Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj

Úvodná stránka Nitrianska streda

Aktuálne oznamy

P O Z V Á N K A na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obceVytlačiť
 

          

Obec Nitrianska Streda  v zastúpení starostkou obce  Ing. Máriou Majtánovou Vás pozýva na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia  oslobodenia obce  v sobotu  25.8.2018 o 18. hodine pred pomníkom padlých. S programom vystúpi ŽSS Streďanka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Výstup na Tríbeč - pozvánkaVytlačiť
 

Obec Nitrianska Streda

v zastúpení obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč: Práznovce, Krnča, Solčany, Čeľadince,Kovarce, Oponice a Súlovce a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja,

Vás pozýva dňa: 1. septembra 2018 pri príležitosti dňa Ústavy SR,na výstup na Tríbeč.

Trasy povedú z jednotlivých obcí po vyznačených turistických chodníkoch.
Prosíme účastníkov výstupu, aby sa prihlásili na príslušnom obecnom úrade z dôvodu

zabezpečenia občerstvenia do 30. augusta 2018.

Všetci účastníci sa stretnú o 12.00 hodine naTríbči.

Občerstvenie sa bude podávať na Žabici pod Tríbčom cca o 13,00 hodine.

 

Všetci ste srdečne pozvaní.


 
 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo Vytlačiť
 

    OBEC NITRIANSKA  STREDA

    956 16  NITRIANSKA STREDA č. 1     _______________________________________________________________________________

 

 

 

P O Z V Á N  K A

 

 

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré  sa uskutoční dňa 27.8.2018  /pondelok/  o 18,00 hodine v zasadačke  kultúrneho domu v Nitrianskej Strede

 

 

 

 

Program:

 

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.  Voľba návrhovej komisie

4.  Určenie overovateľov zápisnice

5.  Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

6.  Ukončenie nájmu bytu  6B

7.  Nový nájomca bytu 6B

8.  Pošta, rôzne

9.  Diskusia

10. Návrh uznesení

11. Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Mária Majtánová

                                                                                                      starostka obce

 

 

Súbor na stiahnutie OZ - pozvánka.pdf OZ - pozvánka.pdf (159.1 kB)

 
 

P O Z V Á N K A Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2018 o 18, 00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Nitrianskej Strede. Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pozvánka 2.pdf Pozvánka 2.pdf (187.7 kB)

 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vyhláška0001.pdf vyhláška0001.pdf (365.1 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0002.pdf vyhláška0002.pdf (444 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0003.pdf vyhláška0003.pdf (343 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0004.pdf vyhláška0004.pdf (340.7 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0005.pdf vyhláška0005.pdf (537.1 kB)
Súbor na stiahnutie vyhláška0006.pdf vyhláška0006.pdf (512.8 kB)

 
 

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Scan  Výzva.pdf Scan Výzva.pdf (387.3 kB)
Súbor na stiahnutie Scan Výzva 1.pdf Scan Výzva 1.pdf (180.7 kB)

 
 

Začatie realizácie projektu Modernizácia miestnych komunikácií v obci Nitrianska Streda Vytlačiť
 


 
 

Schválené VZN- ÚP obce Nitrianska StredaVytlačiť
 

 

 

Číslo: OZ  2/2018                                                                                        Vyvesené:

                                                                                                                      Zvesené:

                                                                                                                      Podpis:

                                                                                                                      Pečiatka:

 

 

 

 

 

1

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

z 12.4.2018

 

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

 Nitrianska Streda

 

 

            Obecné zastupiteľstvo Nitrianska Streda sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

 

 

Čl. 1

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1/         Územný plán obce Nitrianska Streda – vypracovaný pre územie obce Nitrianska Streda  je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. ............/2018 z............2018

 

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce , či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

 

 

Čl. 2

 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE Nitrianska Streda

príloha

 

Čl. 3

 

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1/         Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

3/         Schválený územný plán obce  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade Nitrianska Streda, na stavebnom úrade, a na Okresnom  úrade v Nitre.

 

4/         Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

 

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

 

6/         Toto nariadenie nadobúda účinnosť...................................2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


 
 

Aktuálny vývoz KO Vytlačiť
 

 

 

 

 

 

 

 

JÚL

 

16.7.2018 zmesový komunálny odpad

30.7.2018 zmesový komunálny odpad

 

AUGUST 

 

13.8.2018 zmesový komunálny odpad 

15.8.2018 zmesové plasty, VKM a  kovy

27.8.2018  papier  a lepenka

 

SEPTEMBER 

 

10.9.2018 zmesový komunálny odpad 

12.9.2018 zmesové plasty, VKM a kovy

21. 22. 23. 9.2018  veľkoobjemový odpad 

24.9.2018 zmesový komunálny odpad 

 


 
 

Územný plán obce Nitrianska Streda-záverečné stanovisko Vytlačiť
 


 
 

návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Západoslovenská distribučná a.s. - VÝZVAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 16.11.20170001.pdf 16.11.20170001.pdf (272.2 kB)

 
 

Oznámenie- ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č. 330/1991 Zb.Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 16.11.20170002.pdf 16.11.20170002.pdf (351 kB)

 
 

Kam s ojazdenými pneumatikami- informácie pre občanaVytlačiť
 

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“, alebo sa informujte na úrade. Najbližšie miesto Eltma nájdete v sekcii "Zberné miesta". Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík. V prílohe nájdete leták k uvedenej téme. Naša spoločnosť je registrovaná ako výrobca neobalových výrobkov u OZV RECobal číslo registácie NEV026489. 


 
 

Ocenenie obceVytlačiť
 

Naša obec bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

4077587

Úvodná stránka