Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN o miestnych daniach

Účinnosť: 1.1.2016

Schválené 14.12.2015

Účinnosť od 1.1.2016

Obec Nitrianska Streda v súlade s ustanovením      § 6 ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods. 4,5,6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3,4,7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č.      582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov      v y d á v a

V Š E O B E C N E                Z Á V Ä Z N É                N A R I A D E N I E
O B C E           Nitrianska Streda
č. 2     /2016
o Miestnych      daniach    
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území obce Nitrianska Streda v zdaňovanom období.
PRVVÁ ČASŤ:
Predmet dane:
§1
Predmetom miestnych daní je:
e) daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov,
          daň zo stavieb,
          daň z bytov
f) daň za psa
g) daň za užívanie verejného priestranstva
h) daň za nevýherné hracie prístroje
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ      Z      NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane
(1) Hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 je:
a)         Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady           0,8374 Eur/m2,
b)         Trvalé trávnaté porasty           0,0726 Eur/m2.                   
c)           Stavebné pozemky      13,27 Eur/m2,
d)           Záhrady      1,32 Eur/m2 ,
e)           Zastavané plochy a nádvoria      1,32 Eur/m2,
f)              Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov      1,32 Eur/m2.
§ 3
Sadzba dane
(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
-ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,50 %,
-trvalé trávne porasty 0,60 %
- stavebné pozemky, 0,40%
-záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 0,60 %,
-lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,50 %.
Daň zo stavieb
§ 4
Sadzba dane
(2) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,099 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,066 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) 0,066 Eur      za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,20 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 1,161 Eur za každý aj začatým m2 zastavanej plochy,
f) za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu 0,829 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) na 0,132 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
(3) Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v § 4 ods. 1a) tohto všeobecne záväzného nariadenia je pri viacpodlažných stavbách 0,024 Eur za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§5
TRETIA ČASŤ
Daň z bytov
2) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca      bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce, alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve VÚC.
Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovník dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň rušia do výšky spojho podlielu na dani.
§ 6
Sadzba dane

(2) Ročná sadzba dane      z bytov na území obce Nitrianska Streda je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:
a) za byty 0,082 Eur
b) za nebytové priestory 0,066 Eur
§ 7
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a zaniká 31. 12. zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, nájom alebo užívacie právo k nehnuteľnosti. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru s výnimkou vydraženej nehnuteľnosti – posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Po nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením je lehota podania priznania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
ŠTVRTÁ      ČASŤ
DAŇ      ZA      PSA
§ 8
Predmet dane
(3) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(4) Predmetom dane za psa nie je:
d) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
e) pes umiestnený v útulku zvierat
f) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 9
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 10
Sadzba dane
Sadzba dane je      4,00 Eur za jedného psa a kalendárny rok.

PIATA ČASŤ
DAŇ      ZA      UŽÍVANIE      VEREJNÉHO      PRIESTRANSTVA
§ 9
Predmet dane a správa dane
1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva vo vlastníctve obce slúžiace na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

(2.)Správu nad touto daňou pre územie obce Nitrianska Streda vykonáva obec Nitrianska Streda.

3) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nitrianska Streda, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
1. hlavné (štátne) a      všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v      celej svojej dĺžke a      šírke od krajnice po krajnicu, vrátane prícestných zelených pásov na celom území obce
2. vybudované chodníky, vjazdy k      rodinným domom, upravené plochy, parkoviská, park Nitrianska Streda, verejná zeleň na celom území obce,
3. autobusové nástupištia,      športový areál, detské ihrisko,
4. všetky neknihované parcely v      zastavanom území obce.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.
(4) Osobitným      užívaním      verejného      priestranstva      sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a      iných atrakcií.
c/ umiestnenie skládky
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
e/ trvalé parkovanie vraku vozidla mimo stráženého parkoviska

§ 10
Daňovník
(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 11
Základ dane
(2) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
§12
Sadzba dane

