Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.8/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 11.12.2013

Vyhlásené: 11.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Návrh

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením zákona č 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov      v y d á v a

            V Š E O B  E C N E                Z Á V A Z N É                N A R I A D E N I E
      Č.8 /2013
O POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 1
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku sa v obci Nitrianska Streda určuje pre:
1) fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,049Eur za osobu a kalendárny deň ( 17,88 Eur/rok),
2) fyzická osoba, ktorá má v obci nehnuteľnosť a nemá v obci žiadny pobyt, platí 0,049Eur za      kalendárny deň ( 17,88 Eur/rok),
3) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce Nitrianska Streda na účel podnikania:
4)obchody, reštaurácie, pohostinstvá na 0,07 Eur, za jedného zamestnanca a kalendárny deň
(25,55 Eur/rok/zamestnanec)
5) právnická osoba alebo fyzická osoba s výrobnou a obchodnou činnosťou na      0,09 Eur      za jedného zamestnanca           a kalendárny deň (32,85/rok/zamestnanec)
6)fyzické a právnické osoby vlastniace kancelárske a archívne priestory 0,09 Eur na jedného zamestnanca a kalendárny deň 32,85 Eur/rok/zamestnanec
§ 2
Oznamovacia povinnosť
Oznámenie sa podáva podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§ 3
Vyrubenie poplatku a splatnosť
Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Poplatok je možné uhradiť:
1) bezhotovostným prevodom na účet vedený vo VÚB Topoľčany, č. účtu 6522192/0200, variabilný symbol uvedený v rozhodnutí alebo
2) poštovou poukážkou na účet obce č. 6522192/0200, variabilný symbol uvedený v rozhodnutí alebo
3) v hotovosti do pokladne obecného úradu.

§ 4
Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok na základe preukázania o zaplatení poplatku za zostávajúce zdaňovacie obdobie      na základe žiadosti poplatnika.
(2) Obec nie je povinná vrátiť preplatok      nižší ako 3,193 Eur.
                     (3) Obec zníži poplatok podľa najnižšej sadzby, ak sa osoba po preukázaní v obci nezdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období, na 0,0245 Eur na osobu a kalendárny deň (8,94 Eur/rok)
(4)študenti, ktorí dochádzajú do miesta trvalého pobytu predložia potvrdenie o návšteve školy,      - poplatník, ktorí sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí alebo mimo miesta                                                                       trvalého pobytu pracovne, predloží potvrdenie od zamestnávateľa
(5) Lehota na uplatnenie zníženia poplatku je do 31. januára alebo do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti v zdaňovanom období.
      §5
Organizácia separovaného zberu
1. Plasty k.č.o. 20 01 39 - zberný dvor Nitrianska Streda, odvoz plastov zabezpečuje ENVI GEOS Lužianky,
2. Kovy k.č.o. 20 01 40- zberný dvor Nitrianska Streda, odvoz kovov zabezpečuje ENVI GEOS Lužianky,
3. Opotrebované pneumatiky k.č.o. 16 01 03- zberný dvor Nitrianska Streda, odvoz zabezpečuje ENVI GEOS Lužianky,
4. Sklo k.č.o. 20 01 02- zberný dvor Nitrianska Streda, odvoz zabezpečuje ENVI GEOS Lužianky,
5. Papier k.č.o. 20 01 01 -zberný dvor Nitrianska Streda, odvoz zabezpečuje ENVI GEOS Lužianky,
6. Nebezpečný odpad a elektroodpad k.č.o. 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 - zberný dvor Nitrianska Streda, odvoz zabezpečuje ENVI GEOS Lužianky,
7. Objemný odpad k.č.o. 20 03 07 je vykonávaný od marca do novembra v roku odvoz je firmou ENVI GEOS na skládku
8. Drobné stavebné odpady k.č.o. 20 02 02 zber a odvoz 2 krát ročne 7 m3 vaničkové kontajnery rozmiestnené po obci a odvoz je zabezpečený firmou ENVI GEOS,
9. BRKO – biologicky rozložiteľné komunálne odpady k.č.o. 20 01 25 zberný dvor Nitrianska Streda      a) olej - 200 litrové sudy, vývoz zabezpečený firmou ENVI GEOS
  b) konáre, tráva – umiestňované na zberné miesto a odtiaľ odvezené do kompostárne firmou ENVI GEOS Lužianky,
10. Použité šatstvo- zber 2 krát ročne na zbernom dvore Nitrianska Streda, odviz zabezpečený firmou, ktorá má na to oprávnenie.
§ 6
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o  poplatku za komunálny odpad a drobné stavené odpady č. 3/2012, v tých častiach, ktoré boli upravené VZN č. 8/2013, v ostatných častiach zostáva VZN č.3/2012 bezo zmeny.
(2) Na      tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nitrianska Streda sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede dňa    11.12.2013.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ing. Mária Majtánová
                     starostka obce
Vyvesené dňa: 25.11.2013
Zvesené: 12.12.2013


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388104

Úvodná stránka