Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č.4/2013 Obce Nitrianska Streda o ochrane pred povodňami

Schválené: 8.4.2013

Účinnosť: 24.4.2013

                                                  Obec Nitrianska Streda

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov, na základe
zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania na území obce Nitrianska Streda
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.4/2013
O OCHRANE PRED POVODŇAMI

I. časť
§ 1


Úvodné ustanovenia1. Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie
povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie
záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov
povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na
hospodársku činnosť.
2. Účelom Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianska Streda o ochrane pred povodňami(ďalej len VZN) je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám -podnikateľom a fyzickým osobám v obci Nitrianska Streda a tým vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a zdravia občanov a majetku pred účinkami a
následkami povodní.
3. Orgány ochrany pred povodňami, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia
a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo
zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon
o ochrane pred povodňami), všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku
ochrany pred povodňami a tohto VZN.
4. Obec Nitrianska Streda (ďalej len obec) plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými osobami, dobrovoľnými občianskymi
združeniami, správcami vodných tokov, správcami /vlastníkmi, užívateľmi/
vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.

§ 2
Základné pojmy

1. Povodňou sa rozumie:
a) prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom
bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z
koryta vodného toku už vylieva ,
b) stav, pri ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok
alebo topenia snehu do recipienta a dochádza k zaplaveniu územia
vnútornými vodami,
c) stav, pri ktorom z dôvodu odchodu ľadov, vzniku ľadových zátarás, ľadovej
zápchy a iných prekážok v koryte vodného toku hrozí vyliatie vody z koryta
vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,
d) stav, pri ktorom z dôvodu intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody
z topiaceho snehu dochádza k zaplavovaniu územia,
e) stav, pri ktorom z dôvodu poruchy alebo havárie vodnej stavby hrozí vyliatie
vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva.
2. Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná:
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo
rýchleho stúpania hladiny na vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným
odtokom vody,
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku s
predpokladom dosiahnutia stupňov povodňovej aktivity,
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte
vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavenom území,
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej
zátarasy, ľadovej zápchy alebo
g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom
toku.
3. Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo vzniku povodne alebo
povodeň už vznikla.
4. Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej
potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie,
kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.
5. Povodňou ohrozeným územím je spravidla
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalovýrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku:
1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo
vodnom toku,
2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
3. nebezpečenstvo chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok
alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie
vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,
c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo
zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.
6. Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň štátu, vyššiemu územnému
celku, obci a osobe na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas
III. stupňa povodňovej aktivity.

II. časť


§ 3
Riadenie a orgány ochrany pred povodňami


1. Orgány ochrany pred povodňami sú:
a) ministerstvo – ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie
zabezpečovacích prác,ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie
povodňových záchranných prác,
b) krajské úrady životného prostredia – vo svojich územných obvodoch robia
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, organizujú a riadia
záchranné práce,
c) obvodné úrady životného prostredia – vo svojich územných obvodoch robia
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, organizujú a riadia
záchranné práce,
d) obce – vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami, organizujú a riadia záchranné práce.
2. Vláda SR a orgány ochrany pred povodňami zriaďujú na výkon povodňovej
ochrany povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán. Povodňové
komisie sú:
a) Ústredná povodňová komisia,
b) krajská povodňová komisia,
c) obvodná povodňová komisia,d) povodňové komisie obcí.
3. Povodňové orgány medzi sebou navzájom spolupracujú za účelom komplexného
zabezpečenia opatrení pri ochrane pred povodňami.
4. Ústredná povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie
preventívnych opatrení ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej
štátnej správy a samosprávy na ochranu pred povodňami.
5. Zákon ponecháva povodňovým komisiám nižších stupňov právo samostatného
rozhodovania v otázkach ochrany pred povodňami, ale podmieňuje toto právo
tým, že pri rozsiahlejších povodniach, ktoré by postihli územné obvody
viacerých obcí, okresov alebo krajov, musí o potrebných opatreniach
rozhodovať nadriadený povodňový orgán.

