Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Úvodná stránka Nitrianska streda

Aktuálne oznamy

POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018Vytlačiť
 


 
 

Vývoz KO 2019Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vývoz KO 2019.xlsx vývoz KO 2019.xlsx (72.5 kB)

 
 

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 10.11.2018Vytlačiť
 

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 10.11.2018 v Nitrianskej Strede

Počet okrskov: 1

Počet zvolených starostov: 1

Počet zvolených poslancov: 7

Počet voličov: 643

Odvolilo voličov: 452

 

 

 

Zvolený starosta s počtom platných hlasov 239 Ing. Mária Majtánová       

 

1. Juraj Bajcar, 51 r., Komunistická strana Slovensko, počet platných hlasov 38

2. Viera Chudá, Mgr., 58 r., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 173

3. Mária Majtánová, Ing., 49 r., nezávislá kandidátka , počet platných hlasov 239

 

Zvolení poslanci podľa počtu platných hlasov:

 

Eva Piačeková, DiS., 60 r., SMER – sociálna demokracia, počet platných hlasov 292

Viera Chudá, Mgr., 58 r., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 267

Roman Globan, 45 r., Slovenská národná strana, počet platných hlasov 262

Darina Gričová, 59 r., Slovenská národná strana, počet platných hlasov 254

Štefan Katrík, Ing., 59 r., nezávislý kandidát, počet platných hlasov  236

Jozef Piaček, Mgr.,36 r.,učiteľ, Komunistická strana Slovenska,počet platných hlasov 222

 Eliška Nawal, Ing., 30 r, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 215

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

Lucia Krošláková, Mgr., 30 r., nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 171

Štefan Košecký, 60 r., Komunistická strana Slovenska, počet platných hlasov  157

Monika Remeňová, Mgr., 41 r., Slovenská národná strana, počet platných hlasov 152

Stanislav Zvala, 50 r., Komunistická strana Slovenska, počet platných hlasov 151

Vladimír Jakubík, 57 r., Komunistická strana Slovenska, počet platných hlasov 84

 

 

    


 
 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOVVytlačiť
 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

 

Pre voľby  do obecného zastupiteľstva

 v Nitrianskej Strede

 

 

 

 

 

Obec Nitrianska Streda  u v e  r e j ň u j e  podľa  § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach  výkonu   volebného  práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších  predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných  pre voľby do  obecného zastupiteľstva  podľa  jednotlivých volebných obvodov:

 

Volebný obvod číslo 1

 

1.   Roman Globan, 45 r., technik, Slovenská národná strana

2.   Darina Gričová, 59 r., účtovníčka, Slovenská národná strana

3.   Viera Chudá, Mgr., 58 r., stredoškolská učiteľka, nezávislá kandidátka

4.   Vladimír Jakubík, 57 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska

5.   Štefan Katrík, Ing., 59 r.,  súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

6.   Štefan Košecký, 60 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska

7.   Lucia Krošláková, Mgr., 30 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka

8.   Eliška Nawal, Ing., 30 r., rodičovská dovolenka, nezávislá kandidátka

9.   Jozef Piaček, Mgr., 36 r., učiteľ, Komunistická strana Slovenska

10. Eva Piačeková, DiS., 60 r., učiteľka, SMER – sociálna demokracia

11. Monika Remeňová, Mgr., 41 r., personalistka, Slovenská národná strana

12. Stanislav Zvala, 50 r., kuchár, Komunistická strana Slovenska

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov 

 

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

 

 

 

Pre voľby starostu obce

Nitrianska Streda

 

 

 

 

Obec Nitrianska Streda  u v e r e j ň u j e podľa  § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  starostu obce:

 

 

1. Juraj Bajcar, 51 r., SZČO – obchodný zástupca, Komunistická strana Slovensko

2. Viera Chudá, Mgr., 58 r., stredoškolská učiteľka,  nezávislá kandidátka

3. Mária Majtánová, Ing., 49 r., starostka obce, nezávislá kandidátka                                                                                                  

 

 

 

 


 
 

ZMENA úradných hodínVytlačiť
 

            Pondelok:    7.00 hod.  - 15.00 hod. 

