Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 5/2013 Obce Nitrianska Streda o verejnej kanalizácii, o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a o poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013


OBEC Nitrianska Streda
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2013
O verejnej kanalizácii, o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a o poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Nitrianska Streda
Obec Nitrianska Streda na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm g/ zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov .

v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013
Obce Nitrianska Streda
O verejnej kanalizácii, o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a o poplatku za odvádzanie a èistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Článok 1
Účel úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianska Streda o verejnej kanalizácii, o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a o poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou upravuje práva a povinnosti medzi vlastníkom verejnej kanalizácie ObcouNitrianska Streda (ďalej len „vlastník verejnej kanalizácie“) a fyzickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a právnickými osobami ako producentmi odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producenti“).
Stanovuje aj spôsob napojenia sa producentov na verejnú kanalizáciu, spôsob užívania verejnej kanalizácie, výšku poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a spôsob úhrady.


Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Kanalizácia je súbor objektov a zariadení určený na neškodné odvádzanie komunálnych odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a priemyselných odpadových vôd (ďalej len „odpadová voda“).
2. Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.
3. Stoková sieť je sieť potrubí a pridružených objektov na príjem a neškodné odvádzanie odpadových vôd alebo osobitných vôd; stoková sieť môže byť jednotná sústava, delená sústava alebo polodelená sústava.
4. Stoková sieť delenej sústavy je stoková sieť pozostávajúca aspoň z dvoch sústav stôk na oddelené odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádza vody z povrchového odtoku.
5. Hromadné odvádzanie odpadových vôd je príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd od viac ako
50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody.


6. Splašková odpadová voda je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení, ktorá nie je hromadená v žumpách.
7. Priemyselná odpadová voda je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.
8. Komunálna odpadová voda je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.
9. Voda z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd , do podzemných vôd alebo do kanalizácie.
10. Kal je zmes vody a tuhých látok odstránených z rôznych druhov vôd prirodzenými alebo umelo iniciovanými procesmi.
11. Recipient je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda vypúšťajú.
12. Zaústenie kanalizačnej prípojky je technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky.
13. Revízna kanalizačná šachta je šachta určená na vstup do kanalizácie alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania potrebných prevádzkových úkonov.
14. Čistiareň odpadových vôd je súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.
15. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvateľom za deň.
16. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len "producent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
17. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (ďalej len "prevádzkovateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejnú kanalizáciu.
18. Producent odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len "producent") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
19. Spoluproducent odpadových vôd (ďalej len „spoluproducent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vypúšťa odpadové vody prostredníctvom producenta.
20. Preložka verejnej kanalizácie je čiastková zmena jej smerovej alebo výškovej trasy alebo premiestnenie niektorých prvkov tohto zariadenia.

Článok 3
Kanalizačné prípojky

1. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
2. Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí vlastník verejnej kanalizácie.


3. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným vlastníkom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
4. Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.
5. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným vlastníkom verejnej kanalizácie,
b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

Článok 4
Preložka verejnej kanalizácie

1. Preložku možno vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie.
2. Vlastník verejnej kanalizácie je povinný stavebníkovi preložky verejnej kanalizácie oznámiť
svoje písomné stanovisko k navrhovanej preložke do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
3. Náklady na preložku verejnej kanalizácie znáša osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila, ak
osobitný predpis neustanoví inak.
4. Vlastníctvo verejnej kanalizácie sa po zrealizovaní preložky nemení.
5. Ten, kto potrebu preložky vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verejnej kanalizácie
dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej dokumentácie
skutočného zrealizovania stavby a súvisiacich dokladov.