III. časť
Opatrenia na ochranu pred povodňami


§ 4
Druhy opatrení na ochranu pred povodňami

 

1.Opatrenia na ochranu pred povodňami sú najmä:
a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná,hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadkovacia služba,
e) povodňové zabezpečovacie práce,
f) povodňové záchranné práce.
2.Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase
nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.
3. Preventívnymi opatreniami sú najmä technické a biotechnické opatrenia v
povodí, ktoré spomaľujú odtok vôd z povodia do vodných tokov, výstavba
retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na
prečerpávanie vnútorných vôd, úprava vodných tokov a ich nevyhnutná oprava a
údržba, ako aj budovanie poldrov.

§ 5
Povodňový plán

1. Povodňový plán je dokument organizačného charakteru a technického
charakteru, ktorý obsahuje úlohy a povinnosti orgánov ochrany pred
povodňami, správcov vodných stavieb a iných právnických osôb a fyzickýchosôb pri opatreniach na ochranu pred povodňami.
2. Povodňové plány sú povinné vypracúvať aj právnické osoby a fyzické osoby -
podnikatelia, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou; túto povinnosť
ukladá obec Nitrianska Streda týmto všeobecne záväzným nariadením. Tieto plány
tvoria súčasť Povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Streda.

§ 6
Povodňové prehliadky

1. Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či na vodných tokoch, na
vodohospodárskych dielach a na iných objektoch na vodných tokoch, ako aj
v chránených a zátopových územiach a objektoch na týchto územiach nie sú
nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť nebezpečenstvo povodne.
2. Povodňové prehliadky vykonávajú správcovia vodných tokov v súčinnosti
s povodňovými orgánmi, vlastníkmi, správcami a užívateľmi vodohospodárskych
diel a iných objektov na vodných tokoch podľa povodňových plánov najmenej
raz za rok. Povodňové prehliadky sa môžu vykonávať súčasne s uskutočňovaním
odborného technicko-bezpečnostného dohľadu na vodohospodárskych
stavbách.
3. Povodňové prehliadky sa vykonávajú aj bezprostredne po povodni na účely
upresnenia rozsahu škôd, zhodnotenia účinnosti vykonaných opatrení v čase
povodne a na účely zistenia nedostatkov v zátopových územiach v súvislosti s
prechodom povodňových prietokov.

 

§ 7
Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba

1. Predpovednápovodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné
orgány právnické osoby o možnosti vzniku povodne a o jej ďalšom nebezpečnom
vývoji. Túto službu zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav
v Bratislave podľa pokynov ministerstva.
2. Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom
povodne v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku.
Upozorňuje povodňové orgány a ostatné orgány a právnické osoby na vývoj
povodňovej situácie a odovzdáva správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie
a riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. Hlásnu a varovnú službu
organizujú a zabezpečujú orgány povodňovej ochrany.
3. V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:
a) správca vodného toku:
- príslušnému krajskému úradu ŽP, obvodnému úradu a obciam,
- nadriadenému rezortnému orgánu (ministerstvu),
-SHMÚ
b) miestna štátna správa a samospráva:
- povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec – obvodný úrad, obvodný úrad –
krajský úrad, krajský úrad – MV SR)
- obci (mestu), ktoré ležia nižšie pri vodnom toku,
- správcovi vodného toku
- právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace
s ochranou pred povodňou,
ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenia nepretržitej
činnosti, ktorú zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.

§ 8
Hliadkovacia služba1. Hliadkovacia služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné

na výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu
opatrení na ochranu pred povodňami.
2. Hliadkovaciu službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne
správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych
diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce
v čase ohrozenia.
3. Hliadkovú službu vykonávajú vždy dvaja členovia, ktorí dohliadajú na im
vyznačené povodňové úseky. Úlohou hliadok je sledovať výšku vodnej hladiny,
stav ochrannej hrádze, zisťovať priesaky, vyvieranie vody a iné negatívne javy
a hlásiť zistenú situáciu tomu orgánu, ktorý ich poveril vykonávaním hliadkovej
služby. Pri výkone služby člen hliadky nosí pásku na rukáve s označením
„Povodňová služba“, čo mu dáva právomoc verejného činiteľa.


