje čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb a podmienky predaja na trhoviskách.

§2
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1) Určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa vychádza z potrieb
obyvateľov obce a možností podnikateľov tak, aby nebola porušená a ohrozená rovnosť
subjektov podnikajúcich v obci.
2) Všeobecný prevádzkový čas v obchodoch potravín, priemyselného tovaru, drogérie sa
určuje od 06.00 hod. do 20.00 hod.
3) Všeobecný prevádzkový čas v reštauráciách poskytujúcich pohostinské služby sa určuje
od 6.00 hod. do 22.00 hodín. V piatok, sobotu a v deň, ktorý je pracovný deň a zároveň deň
pred sviatkom prevádzkový čas je od 6.00 hod. ranných do 4.00 hod. po polnoci.
4) Prevádzkovanie hudobných produkcií pri dodržaní ďalších právnych prepisov (ako zákon
o verejných kultúrnych podujatiach, autorský zákon, vládne nariadenie SR č. 339/2006 Z.z,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a iné)
na letných terasách a na verejnom priestranstve sa určuje od 18.00 hod. do 22.00 hod.
V uzavretých priestoroch v piatok, sobotu a v deň, ktorý je pracovný deň zároveň dňom pred
sviatkom, prevádzkovanie hudobnej produkcie je povolené od 18.00 hod. do 4.00 hod. po
polnoci.
5) Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ust. ods. 2 až 4, pri
rešpektovaní potrieb obyvateľov. Prevádzková doba musí byť zverejnená výveskou na dobre
viditeľnom mieste.
6) Z príležitostí obecných osláv hudobné produkcie na verejnom priestranstve môžu byť do
4.00 hod. po polnoci.
7) Z príležitosti konania verejných kultúrnych podujatí, plesov a svadieb prevádzkový čas sa
stanoví individuálne.
§3
Uzatvorenie prevádzkarne

Dočasne bez ohlásenia obecnému úradu sa môže prevádzkareň uzatvoriť na čas potrebný
len v prípade:
-vykonania inventarizácie
-odstránenia živelnej udalosti
-odstránenia havarijného stavu prevádzkarne alebo zariadenia
-smrti pracovníka alebo poskytnutia voľna v súvislosti s náhlym ochorením alebo
úrazom rodinného príslušníka prevádzkarne, kde je len jedna pracovná sila alebo
v súvislosti so zabezpečovaním a účasti na pohrebe blízkej osoby pracovníka
prevádzkarne.
Doba dočasného uzavretia prevádzkárne musí byť vyznačená na viditeľnom mieste.

§4
Povinnosti podnikateľa

1) Ohlásiť zriadenie alebo umiestnenie prevádzkarne na území Obce Nitrianska Streda.
2) Ohlásiťčas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
3) Okrem ustanovení zákona č. 455/1991 Zb.. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov sú podnikatelia vykonávajúci podnikateľskú činnosť povinní:
a/ dodržiavať ust. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
doplnkov v vzťahujúce sa na výkon ich činnosti,
b/ dodržiavať ust. zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa,
c/ udržiavaťčistotu počas celej prevádzkovej doby tak v predajni ako aj na chodníku
pred ňou / i keď to je verejné priestranstvo /,
d/ dodržiavať ust. nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, ultrazvuku
a vibrácií,
e/ zásobovanie zabezpečiť po komunikáciách k tomu vyhradených,
4) Ohlásiť vznik daňovej povinnosti v zmysle platného VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5) Ohlásiť zmeny v súvislosti s umiestnením prevádzkárne ako i ukončenie podnikania na
území obce.

§5
Ambulantný predaj

1) Ambulantný predaj a poskytovanie rôznych služieb ambulantným spôsobom v obci
Nitrianska Streda sa vykonáva na verejnom priestranstve pred budovou kultúrneho domu v Nitrianskej Strede vždy na základe oznámenia v miestnom rozhlase.
2) Pri výkone ambulantného predaja, služieb je podnikateľský subjekt povinný:
-udržiavať predajné miesto a jeho okolie v čistote a po skončení predaja ho uviesť do
pôvodného stavu,
-označiť predajné zariadenie prenosnou adresou predávajúceho (prevádzkovateľa), na
ktorej môže spotrebiteľ po skončení predaja tovaru alebo poskytnutí služby
reklamovať prípadnú vadu výrobku a služby.

 

§ 6
Kontrolná činnosť a sankcie

1) Dozor nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú pracovníci obce a obecný kontrolór obce.
2) Obec môže za porušenie tohto nariadenia:
-uložiť predávajúcemu pri ambulantnom predani pokutu do výšky 30 Eur,
-alebo začať priestupkové konanie,
-podávať podnet miestne príslušnému živnostenskému úradu na zrušenie živnosti
alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť.
3) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 500,-Eur ak poruší toto nariadenie.

§7

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Nitrianskej Strede č.  4 a nadobúda účinnosť 15 dňom zverejnenia.

 

                                                                                                  Ing. Mária Majtánová
                                                                                                        starostka obce

 

 VZN schválené v OZ: dňa 08.04.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci:dňa08.04.2013
VZN zvesené z úradnej tabule v obci:dňa 08.04.2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce:dňa08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa:24.04.2013

 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388070

Úvodná stránka