Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN Obce Nitrianska Streda č. 1/2013 o podmienkach držania psov

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

                                            Obec Nitrianska Streda
                                

VZN č. 1/2013

Obec Nitrianska Streda v súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území obce Nitrianska Streda


Článok 1
Úvodné ustanovenia

1, Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") ustanovuje niektoré pojmy držania
psov na území obce Nitrianska Streda
2, Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.
3, Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a trestného zákona a
osobitných predpisov.

 

Článok 2
Pojmy


Na účely tohto VZN:
a) zvláštnympsom je pes :
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, 3)
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku,
b) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného
priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.


Článok 3
Evidencia psov

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Nitrianska Streda podlieha evidencii psov
(ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od
uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza.
2. Evidenciu vedie obec Nitrianska Streda
3. Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa(zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,všetky psy, mačky a fretky držané na území Slovenska povinne označiť čipom do 30.09.2013). Majiteľovi inak hrozí pokuta do výške 370,-Eur.
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce
zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
4. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30
dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci Nitrianska Streda kde je alebo má byť pes evidovaný
5. Obec Nitrianska Streda vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len"známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj otom,či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa
povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný. Obec Nitrianska Stredaje povinná držiteľovi psa za úhradu 3, 50 Eura a vydať náhradnú známku.

Článok 4
Vodenie psa


1.Na území obce Nitrianska Streda vodiť psa mimo chovného priestoru ,alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva
dohľad.
4.Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol,
aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci Nitrianska Streda, kde je pes evidovaný.
5. Za strateného psa sa považuje každý pes na území obce Nitrianska Streda opatrený známkou, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, alebo zariadenia bez dohľadu, alebo vedenia zodpovednej
osoby, ktorého strata alebo útek bola nahlásená na obec Nitrianska Streda.
6. Túlavým psom je spoločenské zviera, ktoré sa trvalo nachádza mimo chovného priestoru
držiteľa. Za túlavého psa na území obce Nitrianska Streda sa považuje každý pes, ktorý sa pohybuje bez dohľadu a vedenia zodpovednej osoby , bez náhubku a vodítka, alebo pes s náhubkom, ale bez vodítka
7. Túlavé psy budú odchytávané, umiestnené do útulku, alebo odstraňované vhodným spôsobom oprávnenou organizáciou. Psy podľa článku 5 bod 2 tohto VZN, budú umiestnené v útulku alebo odstránené vhodným spôsobom oprávnenou organizáciou, až po predchádzajúcej výzve známemu držiteľovi psa a poskytnutí primeranej lehoty.
8. Držiteľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je túto povinný uhradiť podľa všeobecne právnych predpisov. To isté sa vzťahuje aj na prípad poranenia iného človeka alebo zvieraťa.
9. Odchyt túlavých psov na území obce Nitrianska Stredasa považuje za úkon uskutočňovaný vo verejnom záujme a ich prípadné umiestnenie v karanténe zabezpečuje obec. Odchytený pes, ktorý poranil človeka musí byť umiestnený v karanténe a veterinárne vyšetrený. Takýto pes sa považuje za nebezpečného psa.
10. Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný dať psa do 24 hodín vyšetriť veterinárnym
lekárom. Zviera, ktoré poranilo človeka nesmie byť utratené.
11. Pri uhynutí psa treba postupovať podľa pokynov veterinárneho lekára.
12. Náklady so zneškodnením psa, ktorý má evidenčnú známku znáša chovateľ, u psa, ktorý nemá evidenčnú známku znáša obec.

Článok 5
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný.