            Utorok:         NESTRÁNKOVÝ DEŇ

            Streda:         7.00 hod. - 17.00 hod.

            Štvrtok:        7.00 hod. - 15.00 hod

            Piatok:          7.00 hod. - 12.00 hod

 

            Obedná prestávka 12.00 hod. - 12.30 hod.

 

                           


 
 

Voľby - oznamVytlačiť
 

 

                   OBEC NITRIANSKA  STREDA

        956 16  NITRIANSKA STREDA  1    

                         

      

V Nitrianskej Strede dňa 11.9.2018

 

                                                                         

 

       

 

 

Odovzdávanie kandidátnych listín pre Voľby do orgánov samosprávy 10.11.2018

 

 

Obec Nitrianska Streda oznamuje, že kandidátne listiny na post starostu obce a poslancov OZ je možné podávať  do 11.9.2018 do 23,59 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie

 

 

Mgr. Klaudii Remeňovej

Tel.: 0911 256 665

e-mail.: obecns@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Oznámenie o zámeru prevodu majetku - nehnuteľnosti Vytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení zámeru prevodu majetku Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (206.9 kB)

 
 

Prerušenie distribúcie elektriny- oznam !Vytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie volby 30,80002.pdf volby 30,80002.pdf (158.3 kB)
Súbor na stiahnutie volby 2018 -2.pdf volby 2018 -2.pdf (186.6 kB)
Súbor na stiahnutie Volby 3.pdf Volby 3.pdf (149.9 kB)
Súbor na stiahnutie volby 4.pdf volby 4.pdf (143.5 kB)

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vyhláška0001.pdf vyhláška0001.pdf (365.1 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0002.pdf vyhláška0002.pdf (444 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0003.pdf vyhláška0003.pdf (343 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0004.pdf vyhláška0004.pdf (340.7 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0005.pdf vyhláška0005.pdf (537.1 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0006.pdf vyhláška0006.pdf (512.8 kB)

 
 

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Scan  Výzva.pdf Scan Výzva.pdf (387.3 kB)
Súbor na stiahnutie Scan Výzva 1.pdf Scan Výzva 1.pdf (180.7 kB)

 
 

Začatie realizácie projektu Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nitrianska Streda Vytlačiť
 


 
 

Schválené VZN- ÚP obce Nitrianska StredaVytlačiť
 

 

 

Číslo: OZ  2/2018                                                                                        Vyvesené:

                                                                                                                      Zvesené:

                                                                                                                      Podpis:

                                                                                                                      Pečiatka:

 

 

 

 

 

1

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

z 12.4.2018

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

 Nitrianska Streda

 

 

            Obecné zastupiteľstvo Nitrianska Streda sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

 

 

Čl. 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1/         Územný plán obce Nitrianska Streda – vypracovaný pre územie obce Nitrianska Streda  je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. ............/2018 z............2018

 

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce , či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

 

 

Čl. 2

 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Nitrianska Streda

príloha

 

Čl. 3

 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/         Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

3/         Schválený územný plán obce  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Nitrianska Streda, na stavebnom úrade, a na Okresnom  úrade v Nitre.

 

4/         Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

 

6/         Toto nariadenie nadobúda účinnosť...................................2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


 
 

Územný plán obce Nitrianska Streda-záverečné stanovisko Vytlačiť
 


 
 

Západoslovenská distribučná a.s. - VÝZVAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 16.11.20170001.pdf 16.11.20170001.pdf (272.2 kB)

 
 

Oznámenie- ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 16.11.20170002.pdf 16.11.20170002.pdf (351 kB)

 
 

Kam s ojazdenými pneumatikami- informácie pre občanaVytlačiť
 

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Najbližšie miesto Eltma nájdete v sekcii "Zberné miesta". Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík. V prílohe nájdete leták k uvedenej téme. Naša spoločnosť je registrovaná ako výrobca neobalových výrobkov u OZV RECobal číslo registácie NEV026489. 


 
 

Ocenenie obceVytlačiť
 

Naša obec bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4200369

Úvodná stránka