Článok 5
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu
a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie

1. Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v časti obce, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
3. Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.
4. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie -splaškové odpadové vody.
5. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie alebo rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia. Nie je teda možné vypúšťať do verejnej kanalizácie odpadové vody napr. z chovu hospodárskych alebo iných zvierat bez ich predchádzajúceho predčistenia a súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie.
6. Ak je súčasťou verejnej kanalizácie čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.
7. Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať vody z povrchového odtoku (dažďové vody) a iné balastné vody (napr. podzemné vody).
8. Producent odpadových vôd je povinný v mieste a v rozsahu stanovenom prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovať mieru znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťania odpadových vôd z domácností.
9. Vlastník verejnej kanalizácie môže odmietnuť pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ak a) zneškodňovanie odpadových vôd je účelnejšie u ich producenta, b) zneškodňovanie odpadových vôd mimo verejnej kanalizácie nepoškodí povrchové vody
a podzemné vody, c) zneškodňovanie odpadových vôd vo verejnej kanalizácii je technicky nemožné alebo
ekonomicky neúnosné, d) odvádzanie vôd z povrchového odtoku je možné mimo verejnej kanalizácie, e) obsahujú látky toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových
vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním, f) to neumožňuje kapacita verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, g) zariadenia producenta nespĺňajú technické podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu
vrátane meradla.
10. Dôvody odmietnutia pripojenia na verejnú kanalizáciu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa odseku 8 je vlastník verejnej kanalizácie povinný písomne preukázať a odôvodniť žiadateľovi o pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo producentovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
11. Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti verejnej kanalizácie prevádzkovo súvisiacej hradí žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa nedohodne inak.

Článok 6
Odvádzanie odpadových vôd

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
2. Vlastník verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je vlastník verejnej kanalizácie oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.

Článok 7
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

1. Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto
zmluvou, b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej
kanalizácie, c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v
zmluve o odvádzaní odpadových vôd, d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva
alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné, f) vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii.
2. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť
spôsobenú škodu vlastníkovi verejnej kanalizácie.

 

Článok 8
Povinnosti producenta

1. Producent je povinný a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom verejnej kanalizácie, b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup vlastníka alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť
pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej
kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo
vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, ako aj
zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť vlastníkovi alebo
prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť, c) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať
vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd, d) oznámiť vlastníkovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle, e) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému
neoprávnenému zásahu na meradle, f) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne
vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené, g) oznámiť vlastníkovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej
kanalizácie, h) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na verejnú kanalizáciu.
2. Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.
3. Producenti vlastniaci alebo užívajúci nehnuteľnosti nachádzajúce sa v častiach obce, v ktorých ešte nie je vybudovaná verejná kanalizácia, sú povinní odpadové vody zo žúmp resp. kaly zo septikov vyvážať prostredníctvom firmy, ktorá má na túto činnosť príslušné oprávnenie.
4. Producenti vlastniaci alebo užívajúci nehnuteľnosti nachádzajúce sa v častiach obce, v ktorých ešte nie je vybudovaná verejná kanalizácia, sú povinní na požiadanie obce predložiť doklady preukazujúce nakladanie s odpadovými vodami, resp. s kalmi zo septikov a to za obdobie 3 roky spätne.

Článok 9
Ochrana verejnej kanalizácie

1. Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu a jej zariadenie a nenarušil jej prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
2. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejnej kanalizácie.
3. Na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie.
4. Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s vlastníkom verejnej kanalizácie vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet a iných objektov a zariadení verejnej kanalizácie novému stavu.
5. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to vlastníkom verejnej kanalizácie určené.

 