§ 9
Povodňové zabezpečovacie práce
1
1. Povodňové zabezpečovacie práce sú technické opatrenia na prevenciu
a ochranu pred povodňami na vodných tokoch, na vodohospodárskych dielach
a iných objektoch na vodných tokoch, ako aj na chránených a zátopových
územiach vrátane zásahov na neškodný odchod ľadov v korytách vodných tokov.
V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:
a) odstraňovanieprekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd,
b) ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom
a o ochranu proti preliatiu koruny hrádze,
c) ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšaním,
poškodzovaním pred zosuvmi,
d) narúčanie ľadových celín a zátarás,
e) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách,
f) uzavieranie prietrží,
g) odvádzanie vôd zo zaplaveného územia,
h) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd,
i) budovanie druhotných ochranných línií,
j) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov,
k) zriadenie provizórnych zanesených korýt vodných tokov,
l) opatrenia proti spätnému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách
a cestných priepustoch,
m) opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými látkami.
2. Povodňové zabezpečovacie práce vykonávajú správcovia vodných tokov. Pokiaľ
ide o riadenie týchto prác, posilňuje zákon jeho centrálne aspekty (ústredné
riadenie) tým, že povodňové zabezpečovacie práce vykonávané správcami
(vlastníkmi, užívateľmi) vodných tokov ústredne riadi a kontroluje ministerstvo.

§ 10
Povodňové záchranné práce

1. Povodňové záchranné práce sú opatrenia na záchranu životov, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne,
počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou
zaplavených územiach.
2. Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad
v sídle kraja. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo
Hasičského záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec, obvodný
úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.
3. Povodňovými záchrannými prácami sú:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu
úrody ohrozenejpovodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia
povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblastí, ktoré boli povodňou odrezané,
vrátane výstavby provizórnych mostných objektov a lávok,
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu
a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
f) evakuácia,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie
uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňou,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a iných objektov, verejných priestranstiev
a z komunikácií,
j) zabezpečenie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich sanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva
a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred
povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného
úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu
počas mimoriadnej situácie.
4. Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa
povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej
aktivity.

§ 11
Stupne povodňovej aktivity

1. Stupnepovodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne,
viazanú na stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch a na
vodných stavbách pri povodňovej situácii. V povodňovom pláne sú určené tieto
stupne povodňovej aktivity:
a) I. stupeň - stav bdelosti
b) II. stupeň - stav pohotovosti
c) III. stupeň - stav ohrozenia
2. Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu
vodného toku alebo z vlastného podnetu:
a) starosta obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí
apre územie obvodu,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré
pretekajú dvoma a viacerými územnými obvodmi kraja, ak ich predtým
nevyhlásili prednostovia obvodných úradov životného prostredia,
d) minister životného prostredia SR na hraničných úsekoch vodných tokoch, ak
tým nepoveril iný orgán ochrany pred povodňami.
3. Stav bdelosti nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej
tendencii vody na vodnom toku. Spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta
a dosiahne pätu hrádze.
Na nehrádzových vodných tokoch, ak hladina vody stúpa a blíži sa
k brehovej čiare.
b) pri očakávanom zvýšení odtoku topiaceho sa snehu podľa meteorologických
predpovedí,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je vyššie
ako hladina vnútorných vôd.
4. Stav pohotovosti sa vyhlasuje:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej
tendencii vody vo vodnom toku. Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda
z koryta dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) ma začiatku topenia snehu, ak podľa predpovedí možno očakávať rýchlestúpanie hladín vodných tokov, alebo pri očakávanom odchode ľadov,
c) pri vnútorných vodách, ak nepretržitým prečerpávaním vody sa dodrží
maximálna hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom.
5. Stav ohrozenia sa vyhlasuje:
a) na vodných tokoch pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom
pláne. pri nižšom stave vody, ak na ohradzovanom vodnom toku stav
pohotovosti trvá 20 dní alebo ak začne premokať hrádza, prípadne ak
nastanú iné nepredvídané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody väčšieho
rozsahu. Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda vystúpi z koryta
a môže spôsobiť značné škody,
b) pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových
zátarasov, alebo ak s zátarasy začali tvoriť,
c) pri vnútorných vodách, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri
jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú
manipulačným poriadkom,
d) ak sa voda preleje cez hrádze alebo k sa hrádze pretrhnú alebo pri záplave
spôsobenej ľadovýmizátarasami.
6. Stav bdelosti zaniká:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, ak voda vo
vodnom toku má klesajúcu tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je
nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody je možné odvádzať
samospádom.
7. Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva:
a) ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne
alebo ak pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav
pohotovosti alebo stav ohrozenia,
b) ak voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevažnej miere odvedená do
vodného toku a ak sa vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie
vzniku škôd.

