Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.6/2013 Obce Nitrianska Streda o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

      
                                                         Obec Nitrianska Streda


Obec Nitrianska Streda podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v y d á v a
pre katastrálne územie obce Nitrianska Streda
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6 /2013
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje postup a činnosť obce pri
vykonávaní opatrení spojených s núdzovým zásobovaním pitnou vodou a upravuje formu
zabezpečovania dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo, FO a PO na území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť a koordinovať činnosť
v plnení úloh pri núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na úrovni dávok minimálnej
potreby pitnej vody.
§ 2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z Obecného vodovodu Nitrianska Streda.
1. Obyvateľstvo obce Nitrianska Streda je zásobované pitnou vodou obecným vodovodom Nitrianska Streda, ktorého užívateľom je Obec Nitrianska Streda. Celková kapacita maximálnej dennej potreby vody je 5 l/s,
celkový počet zásobovaných je 785 obyvateľov obce.
2. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z obecnéhob vodovodu:
- z dôvodu mimoriadnej udalosti,
- pri poruche na verejnom vodovode,
- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
- pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd.
3. Prevádzkovateľ obecného vodovodu je povinný oznámiť občanom obce, príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky
vody v normálnom režime z obecného vodovodu.
Časť II.
PRIJÍMANÉ OPATRENIA
§ 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1 Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody obecným vodovodom Nitrianska Streda náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou bude uskutočnené z miestnych kopaných studní, ktoré sa nachádzajú takmer pri každom rodinnom dome v obci Nitrianska Streda.
2. Obec nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Na základe harmonogramu
výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť v nutných prípadoch dovoz pitnej vody na základe
objednávky cisternami zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., pracovisko Topoľčany,
Tovarnícka 2208.


§ 4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou
vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje
a zabezpečuje obec. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre právnické a fyzické
osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku pohostinstva a verejného stravovania a pre zariadenia pôsobiace na území obce v prospech obyvateľstva.
§ 5
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Súhrnnédenné množstvo požadovanej pitnej vody obec zabezpečuje:
- dovozom balenej pitnej vody do výdajne pitnej vody zriadenej obcou, alebo:
- vodou získanou priamo z obecného vrtu HGT.
2. Predajne, zariadenie sociálnych služieb Pokoj a Zdravie, n.o. Nitrianska Streda 294 a
stravovacie zariadenia si zabezpečia odber pitnej vody vlastnými prostriedkami z výdajne.
§ 6
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu/deň, v mimoriadne
nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3. Obec určí počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie.
4. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od
dodávateľa a zabezpečia jej nerušivý a pokojný výdaj.
5. Obec taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a zabezpečenie požiadaviek na
pitnú vodu a za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom pitnej vody.
§ 7
Organizácia núdzového zásobovania
1. Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určuje nasledovná výdajňa
pitnej vody:
Výdajňa č. 1 : priestor pri kultúrnom dome
Zabezpečuje výdaj pitnej vody pre občanov celej obce Nitrianska Streda.
2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne podľa potreby.
3. Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené menovacím
dekrétom starostu obce.
§ 8
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Obecna základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na úseku núdzového
zásobovania v tomto rozsahu:
a) „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci“
Tento dokument obsahuje:
- prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie,
- evidenciu výdajní pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách určených
na výdaj vody pre obyvateľstvo,
- evidenciu o vydanej pitnej vode,
- zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní.
2. Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená ako samostatná
dokumentácia pre prípad riešenia zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie.


§ 9
Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
1. Za definíciu odpadových vôd a iných pojmov sa považuje znenie uvedené v § 2 zákona č.
263/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Čistené odpadové vody nesmú obsahovať najmä ťažké kovy, koncentrované mastnoty, ropné
látky fenoly a iné nebezpečné látky.
3.ObecNitrianska Streda má vybudovanú verejnú kanalizáciu a náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu septikov (žúmp) podľa miestnych podmienok sa uskutočňuje:
a) je do verejnej kanalizácie
b) vybudovanými malými domovými ČOV

§ 10
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2. Za porušenie tohto VZN môže Obvodný úrad životného prostredia uložiť pokutu od 16 €
do 331 €.


Časť III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 11
Zmeny
1. Zmeny a doplnky tohto VZN sú možné po schválení Obecným zastupiteľstvom.
§ 12
Účinnosť
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianska Streda bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskej Strede   dňa 08.04 .2013 Uznesením č.8       a nadobúda účinnosť dňom 24.04.  2013.

 

                                                                           Ing. Mária Majtánová
                                                                                   starostka obceVZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: dňa 08.04. .2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce: dňa 08.04 .2013
VZN schválené v OZ dňa:08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť: dňa 24.04..2013


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388095

Úvodná stránka