Článok 10
Stočné

1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. V prípade, že spoluproducenti vypúšťajú odpadové vody prostredníctvom producenta, vzniká spoluproducentom povinnosť, aby za vypúšťané množstvo odpadových vôd zaplatili producentovi rozpočítanú čiastku.
2. Ak sa producent so spoluproducentmi nedohodne inak, producent rozpočíta spoluproducentom vypúšťané množstvo odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody.
3. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
4. Stočné je platba za odvedenie a čistenie odpadových vôd, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou a čistenej odpadovej vody podľa osobitného predpisu a množstva odvedenej odpadovej vody.
5. Množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody sa určí podľa čl.11.
6. Výška jednotkovej ceny je určená na základe prevádzkových nákladov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
7. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
8. Cena za 1 m3 odvedenej a čistenej odpadovej vody je 1,00 Euro.
9. Výšku stočného možno zmeniť dodatkom k tomuto VZN.
10. Producent, ktorý neodvádza odpadovú vodu prostredníctvom verejnej kanalizácie, nakoľko je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v časti obce, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, využíva na odvoz odpadovej vody zo žumpy, resp. kalov zo septika cisternové vozidlo firmy, ktorá má na túto činnosť príslušné oprávnenie.
11. Na náhradu výdavkov a náhradu škody pri požiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa vzťahuje osobitný predpis.
12. Stočné sa uhrádza mesačne.
13. Vypočítaná cena stočného sa uhrádza na základe faktúry vystavenej obcou Nitrianska Streda. Úhrada stočného sa vykonáva v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Nitrianskej Strede  poštovým poukazom na účet obce Nitrianska Streda alebo prevodným príkazom na účet obce Nitrianska Streda  vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Topľočany, číslo účtu: 0850447001/5600.
14. V prípade neuhradenia stočného riadne a včas, má vlastník verejnej kanalizácie právo pripočítať k cene stočného penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Článok 11
Určenie množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou

1. Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.
2. Ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu len z verejného vodovodu, vypúšťaných do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu.
V prípade, že toto množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie
nedosiahne hygienické minimum (65,75 l/obyvateľ/deň), bude množstvo odpadových vôd
vypúšťaných do verejnej kanalizácie určené vo výške hygienického minima.
3. Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nie je merané a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody, t.j. producent/občan odoberá vodu z verejného vodovodu a má vybudovaný aj vlastný zdroj vody (studňou), množstvo odvedenej a čistenej vody sa určuje vo výške 65,75 l/občan/deň.
4. Ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nie je merané a producent/občan má vybudovaný len vlastný zdroj vody (studňu), množstvo odvedenej a čistenej vody sa určuje vo výške 65,75 l/obyvateľ/deň.
5. Množstvo vypúšťaných a èistených vôd od producentov – FO oprávnených na podnikanie a PO sa môže urèiť odborným výpočtom podľa toho, akú činnosť spoločnosť vykonáva. Odborný výpočet množstva vypúšťaných a čistených odpadových vôd overuje prevádzkovateľ kanalizácie. Pri zisťovaní množstva vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom je producent povinný poskytnúť vlastníkovi, resp. prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie všetky údaje potrebné na tento výpočet.
6. Ak nemožno určiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa predchádzajúceho textu, urèí sa ich množstvo na základe:

a) údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky, alebo
b) spotreby vody v porovnateľnom období, alebo
c) krátkodobého merania množstva odpadových vôd, ktoré sa vykonáva v trvaní najmenej
jedného týždňa počas bežnej produkcie odpadových vôd na dočasnom meracom profile
zriadenom na vhodnom mieste kanalizačnej prípojky alebo diferenčným spôsobom dvomi
meracími profilmi zriadenými nad a pod zaústením kanalizačnej prípojky do verejnej
kanalizácie.
7. Určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa aktualizuje a spoň
raz za tri roky.
8. Ak sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie cez meradlo, musí takéto meradlo
spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom.
9. Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady.
10. Ak má vlastník verejnej kanalizácie verejnej kanalizácie pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho preskúšanie. Producent je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania producent neodkladne písomne oznámi vlastníkovi verejnej kanalizácie.
11. Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej vlastníkom verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie zistí, že a) meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutoènosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa
posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto prípade
náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí producent, b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
12. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla
producentom alebo zásahom producenta, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody
a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí producent.
13. Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti zaplatiť v určenej lehote
stočné. Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd za čas poruchy
meradla, vypočíta sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd za príslušné obdobie alebo
jeho časť podľa množstva vypúšťaných odpadových vôd v porovnateľnom období minulého
roku. Ak ide o nové vypúšťanie odpadových vôd alebo zmenu vo vypúšťaní odpadových
vôd, podľa množstva vypúšťanej odpadovej vody v nasledujúcom porovnateľnom období,
prípadne iným spôsobom dohodnutým s producentom.