 

IV. časť
Úlohy obce, právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických
osôb na úseku ochrany pred povodňami


§ 12
Úlohy obce na úseku ochrany pred povodňami

1. Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na
území obce.
2. Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom
životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov
a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce.
3. Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany
pred povodňami tieto činnosti:
a) v oblasti prevencie
• usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred
povodňami,
• spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov,
správcom drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní,
prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,
• spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky
významných vodnýchtokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu
povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní
opatrení na ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území obce,
ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny
prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne,
• spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení
na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych
opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú
retenčnú schopnosť povodia lebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody
v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia
intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom a ich vlastníkmi, správcami alebo
užívateľmi,
. •spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok, alebo
jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie
obvodnému úradu životného prostredia,
. • ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať
a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej
osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá
ich k povodňovému plánu obce,
. • vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú
povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb -
podnikateľov podľa predchádzajúceho bodu,
. •zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu
obce a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred
povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o
rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje obvodný úrad životného
prostredia,
. • zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu
pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne
uskladnenie a udržiavanie,
. • oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo
užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom
vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho
inundačnom území alebo v území ohraničenom záplavovou čiarou povodne so
strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré je pravdepodobne
ohrozené povodňami,
. • zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú
cez katastrálne územie obce.
b) počas povodňovej situácie:
.• vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej
aktivity pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného
toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu ainformuje o tom bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad
alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský
a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
.• upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,
.• zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa
povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná
samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej organizácii so správcom
vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne so správcom drobného
vodného toku,
.• dohliada aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na
území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu
pred povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác,
.• vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane prd
povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov,
.• ukladá povinnosť osobne poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas
povodňovej situácie,
.• vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie
priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu
životného prostredia,
• operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu
pred povodňami.
c) popovodni
• zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku
činnosť na povodňou zaplavenom území,
• vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli
v katastrálnom území obce,
• vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného prostredia.
Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu
pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
tieto činnosti:
a) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo
poverenej osobe informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie
informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii
predbežného hodnotenia povodňového rizika,
b) poskytnesprávcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo
poverenej osobe podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu
mapy povodňového rizika,
c) koordinuje povoľovanie stavieb a určenie regulatív priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne
zóny s opatreniami na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v schválenom
pláne manažmentu povodňového rizika,
d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách
povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri
najbližšom preskúmavaní schváleného územného plánu podľa osobitného predpisu;
ak obec nemá spracovaný územný plán obce využíva mapy povodňového ohrozenia
v činnosti stavebného úradu,
e) žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie
návrhu rozsahu inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu
inundačného územia na obstaranie územného plánu obce alebo územného plánu
zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho zmeny alebo doplnku,
f) spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s
poverenými osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní a aktualizácii plánu
manažmentu povodňového rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na
ochranu pred povodňami situovaných na území obce, ktoré spomaľujú odtok
vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením
povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce
pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred
zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované
na území obce.
5. Obec okrem úloh podľa odsekov 3 a 4
a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie
životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia
povodňou a ihneď o tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko
integrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru, obvodný úrad životného prostredia, správcu
vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,
b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru
potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác
podľa osobitného predpisu,
c) poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi
spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu,
d) určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu a dokumentáciu
určeného inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania.