1, Vodenie, vstup a pohyb psov, okrem zvláštnych psov pri výkone ich povinnosti v zmysle
osobitných predpisov je zakázané:
a/ v priestoroch, kde ich chov alebo držanie je zakázané a na miesta, kde je voľný
pohyb psa a vstup so psom s viditeľným označením,
b/ na detské ihriská a pieskoviská,
c/ športové ihriská, štadióny a iné verejnosti prístupné športoviská,
d/ v priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu,
e) v parku Nitrianska Streda
2. Vstup so psom a voľný pohyb psa je ďalej zakázaný.
a/ v zariadeniach pre deti a mládež,
b/ v prevádzkach verejného a spoločenského stravovania, maloobchodoch
s potravinami.
3. Na verejných priestranstvách možno psa vodiť len na vodítku. Psa nemožno uviazať ani
ponechať voľne samého bez uviazania na verejnom priestranstve najmä:
a/ pred obchodmi,
b/ parkoviskách.
4. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol svojvoľne a bez vodiacej osoby
dostať na verejné priestranstvo, alebo cudzí pozemok,
5. Držiteľ psa ho nesmie nikdy opustiť s úmyslom zbaviť sa ho.
6. Držiteľ psa sa musí na požiadanie orgánov obce poverených kontrolou dodržiavania
podmienok tohto VZN, preukázať občianskym preukazom, očkovacím preukazom psa
a dokladom o zaplatení poplatku za psa.
7. Držiteľ psa musí zabezpečiť, aby pes vedený mimo chovný priestor, alebo
zariadenie na chov nebol používaný na zastrašovanie inej osoby, ak sa
nejedná o psa držaného na základe osobitných predpisov, pri výkone služobných
povinností.

Článok 6
Sankcie

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
2. V záujme zachovania a udržiavania čistoty a hygieny verejných priestranstiev, ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého spolunažívania je držiteľ psa, alebo ten kto
psa vedie mimo chovný priestor alebo zariadenie na chov povinný:
a/ zabezpečiť nosenie evidenčnej známky na obojku psa,
b/ držať psa v čistote,
c/ opatriť psa náhubkom a vodiť ho v spoločných priestorov, kde nie je zákaz vodenia
psov a na verejných priestranstvách, povinnosť opatriť psa náhubkom sa nevzťahuje
na vedenie označených zvláštnych psov,
d/ dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, verejné zariadenia a verejnú zeleň,
e/ ihneď odstrániť psom spôsobenú nečistotu,
f/ dostaviť sa so psom na povinné očkovanie proti besnote, od 3 mesiaca veku zvieraťa
a pri ochorení na prehliadku,
g/ dôsledne dodržiavať základné pravidlá hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti
občanov,
h/ urobiť opatrenia na zabránenie úteku psa a jeho voľného pohybu na verejnom
priestranstve, zamedziť bezdôvodnému rušeniu nočného pokoja.
4. Za škody na verejných priestranstvách, zariadeniach a verejnej zeleni spôsobené psom
zodpovedá vždy držiteľ psa , alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad. Tieto je povinný bezodkladne odstrániť, napraviť, alebo primerane uhradiť.


Článok 7
Priestupky


1. Priestupkusa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obciNitrianska Streda v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v článku 4 ods. 1 a 2,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania
psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, podľa tohto VZN
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) môže obec Nitrianska Streda uložiť pokutu do 165 Eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 Eur.
(4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec Nitrianska Stredaa v blokovom konaní orgán Policajnéhozboru.
(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
6) Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce Nitrianska Streda, okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.


Článok 8
Kontrola činnosti

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Nitrianska Streda

 


Článok 9
Spoločné ustanovenia

1. V prípade opätovného porušovania tohto VZN zo strany držiteľa psa môže byť tomuto uložený
dočasný, alebo trvalý zákaz držania alebo vodenia psa na území obce Nitrianska Streda.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

Toto VZN o podmienkach držania psov na území obce Nitrianska Streda bolo schválené na riadnom zasadnutí OZ dňa 08.04.2013, uznesením č. 3, nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia.


VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: dňa08.04.2013
VZN zverejené na internetovej stránke obce: dňa08.04.2013
VZN schválené v OZ dňa:08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť: dňa 24.04.2013
 

                                                                                                     Ing. Mária Majtánová
                                                                                                             starostka obce


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388052

Úvodná stránka