Článok 12
Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania
odpadových vôd verejnou kanalizáciou

1. Vlastník verejnej kanalizácie môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie

a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnej kanalizácii alebo na kanalizačnej prípojke,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí a majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) ak zariadenie producenta alebo spôsob odvádzania odpadových vôd je v rozpore
s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpeènosť osôb
alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny
v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
f) ak producent neumožní vlastníkovi verejnej kanalizácie prístup ku kanalizačnej prípojke,
g) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky,
h) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na
kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej vlastníkom verejnej kanalizácie, ktorá nesmie
byť kratšia ako tri dni,
ch) pri preukázaní neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
i) v prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
j) v prípade neplnenia iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú z tohto všeobecne
záväzného nariadenia alebo z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo zo
zmluvy uzavretej s vlastníkom verejnej kanalizácie.
k) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.
2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je oprávnený prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez predchádzajúceho upozornenia len v prípadoch uvedených v bode 1, písm. a až c). Inak musí splniť lehoty uvedené v § 32 zákona è.442/2002 Z.z.

Článok 13
Správne delikty

1. Orgány štátnej správy vykonávajúce dohľad podľa § 38 zákona č.442/2002 Z.z. uložia pokutu od 16 eur do 331 eur tomu, kto ako producent marí výkon dohľadu.
2. Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu od 99 eur do 33 193 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti podľa § 4, ods. 8 (poruší povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie), § 26 ods. 1 písm. c) a g) zákona (neoznámi zmeny, ktoré majú vplyv na odvádzanie odpadových vôd alebo neoznámi nové údaje, ktoré súvisia s odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou) § 27 ods. 1 a 2 zákona (ak poškodí alebo naruší prevádzku verejnej kanalizácie alebo nebude udržiavať porasty v ochrannom pásme verejnej kanalizácie).
3. Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu od 33 eur do 1 659 eur právnickej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 23 ods. 7 zákona (ak poruší zákaz vypúšťania do
verejnej kanalizácie obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd.
4. Konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad životného prostredia dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu došlo.
5. Za opakované protiprávne konanie uvedené v odsekoch 2 až 3 sa uloží pokuta až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokút uvedených v tomto ustanovení.
6. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak obvodný úrad životného prostredia neurčí v rozhodnutí dlhšiu lehotu splatnosti.
7. Výnos z pokút uložených obvodným úradom životného prostredia je príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených orgánmi štátnej správy vykonávajúcich dohľad podľa § 38 zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Článok 14
Priestupky

1. Priestupku na úseku verejných kanalizácií sa dopustí a) vlastník kanalizačnej prípojky, ak nezabezpečí opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady b) ten, kto vypúšťa do stokovej siete obsah žúmp a odpadové vody z domovej čistiarne odpadových vôd v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami podľa § 23 ods. 7, c) vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2, d) producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta podľa § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 3, e) ten, kto porušil povinnosti podľa § 19 ods. 5 a § 27 ( vykonáva zakázané činnosti v ochrannom pásme verejnej , kanalizácie alebo poškodzuje verejnú kanalizáciu ) f) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariadenie vydané podľa § 36 ods.7 písm. b) a c).
2. Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a), b), d) a e) uloží obvodný úrad životného prostredia pokutu od 16 € do 829 €.
3. Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c) a f) uloží obvodný úrad životného prostredia pokutu od 16 € do 331 €.

Článok 15
Záverečné ustanovenie


1).Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení „O verejnej kanalizácii, o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou a o poplatku za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou“ uznieslo na svojom riadnom zasadnutí dňa 08.04.2013 , Uznesením č. 7. Účinnosť nadobúda od   24.04.  2013.

 


                                                                                               Ing. Mária Majtánová
                                                                                                         starostka

 

 

 


VZN vyvesené na úradnej talibi v obci dňa:08.04.2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce dňa:08.04.2013
VZNschválené  OZ obce dňa:08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť dňa:24.04.2013


   


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388146

Úvodná stránka