§ 13
Úlohy fyzickýchosôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami

1. Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby
povinné:
a) umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania
zabezpečovacích prác a záchranných prác,
b) prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možností a síl
osobnou a vecnou pomocou na ochranu ľudských životov a majetku pred
povodňami,
c) spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadiť sa príkazmi príslušných
povodňových orgánov.
2. V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne fyzické osoby a právnické
osoby sú povinné na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:
a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie
a iné potrebné prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach zameraných na ochranu
a záchranu ľudí, majetku ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov
povodní,
c) strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.
3. Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby
povinné:
a) občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových
plánov povinní v čas povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase
na určené miesto,
b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno
v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou
v zmysle Zákonníka práce.
4. Správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností pri vodných tokoch sú povinní
urobiť opatrenia, ktoré im uložil príslušný povodňový orgán na zamedzenie
a zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne, ak to
podľa platných predpisov nie je povinnosťou iného. Obdobne vykonávajú aj
zabezpečovacie práce na objektoch v ich správe.
5. Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch
alebo zátopovýchúzemiach plnia primerane úlohy správcov (vlastníkov,
užívateľov) vodohospodárskych diel pri ochrane pred povodňami investor
a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku
svojej činnosti.
6. Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť
nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.

§ 14
Povinnosti pri zabezpečovaní hlásnej a varovnej povodňovej služby

1. Obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v prípade ak vznikne
povodňová situácia na určitom úseku vodného toku zaktivizovať povodňový
orgán, vykonať varovanie všetkých, ktorí sú povodňou ohrození a podať potrebné
informácie.
2. Orgány, správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) diel pri
stúpaní vody a pri prekročení určeného stavu hladiny vodného toku posielajú
varovné povodňové správy viackrát denne vrátane nočných hodín.
3. Príjemca varovných povodňových správ po prijatí varovnej správy o možnosti
vzniku povodňového nebezpečenstva je povinný ihneď podľa povodňových plánov
vykonať všetky opatrenia na odstránenie nebezpečenstva hroziaceho z povodne
a súčasne varovať fyzické osoby a právnické osoby v pôsobnosti svojho územia
pred nebezpečenstvom povodne. Súčasne odovzdávajú správy a hlásenia
povodňovým orgánom vyššieho stupňa, a aby mohli hodnotiť situáciu, prípadne
riadiť opatrenia, keď na to nepostačujú vlastnými silami a prostriedkami
v ochrane pred povodňami.
4. Správca vodného toku alebo správca (vlastník, užívateľ) vodohospodárskeho
diela je povinný príslušnej obci bezodkladne oznámiť povodňovú situáciu
a informovať o vývoji situácie na vodnom toku.

§ 15
Náklady spojené s ochranou pred povodňami

1. Orgány, fyzické osoby a právnické osoby znášajú náklady, ktoré im vznikajú
vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku (majetku v ich správe alebo
užívaní) pred povodňami.
2. Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych
dielach uhrádzajú ich správcovia (vlastníci, užívatelia).
3. V ostatných prípadoch pri nákladoch zabezpečovacích prác pred povodňami,
vzniknutých škodách, záchranných prácach sa riadi ustanoveniami §§ 42 – 45
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a jeho vykonávacou vyhláškou.

V. časť
Povodňové orgány obce


§ 16
Miestna povodňová komisia

1. Obec zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami „Miestnu
povodňovú komisiu v Nitrianskej Strede“ ( ďalej len „MPK“).
2. MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne:
a) riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce,
b) vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany
pred povodňami; tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa zákona SNR č.
387/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov,
c) spracúva správy o povodňovej situácii na území obce a predkladá ich
obvodnému úradu,
d) vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti; v
časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané
opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby ich
riešenia.
3. Úlohy MPK:
a) prerokúva a pripomienkuje „Povodňový plán záchranných prác obce“
a navrhuje jeho zmeny a doplnky,
b) kontroluje ako fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov
a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti
ochrany pred povodňami,
c) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi,
usmerňuje a koordinuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb, ktoré
sa zúčastňujú záchranných prác.
4. MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne najmä:
a) vyžaduje v prípade potreby pomoc od obvodného úradu, okresného
Hasičského a záchranného zboru, policajného zboru ak vlastné sily a prostriedky
nestačia,
b) eviduje vyhlásenie a odvolanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,
c) eviduje všetky hlásenia, správy a informácie o povodňovej aktivite a prijaté
opatrenia,
d) zisťuje, eviduje a vyhodnocuje výšku povodňových škôd, ktoré vznikli na
území obce,
e) vyžaduje v prípade nevyhnutnej potreby povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb prispieť na plnenie všeobecnej povinnosti pri ochrane pred
povodňami,
f) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické osoby a právnické
osoby naúzemí obce a obvodný úrad,
g) zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom,
užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch pri
zabezpečovacích prácach ak na tieto nestačia vlastnými silami.