Sadzba      dane      za užívanie      verejného priestranstva na území obce Nitrianska Streda je za      každý aj      začatý m2      osobitne      užívaného verejného priestranstva a      za každý aj začatý deň:
a/ 0,17 € za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ 0,83 € za umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu,      zariadenia lunaparku a      iných atrakcií.
c/ 0,17 € za umiestnenie skládky
d/ 0,03 € za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
e/ 0,33 € za trvalé parkovanie vraku vozidla mimo stráženého parkoviska
f/ 1,00 € za prenájom predajného miesta pred KD Nitrianska Streda, parc.č.34/54-ambulantný predaj.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§14
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a      platenie dane

(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Nitrianskej Strede a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá      má      alebo      môže      mať      vplyv      na      výšku      stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný do 3 dní oznámiť Obecnému úradu v Nitrianskej Strede skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(2) Obec vyrubí miestnu daň rozhodnutím, iba ak užívanie verejného priestranstva trvá viac ako jeden deň.. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v      jednej splátke. Daň za ambulantný predaj sa platí v hotovosti do pokladne Obce Nitrianska Streda v deň začatia užívania verejného priestranstva.

 

ŠIESTA      ČASŤ
D A Ň           Z A           N E V Ý H E R N É           H R A C I E           P R Í S T R O J E
§ 15
Predmet dane a správa dane
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
(2) Nevýherné hracie prístroje sú:    
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry
(4) Správu dane vykonáva obec Nitrianska Streda, na ktorej území sa nevýherné hracie prístroje prevádzkujú.
§ 16
Daňovník a základ dane
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 17
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 66,- €.
§ 18
Zdaňovacie obdobie
(1) Zdaňovacím obdobím dane za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1)Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
§ 20
Vyberanie daní

(1) Daňovník je povinný označiť nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto identifikačných údajov:
(a) obchodné meno alebo názhov prevádzkovateľa, sídlo, IČO,
(b) sídlo prevádzky, kde je nevýherny hrací prístroj umiestnený,
(c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherneho hracieho prístroja,
(d) druhove označenie a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
(e)      identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja pridelené správcom dane.
(2) Daňovník je povinný viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu nevýherných hracích prístrojov.
SIEDMA ČASŤ
§ 21
Vyrubovanie dane

                          Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur sa nebude vyrubovať.
OSMA ČASŤ
§ 22
Spoločné priznanie k vybraným miestnym daniam

(1)Daňovník podáva za všetky vybrané miestne dane jedno spoločné priznanie, ktoré majú zdaňovacie obdobie kalendárny rok ( daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje).
Čiastkové priznanie: sa podáva ak pri niektorej miestnej dani nastali zmeny oproti riadnemu podanému priznaniu, ktoré ovplyvnia daňovú povinnosť ( napr. Kúpa nehnuteľnosti alebo psa, predaj nehnuteľnosti, úhyn psa a pod.).
Pri dani z nehnuteľnosti sa neprihliada na zmenu skutočností ovplyvňujúcich daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu roka a čiastkové priznanie sa podáva do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade ostatných miestnych daní sa čiastkové priznanie bude podávať správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti a správca dane vyrubí pomernú časť dane pripadajúcu na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia samostaným rozhodnutím.
Splatnosť a platenie dane v splátkach
Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa,      dane za nevýherné hracie prístroje      v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.
§ 23
Spoločné ustanovenie
Ostatné náležitosti miestnych daní sú upravené v zákone č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
§ 24
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 2/2012 , a Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 2/2012,v tých častiach, aktoré boli upravené vo VZN č.9/2013, v ostatných zostáva bezo zmeny.
(2) Na      tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Nitrianska Streda sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Strede dňa      
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 

                                                                                     Ing. Mária Majtánová
                                                                                         starostka obce                                                                     

 

Vyvesené dňa:    30.11.2015         
 


webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

5388087

Úvodná stránka