§ 17
Zloženie miestnej povodňovej komisie

1. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, členov a vedúceho
technického štábu.
2. Predsedom komisie je starosta obce, podpredsedom je zástupca starostu
obce, tajomníkom je zamestnanec obecného úradu, vedúcim technického štábu je
veliteľ obecného hasičského zboru a členmi sú občania a určení zástupcovia
právnických osôb, ktoré majú sídlo na území obce.
3. Zloženie miestnej povodňovej komisie tvorí prílohu tohto VZN a je súčasťou
„Povodňového plánu záchranných prác obce“.

§ 18
Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie

1. MPK uvádza do činnosti starosta obce, v čase jeho neprítomnosti zástupca
starostu obce.
2. Komisia vykonáva svoju činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda
komisie podľa potreby, v prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa
povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania komisie
určuje jej predseda.
Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schváleného „Povodňového plánu
záchranných prác obce“ a kontroluje ako ich príslušné orgány, fyzické osoby
a právnické osoby plnia.
3. Rokovania komisie sú neverejné.
4. So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovanie prizvať ďalšie osoby,
ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná.
5. Rokovanie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
6. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšinyprítomných členov.
7. V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie
zastupovať ním poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy
osobne, pričom zo zastupovania vznikajú práva a povinnosti zastúpenému.
8. O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie
záznam, ktorý zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého
stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
9. V čase medzi rokovaniami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže
rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie. Tieto
opatrenia musia byť prerokované a schválené na najbližšom rokovaní komisie.
10.Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä
prípravu podkladov na rokovania vykonáva tajomník komisie v spolupráci
s členmi komisie.
11.Výdavky spojené s činnosťou komisie a technického štábu komisie sa
uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.
12.Stanovišťom MPK a technického štábu MPK je Obecný úrad v Nitrianskej Strede. 038/5310124.

§ 19
Predseda miestnej povodňovej komisie

1. Predseda komisie:
a) riadi prácu komisie,
b) informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie
a vykonaných opatreniach,
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie
a vykonaných opatreniach,
d) kontroluje plnenie uznesení komisie,
e) vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK.
2. Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda
komisie.

§ 20
Technický štáb miestnej povodňovej komisie

1. Technickýštáb MPK je odborným, poradným a výkonným orgánom MPK.
2. Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa
povodňovej aktivity. Zároveň pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení
a vykonáva ich.
3. Vedúceho technického štábu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
4. Zloženie technického štábu MPK tvorí prílohu tohto VZN a je súčasťou
„Povodňového plánu záchranných prác obce“.

 

§ 21
Úlohy technického štábu miestnej povodňovej komisie

Technický štáb MPK plní nasledovné úlohy:
1. Sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje MPK opatrenia, ktoré je potrebné
prijať na zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác
alebo záchranných prác.
2. Navrhuje MPK, aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli:
a) zapojení občania a právnické osoby,
b) privolané sily a prostriedky susedných obcí,
c) prostredníctvom obvodného úradu privolané sily a prostriedky Armády SR
a vojsk MV SR,
d) zapojení správcovia vodných tokov, resp. správcovia (vlastníci, užívatelia)
vodohospodárskych diel.
3. Podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác.
4. Zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov
a objektov.
5. Zabezpečuje prostredníctvom hasičskej jednotky čerpanie vody zo
zaplavených objektov.
6. Koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území obce
zúčastňujú týchto prác.

 

VI. časť
Zodpovednosť za porušenie povinností


§ 22
Správne delikty

Obvodný úrad životného prostredia ukladá v zmysle § 46 zákona č. 7/2010
Z.z. o ochrane pred povodňami pokuty za porušenie povinností ustanovené týmto
zákonom.

§ 23
Priestupky
1. Priestupky na úseku ochrany pred povodňami upravené v § 47 ods. 1 písm. a) až
l) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami prejednáva obce a uloží za
ne pokutu do 1 700 eur.
2. Výnos pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.
3. Priestupky na úseku ochrany pred povodňami upravené v § 47 ods. 2 písm. a) až
j) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami prejednáva obvodný úrad
životného prostredia a uloží za ne pokutu do 1 700 eur.
4. Výnos pokút uložených obvodným úradom životného prostredia je príjmom
štátneho rozpočtu.

VII. časť.
§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. TotoVšeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianska Streda o ochrane pred povodňami nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred povodňami a zákona o
obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
vydaných na úseku ochrany pred povodňami.
2. Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé
alebo prechodné bydlisko) na území obce, úzko spolupracujú s orgánmi
povodňovej ochrany pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami
vyplývajúcich z platnej právnej úpravy na úseku ochrany pred povodňami a z
tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede .Aktualizácia telefónnych čísiel a zmeny adries
a názvov povodňových orgánov nepodlieha schváleniu Obecným
zastupiteľstvom.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianska Streda o ochrane pred povodňami bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskej Strede dňa 08.04.2013, uznesením č.6 a nadobúda účinnosť dňom  24.04.2013.


                                                                        Ing. Mária Majtánová
                                                                            starostka obce

 

 

 VZN vyvesenéna úradnej tabuli v obci:08.04.2013
VZN zvesené z úradnej tabule v obci :08.04.2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce:08.04.2013
VZN schválené dňa:08.04.2013
VZN nadobúda účinnosť:24.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č.1

Zloženie miestnej povodňovej komisie tvorí prílohu tohto VZN a je súčasťou
„Povodňového plánu záchranných prác obce“.

Miestna povodňová komisia:
Ing. Mária Majtánová, Nitrianska Streda č.205       -predseda MPK
Mgr. Viera Chudá, Nitrianska Streda č. 284            - podpredseda MPK
Ing.Miroslav Kohút, Nitrianska Streda č. 215          - tajomník MPK
Darina Gričová, Nitrianska Streda č.  232               - člen MPK
Ing.Janka Marková, Nitrianska Streda č. 311           - člen MPK
Ján Kúnovský, Nitrianska Streda č. 31                    - člen MPK
Mgr.Miroslav Ivácek, Nitrianska Streda č.14           - člen MPK
Štefan Remeň, Nitrianska Streda č. 181                   - člen MPK

 

 

 

 

 

 

 


Príloha č.2

      ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV ZÁCHRANNÝCH PRÁC PRÁVNICKÝCH OSôB A FYZICKÝCH OSôB PODNIKATEĽOV NA ÚZEMÍ OBCE NITRIANSKA STREDA

       Povodňový plán obce je spracovávaný na základe podkladov uvedených v jednotlivých povodňových plánoch právnických osôb na území obce Nitrianska Streda Jedná sa o:

1) Miroslav Pavelka, M.A.Bazovského 2345/6, 955 01 Topoľčany prevádzka IN MEZZO Nitrianska Streda č.53,
2) Ivan Bajcar-HERBA, Nitrianska Streda č.129
3) Poľnohospodárske družstvo Tríbeč Nitrianska Streda, Družstevná 792/73, 956 17 Solčany,
4) Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1-Archív MV SR,
5) Svoreň Stanislav, Piešť I. 214, 962 12 Detva
6) Rudolf Gogora,Nitrianska Streda č. 301
7) COOP JEDNOTA, Stummerova 5, 955 01 Topoľčany,
8) Mária Mičudová-Potraviny MIMA, Nitrianska Streda č. 185
9) MAJTÁN, s.r.o., Nitrianska Streda č.317
10) Štefan Remeň-REMA, Nitrianska Streda č.73
11) Evanjelická cirkev a.v. Farský úrad, 956 16 Nitrianska Streda č. 81
12) Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitrianska Streda č. 113
13) AUTOPETO s.r.o., Nitrianska Streda č. 312
14) ASTINA, s.r.o. Nitrianska Streda č. 320
15) Mgr. Lucia Masaryková, Nitrianska Streda č.190


        Povodňové plány fyzických a  právnických osôb sú súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce Nitrianska Streda  a uvedené organizácie sú povinné ich obci predložiť každoročne do 31. júla.


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388085

Úvodná stránka